Το ΣτΕ για τον ΦΠΑ επιχειρήσεων που δεν μπορούν να εισπράξουν όσα τους χρωστάνε

0

 Μείωση του ΦΠΑ που οφείλει να αποδοθεί στο Δημόσιο δικαιούνται οι επιχειρήσεις αναφορικά με απαιτήσεις τους που έχουν καταστεί ανεπίδεκτες είσπραξης (ΣτΕ 355/2019).

Το δικαστήριο έκρινε ότι το εν λόγω δικαίωμα αναγνωρίζεται σε κάθε περίπτωση κατά την οποία αποδεικνύεται ότι οι απαιτήσεις του προμηθευτή, κατά πάσα πιθανότητα και μακροπρόθεσμα, δεν πρόκειται να εισπραχθούν στο πλαίσιο νομοθετικών διαδικασιών όπως είναι η πτώχευση του πελάτη τους ή η θέση του σε ειδική διαχείριση καθώς και η ολική ή μερική διαγραφή των απαιτήσεών τους λόγω υπαγωγής στη διαδικασία εξυγίανσης.

• Οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη αποδώσει τον ΦΠΑ στο Δημόσιο αλλά αδυνατούν να τον εισπράξουν από τον πελάτη τους δικαιούνται επιστροφή ή συμψηφισμό του φόρου. Σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ, η επιχείρηση έχει καταβάλει αχρεωστήτως τον αναλογούντα ΦΠΑ και δικαιούται να τον ανακτήσει νομιμοτόκως ή να τον συμψηφίσει με τυχόν άλλες οφειλές της, στις περιπτώσεις που αποδεικνύεται επαρκώς η ιδιαιτέρως πιθανή παρατεταμένη διάρκεια της αδυναμίας είσπραξης της απαίτησης, η οποία θα δικαιολογούσε τη μείωση του φόρου σύμφωνα με τα παραπάνω.

• Σύμφωνα με τη σκέψη του δικαστηρίου, η φορολογική αρχή δεν μπορεί να εισπράξει ως ΦΠΑ ποσό υψηλότερο εκείνου που έχει εισπράξει στο πλαίσιο αυτό η ίδια η επιχείρηση, όπως προκύπτει από την ερμηνεία του κώδικα ΦΠΑ υπό το φως των θεμελιωδών αρχών του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται με την απόφαση, διατηρείται η δυνατότητα επανεκτίμησης της βάσης επιβολής του φόρου προς το υψηλότερο, σε περίπτωση μελλοντικής, ολικής ή μερικής, είσπραξης της απαίτησης.

πηγή: Grant Thornton- Αναδημοσίευση από την Έντυπη ΚαθημερινήComments are closed.