Περιήγηση: ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Για Λογιστές

1. Υπόχρεοι υποβολής Εντύπου Ε11 Οι εργοδότες έχουν την υποχρέωση να γνωστοποιούν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», εντός του μηνός Ιανουαρίου, στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. του Πέτρου Ραπανάκη (Σύμβουλος επ/σεων σε θέματα εργατικής νομοθεσίας & ανθρ. δυναμικού) Οι αναγκαίες λεπτομέρειες για το πλαίσιο υποβολής του εντύπου αυτού, εμπεριέχονται στην υπ’ αριθμ. 49327/10702/22.12.2014 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Συγκεκριμένα, στο έντυπο Ε11 (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας), θα πρέπει να…

Υπερεργασία είναι η εργασία η οποία παρέχεται πέραν του συμβατικού ωραρίου και μέχρι του ανώτατου ορίου του νόμιμου ωραρίου του μισθωτού. Υπερωρία είναι η απασχόληση του μισθωτού πέρα από το ανώτατο όριο του νόμιμου ωραρίου του. Υπάρχει δε υπερωρία και όταν δεν γίνεται υπέρβαση του νόμιμου εβδομαδιαίου ωραρίου, αλλά μόνο του νόμιμου ημερήσιου ωραρίου. του Ευάγγελου Χατζηπέτκου (Λογιστής) Για ευκολότερη κατανόηση, όταν ισχύει: το σύστημα της πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, υπερεργασία είναι η εργασία που παρέχεται εβδομαδιαίως κατά το εν λόγω πενθήμερο πέραν…

Ολοκληρώνεται ο πρώτος μήνας του 2019, και οι υποχρεώσεις φυσικών & νομικών προσώπων «τρέχουν», με καταληκτική ημερομηνία τη τελευταία ημέρα του μήνα.Ας δούμε λοιπόν επιγραμματικά «Τι λήγει…» Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019 Καταβολή 5ης & τελευταίας δόσης ΕΝΦΙΑ Φυσικών & Νομικών προσώπων(εταιρείες) Ενδεικτικές άλλες υποχρεώσεις πληρωμής  : Πληρωμή Ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ(Μισθωτών πρ.ΙΚΑ κλπ) μηνός Δεκεμβρίου 2018  : Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019 (Το Δώρο Χριστουγέννων δυνητικά καταβάλλεται στις 28/02/2019) :Πληρωμή χρεωστικού υπολοίπου δηλώσεων ΦΠΑ , από επιχειρήσεις με διπλογραφικά(Γ’ κατ.)  βιβλία και υποβολή μηδενικών ή πιστωτικών…

Με εγκύκλιο της η ΑΑΔΕ, ορίζει με βάση την νομοθεσία, τους φορείς, τις υπηρεσίες και τα πρόσωπα που διενεργούν μεταφράσεις αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, τα οποία οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν στις υπηρεσίες της, για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους. Οι μεταφράσεις αλλοδαπών εγγράφων ζητούνται από τις Δ.Ο.Υ, ιδιαίτερα στην κατάθεση των δικαιολογητικών για την αλλαγή της φορολογικής κατοικίας Ελλήνων πολιτών, στο εξωτερικό. Οι φορείς, τα πρόσωπα και οι υπηρεσίες αυτές είναι: α) Η Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, κατά τα οριζόμενα στιςδιατάξεις των…

Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) μισθολογικών περιόδων από 01/2019 έως 12/2019, Δ.Χ./2019, Δ.Π./2019 ΕΦΚΑ Αθήνα 19/12/2018 Αριθμ. Πρωτ.: Δ.ΕΙΣΦ.Μ./624/1513068 ΘΕΜΑ: «Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 01/2019 έως 12/2019, Δ.Χ./2019, Δ.Π./2019». Σας κοινοποιούμε Αναλυτικούς Πίνακες με τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής Α.Π.Δ., εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων, Οικοδομικοτεχνικών Έργων, Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., περιόδων απασχόλησης από Ιανουάριο έως Δεκέμβριο 2019, προς ενημέρωση των εργοδοτών και των υπαλλήλων των αρμόδιων Υπηρεσιών Ε.Φ.Κ.Α.. Αναφορικά με την περίοδο υποβολής της Α.Π.Δ. για το Δώρο Χριστουγέννων…

Με την ΠΟΛ.1217/2018 τροποποιείται η ΠΟΛ.1022/2014 σχετικά με τον χρόνο υποβολής φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών. Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις πλέον θα υποβάλλονται σε επίπεδο ετησίων συναλλαγών και όχι τριμηνιαίων όπως μέχρι σήμερα. Το άρθρο 4 της ΠΟΛ.1022/2014 κωδικοποιείται όπως παρακάτω. 1. Οι καταστάσεις των φορολογικών στοιχείων του άρθρου 1 της παρούσας, υποβάλλονται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο, ως εξής: α) από τους εκδότες ετησίως, ανεξαρτήτως κατηγορίας των τηρούμενων βιβλίων τους (απλογραφικά ή διπλογραφικά) ή της απαλλαγής τους από την τήρηση αυτών, καθώς και της υποχρέωσης ή μη υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α.…

Με απόφαση του υπουργείου οικονομίας και ανάπτυξης δίνεται παράταση στην προθεσμίας δικαιώματος τήρησης διπλογραφικών βιβλίων μέχρι του ορίου των ακαθαρίστων εσόδων που προβλέπονται για τα απλογραφικά βιβλία για τους λογιστές φοροτεχνικούς που κατείχαν κατά τη δημοσίευση του ν. 4152/2013 επαγγελματική ταυτότητα Γ’ τάξης του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 16 του ΠΔ 340/1998 Η απόφαση Αριθμ. 133792 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 5684/17.12.2018 Παράταση προθεσμίας δικαιώματος τήρησης διπλογραφικών βιβλίων μέχρι του ορίου των ακαθαρίστων εσόδων που προβλέπονται για τα απλογραφικά βιβλία για τους λογιστές…

Λόγω των πολλαπλών και διάσπαρτων τροποποιήσεων της νομοθεσίας για την υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων, προς διευκόλυνση της λειτουργίας των υπηρεσιών και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, σας κοινοποιούμε διοικητική κωδικοποίηση της νομοθεσίας αυτής (άρθρο 23 του ν.3427/2005) ενημερωμένη μέχρι και το νόμο 4474/2017. Προκειμένου η κωδικοποίηση να είναι εύχρηστη και αποτελεσματική, φέρει θεματικούς πλαγιότιτλους και περιλαμβάνει στις αντίστοιχες υποσημειώσεις τις αλλαγές που διαχρονικά έχει υποστεί η σχετική νομοθεσία, με αναφορά στο περιεχόμενο των σχετικών διατάξεων των νόμων, καθώς και…

Ενόψει της ολοκλήρωσης των εργασιών για το κλείσιμο του έτους καθώς και της προσαρμογής των πληροφοριακών συστημάτων TAXIS – TAXISnet στη νέα οικονομική ταξινόμηση εσόδων της Γενικής Κυβέρνησης, η ΑΑΔΕ εξέδωσε Δελτίο Τύπου,όπου ανακοινώνονται τα παρακάτω: – Η εφαρμογή του Περιουσιολογίου για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων Εν.Φ.Ι.Α. 2014 έως και 2018 θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2018 ώρα 23:00 (ενδεικτική ημερομηνία ανοίγματος 07/01/2019). – Η εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή αρχικών & τροποποιητικών δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικών ετών…

Από 1 Ιανουαρίου 2019 αλλάζει η ηλεκτρονική πρωτοκόλληση των αποφάσεων, ερμηνευτικών εγκυκλίων και εγγράφων οδηγιών της ΑΑΔΕ και καταργείται το πρόθεμα ΠΟΛ Συγκεκριμένα η σχετική ανακοίνωση της ΑΑΔΕ έχει ως εξής: Στην αλλαγή, από την 1η Ιανουαρίου του 2019, του τρόπου ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης των αποφάσεων, ερμηνευτικών εγκυκλίων και εγγράφων οδηγιών, που εκδίδονται από τις φορολογικές διευθύνσεις της κεντρικής υπηρεσίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, προχωρά η ΑΑΔΕ, με απόφαση του Διοικητή, Γιώργου Πιτσιλή. Ειδικότερα, καταργείται το πρόθεμα ΠΟΛ (από το «ΠΟΛΥΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ»),…

Την τελευταία ημέρα του μήνα, αλλά και τούτου του χρόνου, υπάρχει πλήθος φορολογικών και λοιπών υποχρεώσεων, τόσο φυσικών όσο & Νομικών προσώπων. Παραθέτουμε τις πιο βασικές με την καταληκτική ημερομηνία, είτε αφορά την πληρωμή τους, είτε την υποβολή τους. Καλή χρόνια, για όλους & όλες. Καταβολή της 6ης & τελευταίας δόσης Φορολογίας εισοδήματος, από Νομικά πρόσωπα που υπέβαλλαν τη φορολογική τους δήλωση μέχρι 28/06/2018: Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2018 Καταβολή της 5ης & τελευταίας δόσης από Νομικά πρόσωπα που υπέβαλλαν τη φορολογική τους δήλωση ΜΕΤΑ…

Δεν επιβάλλεται πρόστιμο σε εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση Ε2 (αναλυτική κατάσταση για μισθώματα από ακίνητα) για τη διόρθωση πληροφοριακών στοιχείων (κωδικός 17). Αυτό προβλέπεται σε χθεσινή απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στην οποία υπογραμμίζεται ότι δεν επιβάλλεται πρόστιμο σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη φορολογική υποχρέωση (εκ παραδρομής). Ειδικότερα, στο σκεπτικό της ΔΕΔ, με το οποίο ακυρώθηκε το πρόστιμο για υποβολή εκπρόθεσμης, στις 10/11/2015, τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2014,…

Σύμφωνα με τις αποφάσεις Σ.800/129/ ΠΟΛ. 68/04.03.1987 και Σ.866/139/ ΠΟΛ. 74/10.03.1987 καθώς και την εγκύκλιο ΕΔΥΟ Σ.1166/182/ ΠΟΛ. 116/06.04.1987, η παροχή υπηρεσιών βάσει συμβάσεων μίσθωσης έργου, από φυσικά πρόσωπα προς το Δημόσιο, τους Δήμους, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δεν υπάγεται στο Φ.Π.Α. υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η υπηρεσία παρέχεται με τρόπο που δημιουργεί δεσμούς εξάρτησης μεταξύ του παρέχοντος την υπηρεσία και του εργοδότη του. Η διοίκηση ερμηνεύοντας τις ανωτέρω…

Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 15905/6.11.2018 έγγραφο του ΕΔΟΕΑΠ διευκρινίζεται ότι: «α) Οι διαφημιζόμενοι δεν έχουν υποχρέωση ειδικής εισφοράς 2% όταν διαφημίζονται στα ΜΜΕ και Ψυχαγωγίας με έδρα στην Ελλάδα, διότι αυτά από τον νόμο θεωρούνται υπόχρεα της καταβολής της εργοδοτικής εισφοράς 2% επί του μηνιαίου κύκλου εργασιών. β) Υπόχρεος διαφημιζόμενος για υποβολή Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (ΑΚΕΕΔ) και απόδοσης της Ειδικής Εισφοράς 2% επί των αμοιβών διαφήμισης στα ΜΜΕ και Ψυχαγωγίας, είναι ο διαφημιζόμενος που έχει έδρα…

Οι πωλήσεις για λογαριασμό τρίτου δεν εμπίπτουν στην έννοια του εσόδου και δεν αθροίζονται στα έσοδα που πραγματοποιεί η οντότητα για λογαριασμό της. Του Γιώργου Παπαδόπουλου (Οικονομολόγος, MSc) Σχετικά με την έκδοση στοιχείων, η οντότητα που πωλεί αγαθά για λογαριασμό τρίτου (αντιπρόσωπος) έναντι αμοιβής και εκδίδει η ίδια το σχετικό παραστατικό πώλησης για λογαριασμό του τρίτου, εκδίδει και ένα έγγραφο-παραστατικό (εκκαθάριση) σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή για την τεκμηρίωση των πωλήσεων για λογαριασμό της οντότητας. Το έγγραφο περιλαμβάνει τις απαιτούμενες…