Μεταδημότευση, πως και με ποια δικαιολογητικά

0

Το 2019 είναι έτος πολλαπλών εκλογών στην Χώρα μας και όσοι θέλουν να ψηφίζουν στο τόπο κατοικίας τους όταν αυτός είναι διαφορετικός από το τόπο καταγωγής ή της αρχικής καταγραφής τους, θα έπρεπε να καταθέσουν μέχρι τις 28/02/2019 τα παρακάτω δικαιολογητικά. Ανεξάρτητα αν η ημερομηνία παρήλθε, όσοι το επιθυμούν μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά για την μεταδημότευση, οποιαδήποτε στιγμή.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(Όταν υπάρχει οικογενειακή μερίδα)

1. Αίτηση του συζύγου και της συζύγου .
2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ γέννησης των συζύγων για μεταδημότευση από το Δήμο ή την Κοινότητα στην οποία είναι γραμμένοι οι σύζυγοι. Τα πιστοποιητικά μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.
3. Ληξιαρχική πράξη γάμου
4. Βεβαίωση μόνιμου κατοικίας πλέον της διετίας
ΠΡΟΣΟΧΗ
Δεν απαιτείται η βεβαίωση διετούς κατοικίας για μεταδημότευση:
α) του ενός των συζύγων για να αποκτήσει την δημοτικότητα του άλλου
β) του ενήλικου προκειμένου να αποκτήσει την αρχική δημοτικότητα που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του.
Στις περιπτώσεις αυτές υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση αντί της βεβαίωσης κατοικίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών για τη μεταδημότευση στο Δήμο είναι απαραίτητη η παρουσία όλων των ενηλίκων μελών της οικογένειας προκειμένου να υπογράψουν τις αιτήσεις μεταδημότευσης έχοντας μαζί τους και την αστυνομική τους ταυτότητα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ
(Άγαμου ανδρός ή γυναικός άνω των 18)

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή της ενδιαφερόμενης
2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ γέννησης για μεταδημότευση από το Δήμο στην οποία είναι γραμμένος ο ενδιαφερόμενος-η. Το πιστοποιητικό μπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.
3. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας πλέον της διετίας .
ΠΡΟΣΟΧΗ
Δεν απαιτείται η βεβαίωση διετούς κατοικίας για μεταδημότευση του ενηλίκου προκειμένου να αποκτήσει την αρχική δημοτικότητα που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του.
Στις περιπτώσεις αυτές υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση αντί της βεβαίωσης κατοικίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών για τη μεταδημότευση στο Δήμο είναι απαραίτητη η παρουσία του ενδιαφερόμενου προκειμένου να υπογράψει την αίτηση μεταδημότευσης έχοντας μαζί και την αστυνομική ταυτότητα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(Όταν δεν υπάρχει οικογενειακή μερίδα)

1. Αίτηση του συζύγου και της συζύγου και των ενηλίκων τέκνων.
2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση από τον Δήμο ή την Κοινότητα στην οποία είναι γραμμένος ο ενδιαφερόμενος-η. Το πιστοποιητικό μπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.
3. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας πλέον της διετίας
ΠΡΟΣΟΧΗ
Δεν απαιτείται η βεβαίωση διετούς κατοικίας για μεταδημότευση:
α) του ενός των συζύγων για να αποκτήσει την δημοτικότητα του άλλου
β) του ενήλικου προκειμένου να αποκτήσει την αρχική δημοτικότητα που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του.
Στις περιπτώσεις αυτές υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση αντί της βεβαίωσης κατοικίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών για τη μεταδημότευση στο Δήμο είναι απαραίτητη η παρουσία όλων των ενηλίκων μελών της οικογένειας προκειμένου να υπογράψουν τις αιτήσεις μεταδημότευσης έχοντας μαζί τους και την αστυνομική τους ταυτότητα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

1. Αίτηση της ενδιαφερόμενης
2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση από τον Δήμο ή την Κοινότητα στην οποία είναι γραμμένος η ενδιαφερόμενη. Το πιστοποιητικό μπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία
3. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας πλέον της διετίας
ΠΡΟΣΟΧΗ
Δεν απαιτείται η βεβαίωση διετούς κατοικίας για μεταδημότευση:
α) του ενός των συζύγων για να αποκτήσει την δημοτικότητα του άλλου
β) του ενήλικου προκειμένου να αποκτήσει την αρχική δημοτικότητα που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του.
Στις περιπτώσεις αυτές υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση αντί της βεβαίωσης κατοικίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών για τη μεταδημότευση στο Δήμο είναι απαραίτητη η παρουσία της ενδιαφερόμενης προκειμένου να υπογράψει την αίτηση μεταδημότευσης έχοντας μαζί και την αστυνομική ταυτότητα.

Σε πια αρμόδια υπηρεσία κατατίθενται τα δικαιολογητικά;
Στον οικείο Δήμο επίσης η διαδικασία διεκπεραιώνεται και μέσω ΚΕΠ

 

Νέοι εκλογείς
(όσοι συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί το έτος 2001)

Ο δήμαρχος συντάσσει αυτεπάγγελτα, κάθε έτος, από 1ης μέχρι τέλους Φεβρουαρίου ονομαστικές καταστάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν όσους είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια του δήμου και αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν (συμπληρώνουν κατά το έτος αυτό, το 18ο έτος της ηλικίας τους).
Οι νέοι αυτοί εκλογείς εντός του Ιανουαρίου του ίδιου έτους, υποβάλλουν στον οικείο δήμο, δήλωση για το εκλογικό διαμέρισμα στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου επιθυμούν να εγγραφούν. Αν δεν υποβληθεί η δήλωση αυτή, η κατάταξή τους γίνεται στο εκλογικό διαμέρισμα που επιλέγει ο δήμος με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία.
Οι καταστάσεις αυτές αναρτώνται από 1ης μέχρι 10 Μαρτίου στο δημοτικό κατάστημα του δήμου, στα δημοτολόγια των οποίων είναι εγγεγραμμένος ο εκλογέας.


Comments are closed.