Περιήγηση: ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Για Λογιστές

ΕΡΩΤΗΜΑ Εταιρεία η οποία εφαρμόζει τα ΕΛΠ, μπορεί τα κονδύλια των Προβλέψεων στις Οικονομικές Καταστάσεις να τα συμπεριλάβει στην κατηγορία των «Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων», κατά αναλογία με τα προβλεπόμενα στα ΔΠΧΑ; Αναδημοσίευση από το Ενημερωτικό Δελτίο Ιανουαρίου 2018 της ΣΟΛ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.-www.solae.gr ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Στα υποδείγματα ισολογισμού Β.1.1 και Β.1.2 απαιτείται ως ελάχιστο περιεχόμενο η παρουσίαση των κονδυλίων «Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους» και «Λοιπές προβλέψεις» υπό την γενικότερη κατηγορία «Προβλέψεις». Στην παράγραφο 11 του άρθρου 16 του…

Με την ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) από το ημερολογιακό έτος 2017 και μετά, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων – ΜΥΦ – ορίζεται το τέλος Μαρτίου του επομένου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν, ανεξαρτήτως κατηγορίας των τηρούμενων βιβλίων τους (απλογραφικά ή διπλογραφικά) ή της απαλλαγής τους από την τήρηση αυτών, καθώς και της υποχρέωσης ή μη υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α.. του λογιστή Ευάγγελου Χατζηπέτκου 05/04/2018 Η καταληκτική ημερομηνία για φέτος λόγω παράτασης… 1. Περιεχόμενο καταστάσεων Οι καταστάσεις περιέχουν συγκεντρωτικά στοιχεία…

Σε πολλές περιπτώσεις κατά τη διάρκεια της οικονομικής ζωής νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, δημιουργούνται εκτός από δανειακές υποχρεώσεις και δανειακές απαιτήσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, ο λογιστής για την ορθή τους αντιμετώπιση, πρέπει να λάβει υπόψη του διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, χαρτοσήμου, εμπορικού Δικαίου, λογιστικής. Παρακάτω παρουσιάζονται οι συνηθέστερες περιπτώσεις τέτοιων απαιτήσεων και πως αυτές αντιμετωπίζονται με βάση τις φορολογικές και λογιστικές αρχές. του Νικόλαου Παπαγιάννη, Οικονομολόγου-Φοροτεχνικού Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, ως δάνεια και απαιτήσεις που δημιουργούνται από την οντότητα…

Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποχρεώσεων μας προς το Δημόσιο είναι η Παρασκευή, 30 Μαρτίου και η Μεγάλη Δευτέρα, 2 Απριλίου 2018 κατά περίπτωση, όπως τις παραθέτουμε παρακάτω. Οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών που λήγουν στις ορισθείσες ημέρες ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 3336/20.04.2005 παρατείνονται μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα αυτών. (Δηλαδή 03/04/2018)  Έως την ίδια ημερομηνία παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων / διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στη…

Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ. 1033/2018 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με τίτλο «Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/2014 (179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει». Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο τροποποιείται η απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/2014 (179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει, ως ακολούθως: 1. Στα δυο προτελευταία εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 4 οι λέξεις «που αφορούν τα ημερολογιακά έτη 2016 και επόμενα» αντικαθίστανται με τις λέξεις «που αφορούν το ημερολογιακό έτος 2016» και στο τέλος της…

Η λήξη του Φεβρουαρίου «φέρνει» σειρά υποχρεώσεων,όπου τις πιο σημαντικές ενδεικτικά παραθέτουμε στο «Τι λήγει τη Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018″… Ενδεικτικές υποχρεώσεις πληρωμής  : Πληρωμή Ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ(Μισθωτών πρ.ΙΚΑ κλπ) μηνός Ιανουαρίου 2018  : Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018 Πληρωμή Ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ(Μισθωτών πρ.ΙΚΑ κλπ) Δώρου Χριστουγέννων 2017  : Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018 :Πληρωμή χρεωστικού υπολοίπου δηλώσεων ΦΠΑ , από επιχειρήσεις με διπλογραφικά(Γ’ κατ.)  βιβλία και υποβολή μηδενικών ή πιστωτικών δηλώσεων ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις με διπλογραφικά(Γ’ κατ.) βιβλία μηνός Ιανουαρίου 2018 :  Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018 Πληρωμή 2ης…

Ολοκληρώνεται ο πρώτος μήνας του 2018, και οι υποχρεώσεις φυσικών & νομικών προσώπων «τρέχουν», με καταληκτική ημερομηνία τη τελευταία ημέρα του μήνα.Ας δούμε λοιπόν επιγραμματικά «Τι λήγει…» Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 Καταβολή 5ης & τελευταίας δόσης ΕΝΦΙΑ Φυσικών & Νομικών προσώπων(εταιρείες) Ενδεικτικές άλλες υποχρεώσεις πληρωμής  : Πληρωμή Ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ(Μισθωτών πρ.ΙΚΑ κλπ) μηνός Δεκεμβρίου 2017  : Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 (Το Δώρο Χριστουγέννων δυνητικά καταβάλλεται στις 28/02/2018) :Πληρωμή χρεωστικού υπολοίπου δηλώσεων ΦΠΑ , από επιχειρήσεις με διπλογραφικά(Γ’ κατ.)  βιβλία και υποβολή μηδενικών ή…

Αυλαία για το «σωτήριον έτος 2017», αλλά μια σειρά υποχρεώσεων για όλους τους φορολογούμενους αφορά την τελευταία εργάσιμη του μήνα, την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου, ενώ κάποιες άλλες «πατούν» στο νέο χρόνο, τη Τρίτη 02 Ιανουαρίου 2018… Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017 Καταβολή της 6ης & τελευταίας δόσης του Φόρου Εισοδήματος  Νομικών Προσώπων & Οντοτήτων(εταιρείες) Καταβολή 4ης δόσης ΕΝΦΙΑ Φυσικών & Νομικών προσώπων(εταιρείες) Τελευταία δόση:  5η 31/01/2018 Ενδεικτικές άλλες υποχρεώσεις πληρωμής  : Πληρωμή Ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ(Μισθωτών πρ.ΙΚΑ κλπ) μηνός Νοεμβρίου 2017  : Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017…

Για την ανάγκη συμπλήρωσης της Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων με την προσθήκη νέων οικονομικών δραστηριοτήτων, εκδόθηκε η απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ ΠΟΛ. 1170/09 Νοεμβρίου 2017 (ΦΕΚ:4161 Β/29-11-2017), με τους νέους ΚΑΔ που συμπληρώνουν τους ισχύοντες από το 2008. Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 10.89.19.01 Παραγωγή υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων 28.96.10.01 Κατασκευή τρισδιάστατων εκτυπωτών (3d printers), για εκτύπωση προϊόντων από πλαστικές ύλες 28.99.14.02 Κατασκευή τρισδιάστατων εκτυπωτών (3d printers), για εκτύπωση προϊόντων άλλων από διάφορες ύλες 32.30.14.03 Κατασκευή πλαστικών σφαιρών και χρωμοσφαιρών γιααθλοπαιδιές 33.12.29.01 Υπηρεσίες…

Μια μέρα πριν μπούμε στον τελευταίο μήνα του 2017, οι υποχρεώσεις φυσικών & νομικών προσώπων είναι πολλές… Τις παρουσιάζουμε συνοπτικά Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017 Α. Καταβολή της 3ης δόσης(τελευταίας)του Φόρου Εισοδήματος  Φυσικών Προσώπων (ή καταβολή 2ης (τελευταίας) δόσης Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων-μελών εταιρειών  που υπέβαλλαν δήλωση μέχρι 14/08/2017) Β. Καταβολή της 5ης δόσης του Φόρου Εισοδήματος  Νομικών Προσώπων & Οντοτήτων(εταιρείες) Τελευταία δόση :  6η 29/12/2017 Γ. Καταβολή 3ης δόσης ΕΝΦΙΑ Φυσικών & Νομικών προσώπων(εταιρείες) Επόμενες δόσεις:  4η 29/12/2017 5η 31/01/2018 Ενδεικτικές άλλες…

Α​​ρκετές ελληνικές εταιρείες δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό μέσω υποκαταστημάτων που έχουν ιδρύσει σε διάφορες χώρες. των Γιώργου Σαμοθράκη, Τζένης Πάνου* Τα κέρδη από τα εν λόγω υποκαταστήματα περιλαμβάνονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους προκειμένου να φορολογηθούν στην Ελλάδα συνυπολογιζόμενα με τα λοιπά εισοδήματα των εταιρειών αυτών, με πίστωση του φόρου εισοδήματος που καταβλήθηκε από το υποκατάστημα στην αλλοδαπή. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που ένα υποκατάστημα στο εξωτερικό έχει ζημίες; Δύναται οι ζημίες αυτές να μειώσουν τα φορολογητέα κέρδη της ημεδαπής εταιρείας;…

Η Τετάρτη 15 Νοεμβρίου ήταν  η καταληκτική ημερομηνία δύο σημαντικών προθεσμιών από την εφορία που αφορούν φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες και εταιρείες. Η μία από τις δύο προθεσμίες τελικά πήρε νέα παράταση 1.Παράταση στην οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων, του Ν.4446/2016 Νέο Παράταση, εκ νέου, μέχρι 25/11/2017 – Διαβάστε τη τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή Αφορά φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες και εταιρείες, η νομοθετική διάταξη δε που έχει παραταθεί μέχρι 15/11, εμπεριέχει εκτός από την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων και διατάξεις που «κλείνει» αρκετά θέματα και παραλείψεις…

Ολοκληρώνεται και ο Οκτώβριος  με την εκπλήρωση των φορολογικών & ασφαλιστικών υποχρεώσεων φυσικών και νομικών προσώπων. Ας δούμε λοιπόν επιγραμματικά «Τι λήγει…» Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 Α. Καταβολή της 4ης δόσης του Φόρου Εισοδήματος  Νομικών Προσώπων & Οντοτήτων(εταιρείες) Επόμενες δόσεις :  5η 30/11/2017 6η 29/12/2017 Γ. Καταβολή 2ης δόσης ΕΝΦΙΑ Φυσικών & Νομικών προσώπων(εταιρείες) Επόμενες δόσεις: 3η 30/11/2017 4η 29/12/2017 5η 31/01/2018 Ενδεικτικές άλλες υποχρεώσεις πληρωμής  : Πληρωμή Ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ(Μισθωτών πρ.ΙΚΑ κλπ) μηνός Σεπτεμβρίου 2017  : Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 :Πληρωμή χρεωστικού υπολοίπου…

Τέλος Αυγούστου, τέλος καλοκαιριού με υποχρεώσεις που  δεν «πήγαν» διακοπές…  ‘Έτσι τη Πέμπτη 31 Αυγούστου : Καταβολή της 2ης δόσης του Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων & Οντοτήτων(εταιρείες) Επόμενες δόσεις :   3η 29/09/2017 4η 31/10/2017 5η 30/11/2017 6η 29/12/2017 Ενδεικτικές άλλες υποχρεώσεις πληρωμής  : Πληρωμή Ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ(Μισθωτών πρ.ΙΚΑ κλπ) μηνός Ιουλίου 2017 : Πέμπτη 31 Αυγούστου 2017 :Πληρωμή χρεωστικού υπολοίπου δηλώσεων ΦΠΑ , από επιχειρήσεις με διπλογραφικά(Γ’ κατ.)  βιβλία και υποβολή μηδενικών ή πιστωτικών δηλώσεων ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις με διπλογραφικά(Γ’ κατ.) βιβλία μηνός…

Ξεκινά από τη Δευτέρα 31/07, η καταβολή των δόσεων του φόρου εισοδήματος από τις φετινές δηλώσεις που ολοκληρώθηκαν κατά πλειοψηφία, τη Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017 Έτσι τη Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017 Καταβολή της 1ης δόσης του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων  Επόμενες δόσεις : 2η 29/09/2017 & 3η 30/11/2017 Καταβολή της 1ης δόσης του Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων & Οντοτήτων Επόμενες δόσεις : 2η 31/08/2017  3η 29/09/2017 4η 31/10/2017 5η 30/11/2017 6η 29/12/2017 Επίσης τη Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017 Ενδεικτικές υποχρεώσεις πληρωμής  :…