Το επίδομα κατάρτισης είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο

0

Το επίδομα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης που καταβάλλεται σε ανέργους δεν υπόκειται σε κανένα φόρο, ούτε σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Το επίδομα κατάρτισης δεν υπόκειται σε κατάσχεση, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση, στο Δημόσιο, στα ασφαλιστικά ταμεία ή στα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1124/2018 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων  διευκρινίζεται  ότι με τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 4520/2018 (Α’30) προστίθεται μια νέα παράγραφος 5 στο άρθρο 30 του ν. 4144/2013 (Α’ 88) με την οποία το επίδομα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων [1]. Δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη  στη Φορολογική Διοίκηση, στο Δημόσιο, στα ασφαλιστικά ταμεία.

Επιπλέον βάσει της νέας διάταξης το επίδομα εκπαίδευσης που καταβάλλεται σε ανέργους απαλλάσσεται και της επιβολής των τελών χαρτοσήμου.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων το εν λόγω επίδομα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης που καταβάλλεται σε ανέργους απαλλάσσεται από κάθε φόρο, συνάγεται ότι δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου, και περαιτέρω απαλλάσσεται και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, που προβλέπεται από το άρθρο 43Α του ν. 4172/2013.
Οι διατάξεις αυτές ισχύουν, από 1.1.2018 και μετά.

[1] ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4520 (ΦΕΚ Α 30/22.2.2018) Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις.

Άρθρο 65

Επίδομα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων

1. Στο άρθρο 30 του ν. 4144/2013 (Α 88) προστίθεται νέα παράγραφος 5 και η παράγραφος 5 αναριθμείται σε 6, ως εξής:

«5. Το επίδομα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης που καταβάλλεται σε ανέργους είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση, στο Δημόσιο, στα ασφαλιστικά ταμεία ή στα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.»

  1. Η διάταξη της παραγράφου 1 του παρόντος ισχύει από 1.1.2018.

Συνοδευτικά αρχεία:

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1124/2018 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Νόμος 4520/2018

Πηγή: https://www.synigoros-solidarity.gr/

Comments are closed.