Υπηρεσίες σε Επαγγελματίες & Νομικά πρόσωπα

Υπηρεσίες σε Επαγγελματίες & Νομικά πρόσωπα

 • Διαδικασίες έναρξης επιχειρήσεων, οποιασδήποτε νομικής μορφής ή οντότητας. Οι διαδικασίες υλοποιούνται από το Φοροτεχνικό & το Νομικό τμήμα του Γραφείου μας και καλύπτουν όλο το φάσμα των ενεργειών έναρξης & νομιμοποίησης της επιχείρησης.
 • Για τις υπάρχουσες επιχειρήσεις, καταγραφή όλου του φορολογικού & νομικού ιστορικού της επιχείρησης με βάση τα προηγούμενα φορολογικά δεδομένα και των υφιστάμενων νομιμοποιητικών εγγράφων της.
 • Μελέτη, των οικονομικών δεδομένων της τελευταίας 5ετίας της επιχείρησης και παρουσίαση της εικόνας στους εκπροσώπους.
 • Παρακολούθηση και οργάνωση του υφιστάμενου Λογιστηρίου της επιχείρησης, δημιουργία οργανογράμματος και καθηκοντολογίου, εκπαίδευση τους προσωπικού(όπου απαιτείται).
 • Παρακολούθηση και τήρηση των Βιβλίων, ανεξαρτήτως κατηγορίας(απλογραφικών ή διπλογραφικών), αρχειοθέτηση παραστατικών και εντύπων για την εύκολη πρόσβαση σε αυτά των εκπροσώπων και του προσωπικού της επιχείρησης.
 • Σύνταξη και υποβολή όλων των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων-δηλώσεων της επιχείρησης (ενδεικτικά δηλώσεις ΦΠΑ, παρακρατούμενων φόρων, συγκεντρωτικών καταστάσεων κλπ).
 • Σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα του Ν.4308/2014.
 • Σύνταξη και υποβολή των ετήσιων φορολογικών δηλώσεων της επιχείρησης.
 • Υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και εγγράφων στο ΓΕΜΗ
 • Αξιοποίηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των αρμόδιων φορέων για την υποβολή δηλώσεων ή κατάθεση αιτήσεων, για άμεση εξυπηρέτηση της επιχείρησης.
 • Παρουσία και διεκπεραίωση εργασιών(όταν απαιτείται) στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.
 • Τακτικές ενημερωτικές συναντήσεις με τους εκπροσώπους της επιχείρησης, για την ανάλυση των οικονομικών-φορολογικών δεδομένων της επιχείρησης, καθώς και συχνή ηλεκτρονική ενημέρωση με θέματα που ενδιαφέρουν την επιχείρηση.
 • Ένταξη της επιχείρησης στην Υπηρεσία Άμεσης Υποστήριξης & Διεκπεραίωσης Αιτημάτων για άμεση διεκπεραίωση και επίλυση θεμάτων και αιτημάτων της επιχείρησης.
 • Εγγραφή της επιχείρησης στο site www.foroline.gr , για καθημερινή ενημέρωση με χρήσιμα και χρηστικά εργαλεία που ενημερώνουν και διευκολύνουν την επιχείρηση στη καθημερινότητα της.