Προσμέτρηση του χρόνου προϋπηρεσίας

0

1. Γενικά περί υπολογισμού προϋπηρεσίας

της Ειρήνης Σταμπολίδου-Λογίστριας, Msc

Σύμφωνα με την παρ.3 της υποπαραγράφου ΙΑ. 11 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12.11.2012, μέχρι τη λήξη της περιόδου οικονομικής προσαρμογής που προβλέπουν τα μνημόνια που προσαρτώνται στο Ν.4046/2012 και οι επακολουθούσες τροποποιήσεις αυτών καθορίζεται ο νόμιμος κατώτατος μισθός υπαλλήλων και το ημερομίσθιο εργατοτεχνιτών ως εξής:

(α) Για τους υπάλληλους άνω των 25 ετών ο κατώτατος μισθός ορίζεται 586,08 ευρώ και για τους εργατοτεχνίτες άνω των 25 ετών το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται σε 26,18 ευρώ.

(β) Για τους υπάλληλους κάτω των 25 ετών ο κατώτατος μισθός ορίζεται 510,95 ευρώ και για τους εργατοτεχνίτες κάτω των 25 ετών το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται σε 22,83 ευρώ.

Σημείωση: Σύμφωνα με την παρ.2 της υποπαραγράφου ΙΑ.11 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 οι εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας καθορίζουν τους ελάχιστους μη μισθολογικούς όρους εργασίας, που ισχύουν για τους εργαζόμενους όλης της χώρας. Βασικοί μισθοί, βασικά ημερομίσθια, κάθε είδους προσαυξήσεις αυτών και γενικά κάθε άλλος μισθολογικός όρος, ισχύουν μόνο για τους εργαζόμενους που απασχολούνται από εργοδότες των συμβαλλομένων εργοδοτικών οργανώσεων και δεν επιτρέπεται να υπολείπονται του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου.Ο κατά τα άνω κατώτατος μισθός των υπαλλήλων άνω των 25 ετών προσαυξάνεται με ποσοστό 10% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως τρεις τριετίες και συνολικά 30% για προϋπηρεσία 9 ετών και άνω και το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών άνω των 25 ετών προσαυξάνεται με ποσοστό 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως έξι τριετίες και συνολικά 30% για προϋπηρεσία 18 ετών και άνω.

Ο κατά τα άνω κατώτατος μισθός των υπαλλήλων κάτω των 25 ετών προσαυξάνεται με ποσοστό 10% για μία τριετία προϋπηρεσίας και για προϋπηρεσία 3 ετών και άνω και το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών κάτω των 25 ετών προσαυξάνεται με ποσοστό 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως δύο τριετίες και συνολικά 10% για προϋπηρεσία 6 και άνω ετών.

Σύμφωνα με την υποπαράγραφο ΙΑ.7 του άρθρου πρώτου του Ν.4254/2014 για τους εγγεγραμμένους ανέργους στα οικεία μητρώα ανέργων, άνω των 25 ετών με διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας μεγαλύτερη των 12 μηνών (μακροχρόνια ανεργία) που προσλαμβάνονται ως υπάλληλοι, ο κατώτατος μισθός της περίπτωσης α΄ της παρούσης παραγράφου προσαυξάνεται με ποσοστό 5% για κάθε τριετία και συνολικά με 15% για προϋπηρεσία 9 ετών και άνω.

Οι ως άνω προσαυξήσεις προϋπηρεσίας καταβάλλονται σε εργαζόμενο με προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε ειδικότητα, για μεν τους εργατοτεχνίτες μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, για δε τους υπαλλήλους μετά τη συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας τους και ισχύουν για την συμπληρωθείσα υπηρεσία την 14/2/2012.

2. Αναστολή Μισθολογικών ωριμάνσεων

Έως ότου η ανεργία διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10% αναστέλλεται η προσαύξηση του νομοθετικώς καθορισμένου νόμιμου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου για προϋπηρεσία, που συμπληρώνεται μετά την 14/2/2012.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με την ΠΥΣ 6/28-2-2012 από 14-2-2012 και μέχρι το ποσοστό της ανεργίας να διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10%, αναστέλλεται η ισχύς διατάξεων νόμων, κανονιστικών πράξεων, Συλλογικών Συμβάσεων ή Διαιτητικών Αποφάσεων, οι οποίες προβλέπουν αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, περιλαμβανομένων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριμάνσεων, με μόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου εργασίας, όπως ενδεικτικά το επίδομα πολυετίας, το επίδομα χρόνου εργασίας, το επίδομα τριετίας και το επίδομα πενταετίας.

Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος του εθνικού ποσοστού ανεργίας των τελευταίων τεσσάρων τριμήνων, όπως αυτός αποτυπώνεται στην Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ.

Η ανωτέρω διάταξη του άρθρου 4, της Π.Υ.Σ. 6/2012, δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα και δεν αποστερεί το δικαίωμα σε ένα εργοδότη, αν το επιθυμεί, να χορηγεί εξ ελευθεριότητας, το επίδομα προϋπηρεσίας για χρόνο εργασίας διανυθέντα μέχρι σήμερα.
3. Απόδειξη Προϋπηρεσίας

Την ευθύνη απόδειξης της αντίστοιχης προϋπηρεσίας έναντι του εργοδότη φέρει ο ίδιος ο μισθωτός. Οφείλει να προσκομίσει όλα εκείνα τα αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία θα μπορέσει ο υπεύθυνος του τμήματος της Διεύθυνσης Προσωπικού να εξακριβώσει τα χρόνια προϋπηρεσίας του.

Ως αποδεικτικά στοιχεία θεωρούνται τα βιβλιάρια ενσήμων, οι μισθολογικές καταστάσεις, οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας εργοδοτών κ.λπ.. Όλα τα στοιχεία αυτά οφείλει ο υπεύθυνος της επιχείρησης να τα καταχωρίσει στον ατομικό φάκελο του μισθωτού.

Στην περίπτωση που ο νεοπροσληφθείς μισθωτός αδυνατεί να καταθέσει άμεσα, με την πρόσληψή του, όλα εκείνα τα αποδεικτικά στοιχεία που πιστοποιούν την προϋπηρεσία του, τότε οφείλει να συμπληρώσει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να αναφέρει όλα εκείνα τα στοιχεία που αφορούν τόσο την προϋπηρεσία του, όσο και την οικογενειακή του κατάσταση. Ταυτόχρονα οφείλει να δεσμευτεί εγγράφως ότι θα προσκομίσει τα αποδεικτικά αυτά στοιχεία μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Το επίδομα προϋπηρεσίας, αρχίζει να καταβάλλεται από την υποβολή των σχετικών πιστοποιητικών εργασίας στον εργοδότη, στον οποίο υπηρετεί ο μισθωτός.

4. Χρόνος ασθενείας

Ο χρόνος ασθενείας του μισθωτού δεν είναι προσμετρήσιμος στην προϋπηρεσία, εκτός αν αυτός διατήρησε την αξίωσή του στο μισθό σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 657-658 Α.Κ. και το Έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας 1019/1991.

Ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τον καθορισμό των αποδοχών ενός εργαζομένου και συγκεκριμένα για τη χορήγηση τριετιών ή επιδόματος πολυετούς υπηρεσίας, σε περίπτωση που έχει προηγηθεί ασθένεια, λαμβάνεται υπόψη μόνο το χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα όρια βραχείας διάρκειας ασθένειας εντός των οποίων δικαιούται να απουσιάσει ένας εργαζόμενος κατά ημερολογιακό έτος, ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας του και όχι και το υπόλοιπο χρονικό διάστημα που παρέμεινε εκτός υπηρεσίας καθ’ υπέρβαση των ορίων βραχείας διάρκειας ασθένειας.

5. Άσκηση ανεξάρτητου επαγγέλματος

Προϋπόθεση κατά κανόνα για τη θεμελίωση της κατά του εργοδότη αξίωσης προς καταβολή επιδόματος προϋπηρεσίας, είναι η προϋπηρεσία του μισθωτού να έχει διανυθεί με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας. Κατά συνέπεια προϋπηρεσία που έχει διανυθεί με καθεστώς ανεξαρτήτων υπηρεσιών δεν αναγνωρίζεται όσον αφορά τον υπολογισμό των μισθολογικών ωριμάνσεων (επιδοματα τριετιών κ.λπ.).

Διευκρινίζεται ότι μόνο ορισμένες ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές ρυθμίσεις (Μηχανικών, Γεολόγων, Γεωπόνων) που δεν είναι πλέον σε ισχύ (είναι σε μετενέργεια) προέβλεπαν τον υπολογισμό του χρόνου υπηρεσίας υπό καθεστώς ανεξαρτήτων υπηρεσιών, για τον προσδιορισμό των επιδομάτων προϋπηρεσίας.

Στον ευρύτερο ιδιωτικό τομέα έχουν παρατηρηθεί διαφορετικές πολιτικές αναγνώρισης της προϋπηρεσίας από παροχή μη εξαρτημένης σχέσης εργασίας. Είναι στην ευχέρεια του εργοδότη αν θα αναγνωρίσει ή όχι την προϋπηρεσία από άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος.
6. Εξάμηνη ειδική παροχή προστασίας μητρότητας από τον ΟΑΕΔ

Η δυνατότητα εξάμηνης ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας η οποία χορηγείται από τον ΟΑΕΔ δεν διασπά την εργασιακή σχέση (άρθρο 142 του Ν.3655/3-4-2008), συνεπώς ο χρόνος της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

Συμπερασματικά, εφόσον συνεχίζεται να υφίσταται εξαρτημένη σχέση εργασίας μεταξύ της εργαζομένης και της επιχείρησης, η διάρκεια της ειδικής άδειας μητρότητας προσμετράται στον υπολογισμό της προϋπηρεσίας.

7. Προσμέτρηση προϋπηρεσίας ασκούμενων – μαθητευόμενων

Η απασχόληση πρακτικώς ασκούμενων φοιτητών δεν φέρει τα χαρακτηριστικά της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 648 και 652 του ΑΚ καθώς δεν γίνεται για τους παραγωγικούς σκοπούς της επιχείρησης, αλλά για τη δική του τεχνική και επαγγελματική μόρφωση.

Ο ασκούμενος κατά την διάρκεια της Πρακτικής του Άσκησης εκτός από το δικαίωμα της αμοιβής του δεν αποκτά κανένα δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν.1351/1983. Επομένως, η διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν προσμετράται στην προϋπηρεσία του εργαζομένου.

8. Διάρκεια στρατιωτικής θητείας στην προσμέτρηση της προϋπηρεσίας

Ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας προσμετράται ως προϋπηρεσία μόνο στον εργοδότη που υπηρετούσε ο εργαζόμενος πριν τη στράτευσή του και εφόσον, μετά την αποστράτευσή του συνεχίζεται μαζί του η εργασιακή σχέση (Εγκ. Υπ. Εργ. 34559/68, ΑΠ 1035/82). Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 609/14-6-62 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., σε περίπτωση στρατεύσεως μισθωτού, ο χρόνος της υπηρεσίας στο στρατό, λογίζεται ως χρόνος προϋπηρεσίας, που διανύθηκε στον εργοδότη, στον οποίο υπηρετούσε πριν την πρόσκλησή του με τις εξής προϋποθέσεις:

α) ο μισθωτός πριν τη στράτευσή του να είχε υπηρεσία μεγαλύτερη των έξι (6) μηνών,

β) να δηλώσει ο μισθωτός, εντός μηνός από την αποστράτευσή του, στον εργοδότη ότι επιθυμεί να απασχοληθεί πάλι σ’ αυτόν και

γ) να προσέλθει πράγματι εντός 15 ημερών να αναλάβει υπηρεσία.

(ii) Στην περίπτωση που ο εργαζόμενος έκτος από την τυπική θητεία, έχει υπάρξει και εργαζόμενος στον στρατό οφείλει να αποδείξει την προϋπηρεσία του με τα κοινώς αποδεκτά έντυπα που προκύπτουν από τα βιβλιάρια ενσήμων και τα αποσπάσματα ατομικών λογαριασμών που κατέθεσε στην επιχείρηση καθώς και από τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας προηγούμενων εργοδοτών.

Στην περίπτωση της εξαρτημένης εργασίας στον στρατό ισχύει ο υπολογισμός της προϋπηρεσίας, όπως και για κάθε άλλη προϋπηρεσία σε κοινό εργοδότη.

πηγή:www.e-forologia.gr

 

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.