Περιήγηση: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Φορολογία και τεκμήρια

Δημοσιεύθηκε η επείγουσα εγκύκλιος που αφορά , στην ένταξη Αγαθών και υπηρεσιών στους συντελεστές ΦΠΑ με βάση τον Νόμο 4334/2015. Παραθέτουμε ενδεικτικά  Αγαθά κατά συντελεστή.

Η δημοσίευση σε ΦΕΚ του νόμου 4334 που αφορά κυρίως στις αλλαγές που καθιερώνονται με τις μετατάξεις αγαθών και υπηρεσιών στους συντελεστές ΦΠΑ , δημιούργησε -μαζί με τη 1η εγκύκλιο που κυκλοφόρησε ΠΟΛ 1154- έναν «πανικό» διότι όριζαν ως ημερομηνία εφαρμογής τη 16η Ιουλίου 2015.

Το Υπουργείο  Οικονομικών συνεχίζοντας τη διαχρονική «τακτική» της έκθεσης του σε ανούσιες και συνάμα γελοίες αποφάσεις , παρέτεινε για 27 και 20 ημέρες την υποβολή των δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων αντίστοιχα.

ΔΕΙΤΕ τις Οδηγίες για τις φετινές δηλώσεις 2016 που αφορούν το Φορολογικό έτος 2015 Η ΓΓΔΕ εξέδωσε οδηγό για τη συμπλήρωση των δηλώσεων Νομικών Προσώπων & οντοτήτων , που αφορά στο νέο έντυπο Ν το οποίο είναι ενιαίο για όλα τα ΝΠ και αντικαθιστά όλα τα έντυπα που συμπληρώναμε τα προηγούμενα χρόνια. Το έντυπο Ν φυσικά συνοδεύεται κατά περίπτωση με τα έντυπα Ε3 και Ε2 Σημειώνουμε επιπροσθέτως ότι αρχικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα έντυπα (Ε3) και (Ε2) (εφόσον συντρέχει περίπτωση) και ακολουθεί…

Ως γνωστό, από 01/01/2014 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4172/2013 (ΚΦΕ) τα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα και ακίνητη περιουσία, εντάσσονται στην ευρύτερη κατηγορία του «εισοδήματος από κεφάλαιο».

Με τη κατάθεση στη Βουλή Νομοθετικής διάταξης , το Υπουργείο Οικονομικών (ΥΟ) προσπαθεί έστω και μερικώς , να διορθώσει σημεία του τερατουργήματος του Ν.4172 που ψηφίστηκε το 2013 και ισχύει πρώτη φορά για τα εισοδήματα του 2014 , που θα δηλώσουμε στη φετινή μας δήλωση.

Με τη δημοσίευση της ΠΟΛ 1113 στις 02-06-2015 μάθαμε επιτέλους μετά από 17 μήνες ποιες δαπάνες και πως  επακριβώς , εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα επαγγελματιών και εταιρειών… Από την 01-01-2014 !!!

Μέσα στο κυκεώνα της ασάφειας και της προχειρότητας και «συνεπεικουρούμενοι» από τις ασφυκτικές ημερομηνίες που το Υπουργείο Οικονομικών θέτει για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων , βρισκόμαστε μπροστά σε απαράδεκτα και απάνθρωπα περιστατικά φορολογικού παραλογισμού εφαρμογής του Νόμου 4172/2013.

15 ημέρες μετά το άνοιγμα του taxisnet για τις δηλώσεις των φυσικών προσώπων υπάρχουν σοβαρά προβλήματα  που δεν έχουν επιλυθεί , ενώ αναδεικνύεται παράλληλα για ακόμα μια φορά η παράλογη-άδικη φορολόγηση διαφόρων κατηγοριών φορολογούμενων.

Στο έλεος των τεκμηρίων βρίσκονται οι φορολογούμενοι για άλλη μια χρονιά με την ισχύ του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 4172/2013 , όπου καλούνται να καταβάλλουν υπέρμετρο φόρο με ελάχιστα εισοδήματα.

Υποχρέωση για υποβολή δήλωσης έχουν και οι Πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ,αν αποκτούν εισόδημα ανεξάρτητα αν σπουδάζουν ή είναι εξαρτώμενα μέλη της οικογένεια τους.

Έναν απίστευτο καταιγισμό από συντελεστές που αφορούν στο ΦΠΑ , δεχόμαστε τις τελευταίες ημέρες εν όψη της καθιέρωσης-απ’ ότι φαίνεται- νέων συντελεστών στο «φόρο της καθημερινότητας» μας.

Το taxisnet για την υποβολή των δηλώσεων φυσικών προσώπων , άνοιξε χθες 15 Μαΐου… Τα φετινά έντυπα των δηλώσεων παρουσιάζουν σημαντικές αλλαγές που οφείλονται κυρίως στον νέο  ΚΦΕ 4172/2013 , αλλά και στη προσπάθεια για τη ύπαρξη ενός πιο ευέλικτου «εντύπου» δήλωσης.

Στις 11 Μαΐου 2015 δημοσιεύσαμε μια Πρόταση-Μελέτη που αφορούσε συγκεκριμένα , στη δυνατότητα των εταιρειών με τη νομική Ο.Ε & Ε.Ε να εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα τους τις αμοιβές των διαχειριστών και των εταίρων τους , οι οποίες θεωρούνται Αμοιβές από Μισθωτή Εργασία.