Έχετε απλήρωτες κλήσεις της Τροχαίας; Το νου σας…

0

Νέος κύκλος κατασχέσεων καταθέσεων, μισθών, συντάξεων και γενικώς κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων φαίνεται ότι ανοίγει από το Δημόσιο.

Όχι για οφειλές φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών αυτή τη φορά, αλλά για οποιαδήποτε άλλο χρέος ή μη πληρωμή προστίμων προς το Δημόσιο, όπως τα πρόστιμα για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ή τα πρόστιμα για αυθαίρετα κτίσματα που δεν έχουν εξοφληθεί.

Την εντολή δίνει με εγκύκλιό του ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης. Με αυτή καλεί όλες τις δημόσιες υπηρεσίες που έχουν σε εκκρεμότητα απλήρωτες οφειλές πολιτών ή επιχειρήσεων προς το Δημόσιο (πρόστιμα για τροχαίες παραβάσεις, αυθαίρετα, παραβάσεις των οικοδομικών κανονισμών) να στείλουν όλα τα ανείσπρακτα ποσά στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ).

Αυτές με τη σειρά τους, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο του κυρίου Χουλιαράκη θα λάβουν σε βάρος των πολιτών, που έχουν τις οφειλές, όλα τα μέτρα είσπραξης που προβλέπει ο Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, δηλαδή κατασχέσεις καταθέσεων, μισθών, συντάξεων, ποσών “εις χείρας τρίτων”, καθώς και κάθε άλλο κινητό ή ακίνητο περιουσιακό στοιχείο.

Προσοχή λοιπόν στις κλήσεις που σας έχουν κόψει τροχονόμοι ή δημοτικοί αστυνομικοί και δεν έχετε πληρώσει, γιατί το μακρύ χέρι του Δημοσίου θα φτάσει στους τραπεζικούς σας λογαριασμούς, στους μισθούς ή τις συντάξεις.

πηγή: www.newsit.gr

Συγκεκριμένα τα παραπάνω προβλέπονται στην εγκύκλιο Αρ. πρωτ.: 2/99623/ΔΡΓΚ/29-12-2016 του Αν.υπουργού Οικονομικών στη σελίδα 10 και στη παράγραφο 5(Έσοδα) ως εξής:

 

«… Όσες Δημόσιες Υπηρεσίες, πέραν του Υπουργείου Οικονομικών, εντοπίσουν περιπτώσεις οφειλών προς το Δημόσιο, μη φορολογικής φύσεως, οι οποίες προκύπτουν από συμβάσεις ή άλλα δικαιώματα του Δημοσίου και δεν έχουν αποδοθεί από τους υπόχρεους, οφείλουν να προβαίνουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για τη βεβαίωσή τους στην οικεία Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, καθώς και στο άρθρο 81 του ν.4270/2014.»
Επίσης το άρθρο 2 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων αναφέρει:
Με την εξαίρεση των φόρων και των λοιπών δημοσίων εσόδων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας , για τα οποία εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του ως άνω Κώδικα, η είσπραξη των δημοσίων εσόδων ανήκει στην αρμοδιότητα της Φορολογικής Διοίκησης και των λοιπών οργάνων που ορίζονται με ειδικές διατάξεις για το σκοπό αυτόν ή των ειδικών ταμιών, στους οποίους έχει ανατεθεί η είσπραξη ειδικών εσόδων. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων δύναται με απόφασή του να μεταβιβάζει αρμοδιότητες και να αναθέτει τα καθήκοντα του ιδίου ή της Φορολογικής Διοίκησης, που προβλέπονται από τον παρόντα Κώδικα και την κείμενη νομοθεσία, σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης. Επίσης, δύναται, με απόφασή του, να εξουσιοδοτεί ιεραρχικά υφιστάμενό του όργανο να υπογράφει, με εντολή του, πράξεις ή άλλα έγγραφα της αρμοδιότητάς του.
Ο Γενικός Γραμματέας δύναται να ανακαλεί οποτεδήποτε εγγράφως κάθε μεταβίβαση αρμοδιότητας, ανάθεση καθήκοντος και εξουσιοδότηση κατά το παρόν άρθρο.
Κατ’ εξαίρεση η είσπραξη των δημοσίων εσόδων μπορεί να ανατεθεί στις Τράπεζες ή σε άλλους οργανισμούς κοινής ωφέλειας ή πιστωτικούς οργανισμούς ή στα ελληνικά ταχυδρομεία (ΕΛ-ΤΑ) καθώς και σε άλλες δημόσιες αρχές. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την είσπραξη των εσόδων των Ο.Τ.Α., ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας των οποίων προβλέπει ειδική ταμειακή υπηρεσία. Με απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία της είσπραξης καθώς και ο έλεγχος για την είσπραξη αυτών.
 

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ