Περιήγηση: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Θέματα για Επαγγελματίες και Εταιρείες

ΔΕΙΤΕ τις Οδηγίες για τις φετινές δηλώσεις 2016 που αφορούν το Φορολογικό έτος 2015 Η ΓΓΔΕ εξέδωσε οδηγό για τη συμπλήρωση των δηλώσεων Νομικών Προσώπων & οντοτήτων , που αφορά στο νέο έντυπο Ν το οποίο είναι ενιαίο για όλα τα ΝΠ και αντικαθιστά όλα τα έντυπα που συμπληρώναμε τα προηγούμενα χρόνια. Το έντυπο Ν φυσικά συνοδεύεται κατά περίπτωση με τα έντυπα Ε3 και Ε2 Σημειώνουμε επιπροσθέτως ότι αρχικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα έντυπα (Ε3) και (Ε2) (εφόσον συντρέχει περίπτωση) και ακολουθεί…

Με τη δημοσίευση της ΠΟΛ 1113 στις 02-06-2015 μάθαμε επιτέλους μετά από 17 μήνες ποιες δαπάνες και πως  επακριβώς , εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα επαγγελματιών και εταιρειών… Από την 01-01-2014 !!!

Μέσα στο κυκεώνα της ασάφειας και της προχειρότητας και «συνεπεικουρούμενοι» από τις ασφυκτικές ημερομηνίες που το Υπουργείο Οικονομικών θέτει για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων , βρισκόμαστε μπροστά σε απαράδεκτα και απάνθρωπα περιστατικά φορολογικού παραλογισμού εφαρμογής του Νόμου 4172/2013.

Στις 11 Μαΐου 2015 δημοσιεύσαμε μια Πρόταση-Μελέτη που αφορούσε συγκεκριμένα , στη δυνατότητα των εταιρειών με τη νομική Ο.Ε & Ε.Ε να εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα τους τις αμοιβές των διαχειριστών και των εταίρων τους , οι οποίες θεωρούνται Αμοιβές από Μισθωτή Εργασία.

Με τις διατάξεις των άρθρων 17, 18 και 19 του ν.4172/2013 αναγνωρίζεται η δυνατότητα μείωσης του προκύπτοντος φόρου για δαπάνες ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, για δωρεές προς συγκεκριμένους φορείς και λόγω αναπηρίας. Στο πεδίο εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων δεν εμπίπτουν μόνο οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, αλλά όλοι οι φορολογούμενοι, ανεξαρτήτως της κατηγορίας εισοδήματος που αποκτούν (Εγκύκλιος 1052 της ΓΓΔΕ)

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης για τα τρέχοντα φορολογικά ζητήματα που συνεχώς προκύπτουν στο φορολογικό «τοπίο» , θα θέλαμε επισημάνουμε μια σημαντική δυνατότητα που μας δίνει πια ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος του Ν.4172/2013 και αφορά στις Αμοιβές διαχειριστών- εταίρων των Νομικών οντοτήτων (εταιρειών) .Η συγκεκριμένη διάταξη ίσχυε από 01-01-2014 , αλλά δυστυχώς η ερμηνευτική εγκύκλιος 1072  εκδόθηκε στις 31-03-2015 και ως εκ τούτου τα περιθώρια αλλαγών για το 2014 εκμηδενίστηκαν.

Ακολουθώντας το  εποχιακό «ρεύμα» της καθυστέρησης τόσο στην ενημέρωση , όσο και στη πρακτική εφαρμογή παρουσιάζουμε τον συνοπτικό ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΟΔΗΓΟ 2015 (1η Έκδοση) που αφορά στο Φορολογικό έτος 2014 και στην επερχόμενη υποβολή των φορολογικών μας δηλώσεων. Ο «Φορολογικός Οδηγός 2015» , δεν αποτελεί ένα πλήρες Εγχειρίδιο για τα Θέματα της Φορολογίας , αλλά επικεντρώνει στα βασικά ζητήματα που κατά την εκτίμηση μας αφορούν τη πλειοψηφία φορολογούμενων και επιχειρήσεων. Αποτελεί μια ετήσια παράδοση για το Γραφείο και τους Συνεργάτες μας η έκδοση…

Ένας μεγάλος αριθμός οφειλετών προς τα ασφαλιστικά ταμεία έχει ενταχθεί στη Ρύθμιση του Νόμου 4321/2015 . Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας 62.370  οφειλέτες είχαν ενταχθεί στη ρύθμιση μέχρι 23/04 , ρυθμίζοντας οφειλές ποσού 1,84 δισ. περίπου. Σημειώνουμε ότι  στο ψηφισθέν νομοσχέδιο για την ΕΡΤ κατατέθηκε τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας , που παρατείνει την ημερομηνία ένταξης , στη ρύθμιση των οφειλών ασφαλιστικών εισφορών μέχρι τη 2α Ιουνίου 2015.

Ένα σημαντικό εργαλείο που διέθεταν οι φορολογούμενοι , την Ανάλωση Κεφαλαίου προηγούμενων ετών, για κάλυψη των τεκμηρίων διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων , έρχεται επιτέλους να ξεκαθαρίσει με εγκύκλιο της η ΓΓΔΕ ως προς τις δυνατότητες του.

Ο φόρος ακινήτων του 2013 το ονομαζόμενο ΕΕΤΑ που πληρώνονταν μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ , έρχεται τις επόμενες ημέρες στη «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» των φορολογούμενων που δεν το κατέβαλλαν.

Από τη 1η Μαρτίου 2015, οι αιτήσεις για χορήγηση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και αντιγράφων για στοιχεία καταχωρισμένα στο Γ.Ε.ΜΗ. θα γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Την εν γένει θετική ενέργεια της παράτασης των ΜΥΦ (Μηνιαίες συγκεντρωτικές Πελατών-Προμηθευτών) 2014 , για τις 30-09-2015 ακολούθησε ένα νέο Δελτίο Τύπου της ΓΓΔΕ , για τις υπάρχουσες αποκλίσεις (διαφορές που υπάρχουν στις ήδη υποβληθείσες ΜΥΦ) που εμπλέκει παρά διευκολύνει τα πράγματα.

Με εγκύκλιο της η ΓΓΔΕ έδωσε αναλυτικές διευκρινήσεις για τις περιπτώσεις απασχολούμενων που δεν παρέχουν Μισθωτή εργασία , αλλά θα φορολογηθούν με βάση τη κλίμακα των Μισθωτών.

Η κατάθεση των 3μηνιαίων Συμφωνητικών-Συμβάσεων ακολουθούσε εδώ και χρόνια τη παλιά καλή «συνταγή» της επίσκεψης στη Δ.Ο.Υ ,με όλες τις γνωστές επιπτώσεις των απίστευτων ουρών ειδικά της ημέρες της λήξης της προθεσμίας.