Η εφαρμογή εξωδικαστικού συμβιβασμού και βιωσιμότητας των επιχειρήσεων στη πράξη (Μέρος B’)

0

Χαρακτηριστικά Μελέτης βιωσιμότητας της επιχείρησης (συνέχεια)

του φοροτεχνικού Παναγιώτη Παντελή


 • Οι Οικονομικές Προβλέψεις του χρηματοοικονομικού μοντέλου (μεγέθη ισολογισμού, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, κατάσταση ταμειακών ροών και χρηματοοικονομικοί δείκτες) θα παρέχουν τη δυνατότητα ανάλυσης και ανάπτυξης εναλλακτικών σεναρίων (ανάλυση ευαισθησίας Αισιόδοξο – Απαισιόδοξο σενάριο, μέσα σε εύλογο εύρος ποσοστιαίας μεταβολής των οικονομικών μεγεθών της επιχείρησης και της προτεινόμενης ρύθμισης ή απομείωσης του χρέους π.χ. από –30% έως +30%).
 • Από την ανάλυση ευαισθησίας θα προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα ως προς τη ελκυστικότητα της αναδιάρθρωσης για τους πιστωτές και την βιωσιμότητα της επιχείρησης.
 • Η πρόταση της επιχείρησης για την αναδιάρθρωση των υποχρεώσεων της δύναται να περιλαμβάνει και τη διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης εναλλακτικών πηγών εσόδων, νέων παραγωγικών επενδύσεων ή από επένδυσης μη λειτουργικών παγίων (π.χ. ανάπτυξη νέων προϊόντων, είσοδος σε νέες αγορές, ρευστοποίηση τυχόν μη λειτουργικών επενδύσεων σε μηχανήματα ή ακίνητα, πώληση θυγατρικών επιχειρήσεων ή κλάδων δραστηριότητας).
 • Η ανάλυση και τα σενάρια που θα εκπονηθούν στα πλαίσια της μελέτης βιωσιμότητας θα βασίζονται σε στοιχεία και προβλέψεις της Διοίκησης της επιχείρησης και πιο συγκεκριμένα στα παρακάτω:
 • στη φύση της δραστηριότητας που ενέχει η εξεταζόμενη επιχείρηση, στα οικονομικά δεδομένα και στις εκτιμήσεις για την αναμενόμενη εξέλιξη του κλάδου της,
 • στον προϋπολογισμό των απαραίτητων νέων παγίων επενδύσεων και απαιτούμενων κεφαλαίων κίνησης,
 • στις επιχειρησιακές προβλέψεις και στις εκτιμήσεις των βασικών οικονομικών μεγεθών εσόδων – εξόδων βάσει ρεαλιστικών προσδοκιών σχετικά με την λειτουργία και την προοπτική ανάπτυξης της επιχείρησης,
 • στα χρηματοοικονομικά στοιχεία συγκρίσιμων εταιρειών του κλάδου που λειτουργούν στην ελληνική αγορά κατά τα τελευταία χρόνια,
 • στο προβλεπόμενο πρόγραμμα αποπληρωμής των δανειακών και μη υποχρεώσεων (ρυθμιζόμενων και μη βάσει του σχεδίου αναδιάρθρωσης),
 • στην ανάλυση ευαισθησίας που θα διενεργηθεί με βάση εναλλακτικά οικονομικά μεγέθη.

Στόχος είναι να προσδιοριστούν οι παράμετροι της σχεδιαζόμενης αναδιάρθρωσης με τέτοιο τρόπο ώστε

 • Η επιχείρηση να είναι βιώσιμη, ώστε να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις που είναι σε θέση να αποπληρώσει βάσει της πραγματικής ικανότητας αποπληρωμής της,
 • Να μην απαιτούνται υπερβολικές απομειώσεις (κουρέματα) χρέους από την πλευρά των πιστωτών, αλλά να διαφυλάσσονται τα συμφέροντά τους με βάσει την αρχή ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν επιτρέπεται να φέρουν οποιονδήποτε πιστωτή σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρισκόταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 977 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
 • Οι προβλέψεις για την μελλοντική εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της επιχείρησης να ακολουθούν ρεαλιστικές και συντηρητικές παραδοχές, χωρίς να υποτιμούν ή να υπερτιμούν την πραγματική ικανότητα αποπληρωμής της επιχείρησης.

Στόχος είναι να προσδιοριστούν οι παράμετροι της σχεδιαζόμενης αναδιάρθρωσης με τέτοιο τρόπο ώστε:

 • Στα πλαίσια της μελέτης βιωσιμότητας θα παρουσιάζεται πρόταση του εμπειρογνώμονα για την αναδιάρθρωση του συνόλου των υποχρεώσεων της επιχείρησης και τυχόν ποσοστό απομείωσης (κουρέματος) τους με βάση την προβλεπόμενη ικανότητα αποπληρωμής των τοκοχρεωλυτικών και μη υποχρεώσεων της (ρυθμιζόμενων και μη βάσει του σχεδίου αναδιάρθρωσης) που μπορεί να εξυπηρετεί ανά έτος για την εξεταζόμενη χρονική περίοδο.
 • Η ικανότητα αποπληρωμής της επιχείρησης θα βασίζεται στις Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (ΕΤΡ) ή εναλλακτικά στα προβλεπόμενα ετήσια Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (E.B.I.T.D.A.) και το ύψος των υποχρεώσεων που θα μπορεί να εξυπηρετήσει μία επιχείρηση θα ισούται με το προτεινόμενο ποσοστό π.χ. 70% των ΕΤΡ ή του E.B.I.T.D.A. ανά έτος το οποίο θα προσδιορίζεται για την εξεταζόμενη χρονική περίοδο.

Στόχος είναι να προσδιοριστούν οι παράμετροι της σχεδιαζόμενης αναδιάρθρωσης με τέτοιο τρόπο ώστε:

 • Σε περίπτωση εκπόνησης χρηματοοικονομικού μοντέλου πέραν των 3ετών οι ΕΤΡ ή τα Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (E.B.I.T.D.A.) του 3ου έτους δυνητικά θα αυξάνονται με σταθερό ή μεταβαλλόμενο ποσοστό ετήσιας αύξησης π.χ. 1%-2% για το υπόλοιπο της υπό εξέταση περιόδου.
 • Το υπόλοιπο των υποχρεώσεων που δεν είναι εφικτό να αποπληρωθεί βάσει της ικανότητας αποπληρωμής της επιχείρησης, εντός της εξεταζόμενης χρονικής περιόδου, θα απομειώνεται (κουρεύεται) ή θα προτείνεται πως θα τακτοποιείται μεταγενέστερα στο τέλος αυτής, με ρευστοποίηση περιουσίας ή άλλου είδους διευθέτηση, η οποία θα συμφωνείται εξ αρχής από τα εμπλεκόμενα μέρη (split balance), προκειμένου η επιχείρηση να είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τις υποχρεώσεις που είναι σε θέση να αποπληρώσει βάσει του προτεινόμενου σχεδίου αναδιάρθρωσης.
 • Σε περίπτωση εκπόνησης χρηματοοικονομικού μοντέλου πέραν των 3ετών οι ΕΤΡ ή τα Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (E.B.I.T.D.A.) του 3ου έτους δυνητικά θα αυξάνονται με σταθερό ή μεταβαλλόμενο ποσοστό ετήσιας αύξησης π.χ. 1%-2% για το υπόλοιπο της υπό εξέταση περιόδου.
 • Το υπόλοιπο των υποχρεώσεων που δεν είναι εφικτό να αποπληρωθεί βάσει της ικανότητας αποπληρωμής της επιχείρησης, εντός της εξεταζόμενης χρονικής περιόδου, θα απομειώνεται (κουρεύεται) ή θα προτείνεται πως θα τακτοποιείται μεταγενέστερα στο τέλος αυτής, με ρευστοποίηση περιουσίας ή άλλου είδους διευθέτηση, η οποία θα συμφωνείται εξ αρχής από τα εμπλεκόμενα μέρη (split balance), προκειμένου η επιχείρηση να είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τις υποχρεώσεις που είναι σε θέση να αποπληρώσει βάσει του προτεινόμενου σχεδίου αναδιάρθρωσης.

Η εξέταση της βιωσιμότητας μιας επιχείρησης στηρίζεται στους παρακάτω προτεινόμενους βασικούς δείκτες οι οποίοι χαρακτηρίζονται από την απλότητα της επιστημονικής προσέγγισης, έχουν χρησιμοποιηθεί σε πολλά σχέδια εξυγίανσης επιχειρήσεων με απόλυτη επιτυχία και μπορούν να προσδιορισθούν σύμφωνα με το επιχειρηματικό πλάνο και το σχέδιο αναδιάρθρωσης των οφειλών της επιχείρησης.

 • Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας
 • Δείκτες Ρευστότητας
 • Δείκτες Κερδοφορίας
 • Δείκτες Αποδοτικότητας
 • Δείκτες Ικανότητας Αποπληρωμής υποχρεώσεων

Οι σημαντικότεροι Χρηματοοικονομικοί Δείκτες μιας επιχείρησης

ΟΙ 10 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 • Απαιτείται: η αξιολόγηση σε τρία επίπεδα.

Διαχρονικά: πως εξελίσσεται ο ίδιος δείκτης, για την ίδια επιχείρηση

Συνδυαστικά: μια σειρά από δείκτες για την ίδια χρονική περίοδο, για την ίδια επιχείρηση.

Διαστρωματικά: ίδιος δείκτης για την επιχείρηση έναντι του κλάδου στον οποίο ανήκει αλλά και απόλυτα στοχευμένα με ευθέως συγκρίσιμες επιχειρήσεις.

1. Δείκτες γενικής και άμεσης ρευστότητας

Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει το μέτρο «ασφαλούς» ρευστότητας μιας επιχείρησης και πιστοποιεί σε πρώτο βαθμό αν η επιχείρηση είναι σε θέση να ανταποκριθεί στην πληρωμή των καθημερινών απαιτητών υποχρεώσεων.

Σε γενικές γραμμές ένας χαμηλός δείκτης (μικρότερος του 1), παρέχει ένδειξη μεγαλύτερου βαθμού κινδύνου ρευστότητας για την επιχείρηση.

Δείκτης Γενικής Ρευστότητας (ΔΓΡ) =

Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας (ΔΑΡ) =

Κυκλοφορούν ενεργητικό – αποθέματα / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

2. Δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού

Ο αριθμοδείκτης αυτός παρέχει σημαντικές ενδείξεις για το πόσο εντατικά χρησιμοποιεί η μια επιχείρηση τα περιουσιακά της στοιχεία έτσι ώστε να πραγματοποιεί τις επιδιωκόμενες πωλήσεις της

(υπάρχει υπερεπένδυση κεφαλαίων στην επιχείρηση σε σχέση με το ύψος των πραγματοποιηθέντων πωλήσεων;)

Δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού =

Σύνολο πωλήσεων / Σύνολο Ενεργητικού

3. Λειτουργικό Περιθώριο Κέρδους

Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει το ποσοστό του καθαρού κέρδους που επιτυγχάνει μια επιχείρηση από τις πωλήσεις της, δηλαδή δείχνει το κέρδος που είναι σε θέση να εξασφαλίζει από τις λειτουργικές της δραστηριότητες.

Αντανακλά την ικανότητα της επιχείρησης να ελέγχει τα λειτουργικά της έξοδα, το χρηματοοικονομικό κόστος και τους φόρους καθώς επίσης και την αποτελεσματικότητα της τιμολογιακής πολιτικής.

Λειτουργικό Περιθώριο Κέρδους =

Καθαρό Κέρδος / Σύνολο Πωλήσεων

4. Δείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων

Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει τη συχνότητα ανανέωσης των αποθεμάτων εντός της χρήσης σε σχέση με τις πωλήσεις της επιχείρησης.

Όσο υψηλότερος είναι ο δείκτης τόσο πιο αποτελεσματική είναι η λειτουργία της επιχείρησης.

Δείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων =

Κόστος πωληθέντων / Μέσα αποθέματα

5. Δείκτης ιδίων προς ξένα κεφάλαια

Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει αν υπάρχει υπερδανεισμός σε μια οικονομική μονάδα. Δηλαδή διαπιστώνεται η ασφάλεια που απολαμβάνουν οι δανειστές της επιχείρησης.

Δείκτης μεγαλύτερος της μονάδας σημαίνει ότι οι φορείς της επιχείρησης συμμετέχουν σε αυτήν με περισσότερα κεφάλαια από ότι οι πιστωτές της.Δείκτης ιδίων προς ξένα κεφάλαια =

Ίδια κεφάλαια / Ξένα κεφάλαια

6. Δείκτες παρεχόμενης και λαμβανόμενης πίστωσης (σε ημέρες)

Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει τις ημέρες παρεχόμενης πίστωσης σε πελάτες και της λαμβανόμενης πίστωσης από προμηθευτές.

Δηλαδή διαπιστώνεται η δύναμη και η επιρροή της εμπορικής πολιτικής στην αγορά.

Η διαφορά των δύο δεικτών επηρεάζει θετικά ή αρνητικά το κεφάλαιο κίνησης.

Δείκτης παρεχόμενης πίστωσης σε πελάτες (σε ημέρες) =

(ΜΕΣΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΕΛΑΤΩΝ / ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ)*365

Δείκτης λαμβανόμενης πίστωσης από προμηθευτές (σε ημέρες) =

(ΜΕΣΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ / ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ)*365

7. Δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (ROE)

Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει την παραγωγικότητα των ιδίων κεφαλαίων.

Δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων =

Κέρδη μετά φόρων / Ίδια κεφάλαια

8. Δείκτης αποπληρωμής καθαρού δανεισμού σε έτη

Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει την αποπληρωμή των δανείων βάσει της ετήσιας κερδοφορίας.

Σε τιμές πάνω από 3.5 προκαλεί ανασφάλεια και αρνητικές προδιαθέσεις και επισημάνσεις κινδύνων

Δείκτης αποπληρωμής καθαρού δανεισμού = Καθαρός δανεισμός / Κέρδη προ φόρων τόκων & αποσβέσεων (EBITDA)

Καθαρός δανεισμός =

Βραχυπρόθεσμος + Μακροπρόθεσμος δανεισμός – Ταμειακά διαθέσιμα

9. Δείκτης Δανειακής επιβάρυνσης

Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει την βαρύτητα των συνολικών υποχρεώσεων σε σχέση με το σύνολο του Παθητικού μέρους του Ισολογισμού.

Δείκτης Δανειακής επιβάρυνσης =

Σύνολο Υποχρεώσεων / Σύνολο παθητικού

10. Βαθμός Λειτουργικής μόχλευσης

Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει την εξέλιξη του Κύκλου εργασιών σε σχέση με την εξέλιξη των καθαρών κερδών, μεταξύ δύο ετών.

Δείχνει δηλαδή κατά πόσο επηρεάζει τα κέρδη η αύξηση του κύκλου εργασιών.

Βαθμός Λειτουργικής μόχλευσης =

Αλλαγή επί των κερδών / Αλλαγή επί των πωλήσεων

*Το άρθρο συνεχίζεται και με τρίτο μέρος

πηγή:www.e-forologia.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:Η εφαρμογή εξωδικαστικού συμβιβασμού και βιωσιμότητας των επιχειρήσεων στη πράξη (Μέρος Α’)

 ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.