Αποποίηση-αποδοχή κληρονομιάς: Όσα πρέπει να γνωρίζετε

34

Ποια μορφή μπορεί να έχει η αποδοχή της κληρονομίας;

Η αποδοχή της κληρονομίας μπορεί να είναι ρητή ή σιωπηρή.

Ρητή αποδοχή κληρονομιάς έχουμε συνήθως όταν αυτή γίνεται με σκοπό τη μεταγραφή της στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο, ώστε να αποκτηθεί η κυριότητα επί ακινήτου της κληρονομιάς. Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο ( πράξη αποδοχής ).
Σιωπηρή αποδοχή κληρονομιάς έχουμε όταν η θέληση του προσωρινού κληρονόμου να γίνει οριστικός συνάγεται από τις πράξεις ή τις παραλείψεις του. Τέτοιες πράξεις που εξωτερικεύουν τη θέληση αυτή είναι λόγου χάρη η αίτηση για έκδοση κληρονομητηρίου που αναγράφει τον αιτούντα ως κληρονόμο, η άσκηση διεκδικητικής αγωγής για πράγμα της κληρονομίας που έλαβε τρίτος, η υποβολή δήλωσης φόρου κληρονομιάς, η χρησιμοποίηση πράγματος της κληρονομιάς σαν δικό του πράγμα και άλλες.

Εκτός όμως και από τις ανωτέρω δύο περιπτώσεις, ο νόμος συνάγει αποδοχή της κληρονομιάς και από την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας για αποποίηση, πρόκειται δηλαδή για πλασματική αποδοχή κληρονομιάς. Ειδικότερα, εάν ο προσωρινός κληρονόμος δεν αποποιηθεί εγκαίρως την κληρονομιά, ήτοι εντός τεσσάρων μηνών από τότε που έμαθε ότι κατέστη κληρονόμος και το λόγο για τον οποίο κατέστη κληρονόμος, τεκμαίρεται ότι την αποδέχθηκε. Ακόμη και αν η προθεσμία για την αποποίηση της κληρονομιάς παρήλθε άπρακτη από τον κληρονόμο από αμέλεια, αυτός αποκτά την ιδιότητα του οριστικού κληρονόμου παρά τη θέλησή του και η κατάσταση αυτή είναι αμετάκλητη. Κατά συνέπεια βαρύνεται αυτός και με την προσωπική του περιουσία για τα χρέη της κληρονομιάς και καμία δυνατότητα δεν έχει πλέον να περιορίσει την ευθύνη του μέχρι το ενεργητικό της (συνολική αξία της κληρονομιάς).

Μπορώ να κληρονομήσω χωρίς να συνταχθεί και να μεταγραφεί συμβολαιογραφική πράξη;

Η ιδιότητα του κληρονόμου, προσωρινού ή οριστικού, δεν πρέπει να συγχέεται με την απόκτηση της κυριότητας σε πράγματα της κληρονομιάς. Ειδικά για την απόκτηση της κυριότητας σε ακίνητα της κληρονομιάς, απαραίτητη είναι η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου όπου αναφέρονται αυτά και η μεταγραφή του στο οικείο Υποθηκοφυλακείο. Εάν δεν γίνει αυτό, τότε θεωρείστε κληρονόμος μεν, όμως χωρίς να έχετε κυριότητα στα ακίνητα. Αυτό πρακτικά σημαίνει για παράδειγμα ότι δεν θα μπορείτε να τα εκμισθώνετε (νοικιάζετε) σε τρίτους νόμιμα, εφόσον δεν θα τα έχετε δηλωμένα στην Δ.Ο.Υ. ή ότι δεν θα μπορείτε να τα πουλήσετε εφόσον δεν θα έχουν περιέλθει στην κυριότητά σας.

Υπάρχει προθεσμία για τη ρητή αποδοχή της κληρονομιάς με συμβολαιογραφικό έγγραφο;

Νομικά δεν τίθεται προθεσμία για την αποδοχή της κληρονομιάς με συμβολαιογραφικό έγγραφο και μεταγραφή του στο οικείο υποθηκοφυλακείο, η οποία μπορεί να γίνει οποτεδήποτε. Όμως φορολογικά τίθεται εξάμηνη προθεσμία για την αποδοχή της κληρονομιάς με την υποβολή βέβαια δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., η οποία ξεκινάει α) όταν υπάρχει διαθήκη, από τότε που αυτή δημοσιεύθηκε στα βιβλία του αρμόδιου Πρωτοδικείου και β) όταν δεν υπάρχει διαθήκη, από τότε που επήλθε ο θάνατος του κληρονομούμενου και αποκτήθηκε η ιδιότητα του προσωρινού κληρονόμου. Εάν παρέλθει η εν λόγω εξάμηνη προθεσμία άπρακτη, δεν υπάρχει κίνδυνος απώλειας του δικαιώματος στα πράγματα της κληρονομιάς, όμως για κάθε μήνα που δεν γίνεται η αποδοχή επιβάλλεται ένα μικρό πρόστιμο πρόστιμο από τη Δ.Ο.Υ., το οποίο καταβάλλεται όταν και αν προβείτε στη υποβολή δήλωσης στη Δ.Ο.Υ. για σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης αποδοχής κληρονομιάς.


Χρωστάω παντού. Μπορώ να εκμεταλλεύομαι την κληρονομιά χωρίς όμως να την αποδεχθώ, ώστε να μην μπορούν οι δανειστές μου να βρουν ότι έχω περιουσία και μου την κατάσχουν;

Όπως προαναφέρθηκε, η ιδιότητα του κληρονόμου δεν πρέπει να ταυτίζεται με την κυριότητα στα πράγματα της κληρονομιάς. Εάν δεν αποδεχθείτε τα ακίνητα της κληρονομιάς με συμβολαιογραφικό έγγραφο που θα μεταγραφεί στο οικείο Υποθηκοφυλακείο, δεν θα αποκτήσετε κυριότητα σε αυτά. Κατ’ επέκταση, αν κάποια στιγμή εκμισθώσετε λόγου χάρη κάποιο ακίνητο της κληρονομιάς, χωρίς να το έχετε αποδεχθεί και νομικά-φορολογικά, εκτός από τα μισθώματα, θα αποκτήσετε και προβλήματα με την εφορία.

Επιπλέον, η μη αποδοχή της κληρονομιάς με συμβολαιογραφικό έγγραφο, δεν σας προστατεύει από τους δανειστές σας, παρά μόνο προσωρινά ενδεχομένως, διότι, εάν κάποιος δανειστής σας έχει πληροφορίες ότι γίνατε με οποιοδήποτε τρόπο κληρονόμος, του δίνει τη δυνατότητα ο νόμος να προβεί αυτός στην αποδοχή της κληρονομιάς για λογαριασμό σας και ακολούθως να σας κατάσχει τα ακίνητα της κληρονομιάς. Ειδικότερα, ο δανειστής μπορεί να ζητήσει από το αρμόδιο Πρωτοδικείο πιστοποιητικό μη αποποίησης κληρονομιάς, το οποίο, αφού μεταγράψει στο υποθηκοφυλακείο όπου είναι μεταγεγραμμένα τα ακίνητα, συνοδεία και άλλων εγγράφων, σας μεταβιβάζεται η κυριότητα στα ακίνητα της κληρονομιάς, χωρίς να έχετε προβεί εσείς σε οποιαδήποτε ενέργεια. Ακολούθως, ο δανειστής σας μπορεί να σας τα κατάσχει και να τα εκθέσει σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό για να ικανοποιηθεί για την απαίτησή του από εσάς από το πλειστηρίασμα που θα επιτευχθεί.

Ο κληρονομούμενος – θανών χρωστούσε παντού. Μπορώ να αποδεχθώ την κληρονομιά χωρίς να κληρονομήσω και τα χρέη του;

Η απάντηση στην ερώτηση αυτή είναι ΟΧΙ και είναι ρητή. Ο οριστικός κληρονόμος, ακόμη και αν κατέστη οριστικός με την παρέλευση άπρακτης της τετράμηνης προθεσμίας για την αποποίηση, ευθύνεται για τις οφειλές του κληρονομούμενου και με την προσωπική του περιουσία απεριόριστα, σαν να ήταν οι οφειλές και δικές του. Η περιουσία του κληρονομούμενου που υπήρχε κατά τη στιγμή του θανάτου του, ενώνεται με την περιουσία του κληρονόμου ώστε οι δύο περιουσίες να γίνονται και να αντιμετωπίζονται πλέον ως μία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει πλέον διάκριση ανάμεσα στα στοιχεία της κληρονομιάς και τα στοιχεία της περιουσίας του κληρονόμου, ώστε οι δανειστές του κληρονομούμενου και οι δανειστές του κληρονόμου να μπορούν να στραφούν κατά της προσωπικής περιουσίας του κληρονόμου που ενώθηκε με την κληρονομιά, για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις που είχαν κατά του κληρονομούμενου – θανόντος.
Παράδειγμα: Η θεία από τα Κάτω Πετράλωνα αποβιώνει την 01-01-2001 αφήνοντας κληρονόμους τα δύο ανίψια της που ζουν στη Θεσσαλονίκη. Η θεία δεν άφησε διαθήκη και, επειδή δεν είχε παιδιά και με τα ανίψια της είχε να μιλήσει χρόνια, αυτά έμαθαν ότι η θεία τους πέθανε ύστερα από τρεις μήνες από το θάνατό της, την 01-04-2001, χωρίς να αφήσει διαθήκη, με αποτέλεσμα να γίνουν αυτοί προσωρινοί κληρονόμοι. Από την 01-04-2001 ξεκίνησε λοιπόν η τετράμηνη προθεσμία για την αποποίηση της κληρονομιάς. Τα ανίψια, αν και γνώριζαν ότι η θεία ήταν εθισμένη στον τζόγο και χρωστούσε σε τράπεζες και τοκογλύφους, εντούτοις άφησαν να παρέλθει άπρακτη η τετράμηνη προθεσμία από τότε που έμαθαν ότι έγιναν κληρονόμοι της θείας και δεν έκαναν δήλωση αποποίησης κληρονομιάς στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο. Έτσι, μετά την παρέλευση του τετραμήνου έγιναν και οριστικοί κληρονόμοι. Σκέφθηκαν όμως, για να μην τους ανακαλύψουν οι δανειστές της θείας τους, να μην κάνουν δήλωση αποδοχής κληρονομιάς συμβολαιογραφικά και να εκμισθώσουν τα δύο διαμερίσματα που κληρονόμησαν από τη θεία τους «άτυπα», χωρίς δηλαδή να δηλώνουν τα μισθώματα στην εφορία και χωρίς να δίνουν αποδείξεις στους μισθωτές. Ένας δανειστής της θείας τους όμως, που είδε τον ένα ανιψιό να έρχεται και να εισπράττει μισθώματα από το μισθωτή, στον οποίο είχε εκμισθώσει ένα από τα ακίνητα της θείας, απευθύνεται στο δικηγόρο του, ο οποίος ύστερα από έρευνα που έκανε, τον πληροφορεί για τους δύο επιδέξιους κληρονόμους. Αμέσως ξεκίνησε ο δανειστής τη διαδικασία αποδοχής της κληρονομιάς για λογαριασμό των 2 ανιψιών. Μετέγραψε στο υποθηκοφυλακείο πιστοποιητικό μη αποποίησης κληρονομιάς και τα άλλα έγγραφα που απαιτούνταν και προχώρησε σε κατάσχεση των δύο ακινήτων της κληρονομιάς. Πράγματι, έγινε ο πλειστηριασμός των ακινήτων και ο δανειστής της θείας ικανοποιήθηκε για την απαίτησή του από αυτήν, κατά το μεγαλύτερο μέρος της. Για το υπόλοιπο όμως της απαίτησής του κατά της θείας, για το οποίο δεν ικανοποιήθηκε από τον πλειστηριασμό των δύο ως άνω ακινήτων, προχώρησε σε κατάσχεση και ενός διαμερίσματος που είχε στην κυριότητά του ο ένας των ανιψιών, πολύ πριν γίνει οριστικός κληρονόμος. Ο άλλος ανιψιός που θεώρησε ότι τη γλύτωσε χάρηκε, όμως προσωρινά, γιατί η τράπεζα από την οποία η θεία είχε εκταμιεύσει 3 καταναλωτικά και 2 πιστωτικές κάρτες, έκανε κατάσχεση στην εξοχική κατοικία που είχε ο δεύτερος ανιψιός και αυτός πολύ πριν γίνει κληρονόμος.

Ωραίο το παράδειγμα αλλά κουράστηκα να διαβάζω. Υπάρχει κάποιος τρόπος τελικά να κληρονομήσω χωρίς όμως να ευθύνομαι για τα χρέη της κληρονομιάς με την προσωπική μου περιουσία;

Υπάρχει τρόπος και λέγεται «Αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής». Ο κληρονόμος έχει το δικαίωμα, ενός τεσσάρων μηνών από τότε που έλαβε γνώση ότι κατέστη κληρονόμος και την αιτία της κληρονομιάς, να προβεί σε αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής, περιορίζοντας την ευθύνη του για τις υποχρεώσεις της κληρονομιάς μέχρι το ενεργητικό της, δηλαδή μέχρι τη συνολική αξία της κληρονομίας. Στην περίπτωση αυτή οι δανειστές του κληρονομούμενου – θανόντος δεν έχουν το δικαίωμα να επιδιώξουν την ικανοποίηση της απαίτησης που είχαν κατά του κληρονομούμενου στρεφόμενοι κατά της ατομικής περιουσίας του κληρονόμου, ο οποίος αποδέχθηκε με το ευεργέτημα της απογραφής. Η κληρονομιά, αν και περιέρχεται στην κυριότητα του κληρονόμου, είναι εντούτοις χωρισμένη από την ατομική του περιουσία και προσφέρεται για την ικανοποίηση των δανειστών για τις απαιτήσεις τους κατά του κληρονομούμενου – θανόντος.


Μπορώ δηλαδή να αποδεχθώ με το ευεργέτημα της απογραφής, χωρίς να ευθύνομαι με την προσωπική μου περιουσία για τις υποχρεώσεις της κληρονομιάς και ταυτόχρονα να μεταπωλήσω τα στοιχεία της κληρονομιάς, πριν το ψυλλιαστούν οι δανειστές και να βάλω τα χρήματα στην τσέπη;

Θα θέλατε ενδεχομένως, όμως ο νόμος που προστατεύει τους οφειλέτες, προστατεύει και τους δανειστές. Ειδικότερα, την κληρονομιά, που ο κληρονόμος αποδέχεται με το ευεργέτημα της απογραφής, διοικεί και ευθύνεται για κάθε αμέλεια και έχει υποχρέωση να λογοδοτεί στους δανειστές. Απαγορεύεται στον κληρονόμο να εκποιήσει ή να δωρίσει ακίνητα της κληρονομιάς που αποδέχθηκε με το ευεργέτημα της απογραφής χωρίς άδεια του δικαστηρίου. Τα ακίνητα μάλιστα, όσο το δικαστήριο δεν διατάζει διαφορετικά, εκποιούνται με πλειστηριασμό. Αν πάραυτα ο κληρονόμος προέβη σε εκποίηση των ακινήτων της κληρονομιάς, χωρίς τη δικαστική άδεια, η πράξη αυτή παραμένει ισχυρή, όμως ο κληρονόμος χάνει το ευεργέτημα της απογραφής και μετατρέπεται σε απλό κληρονόμο, ευθυνόμενος πλέον και με την ατομική του περιουσία τις υποχρεώσεις της κληρονομιάς. Συνάγεται λοιπόν εκ των ανωτέρω ότι με την αποδοχή της κληρονομιάς με το ευεργέτημα της απογραφής επιχειρείται η εξασφάλιση των δικαιωμάτων των δανειστών αλλά ταυτόχρονα και του κληρονόμου που αποδέχθηκε την κληρονομιά.

Η αποποίηση της κληρονομιάς

Αν εν τέλει θεωρείτε ότι τα χρέη του κληρονομούμενου και οι υποχρεώσεις της κληρονομιάς είναι τόσες πολλές που δεν συμφέρει να την αποδεχθείτε, αποποιηθείτε την. Αποποίηση κληρονομιάς είναι η δήλωση του προσωρινού κληρονόμου ότι δεν δέχεται την κληρονομιά, ότι δηλαδή δεν επιθυμεί να γίνει οριστικός κληρονόμος. Η δήλωση γίνεται στη γραμματεία του αρμόδιου Ειρηνοδικείου, ( στην περιφέρεια του οποίου δηλαδή είχε την κατοικία του ή τη διαμονή του ο κληρονομούμενος κατά το χρόνο του θανάτου του ) ενός τεσσάρων μηνών από τότε που ο κληρονόμος έλαβε γνώση της επαγωγής (ότι δηλαδή κατέστη προσωρινός κληρονόμος) και του λόγου της κληρονομιάς. Σε περίπτωση που ο κληρονομούμενος είχε την τελευταία του κατοικία στην αλλοδαπή ή που ο κληρονόμος έμαθε την επαγωγή όταν έμενε στην αλλοδαπή, η προθεσμία αυτή ανέρχεται στο ένα έτος και όχι στους τέσσερις μήνες. Η προθεσμία αυτή για την αποποίηση, δίνει τη δυνατότητα στον προσωρινό κληρονόμο να εξετάσει εάν συμφέρει να αποδεχθεί την κληρονομιά, ερευνώντας για τις υποχρεώσεις τις και τις οφειλές που είχε ενδεχομένως ο κληρονομούμενος – θανών προς τρίτους. Η αποποίηση αναφέρεται μόνο στο σύνολο της κληρονομιάς και δεν μπορεί αν περιοριστεί σε μέρος αυτής. Δηλαδή, στο ως άνω παράδειγμα, τα ανίψια δεν θα μπορούσαν να αποποιηθούν μόνο το παλαιό ακίνητο της θείας στα Κάτω Πετράλωνα, αλλά να αποδεχθούν τη μεζονέτα της στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής.

Πηγή : www.nomikosodigos.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Κληρονομιά: Αποποίηση-αποδοχή.Tι προβλέπει ο Αστικός Κώδικας34 Σχόλια

 1. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ on

  Μέχρι ποιο βαθμό συγγένειας θεωρείτε κληρονόμος και πως ο κληρονόμος λαμβάνει γνώση της επαγωγής (ότι δηλαδή κατέστη προσωρινός κληρονόμος) και του λόγου της κληρονομιάς.

 2. Καλημέρα σας… Το ερώτημα σας έχει νομική διάσταση και για λόγους ευθύνης απέναντι σας, θα συστήναμε να συμβουλευτείτε Νομικό.

 3. ΔΗΜΗΤΡΗΣ on

  ΧΡΩΣΤΑΩ 50000 ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 80000 ΣΤΟ ΟΑΕΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ?

 4. ΒΕΡΕΝΙΚΗ on

  Κινδυνεύετε άμεσα με πλειστηριασμό, αλλά θα σας προτείναμε να συμβουλευτείτε οπωσδήποτε νομικό πριν από κάθε απόφαση σας

 5. ΘΟΔΩΡΉΣ on

  Εάν γίνει αποποίηση κληρονομιάς, ο τέως -πλέον- κληρονόμος έχει υποχρέωση υποβολής φορολ. δήλωσης για τον αποβιώσαντα?

 6. Καλημέρα σας… Η αποποίηση κληρονομιάς-κατά τη γνώμη μας- δεν σχετίζεται με την υποχρέωση φορολογικής δήλωσης του αποβιώσαντα. Θα σας προτρέπαμε να συμβουλευτείτε και τον/την νομικό σας.

 7. Αννα on

  Έκανα αποποίηση κληρονομιάς για τον πατέρα μου που ειχε χρέη αλλά έχω και 3 ανήλικά τέκνα. Ισχύει ότι μπορούμε να περιμένουμε να κάνουν αποποίηση τα ίδια όταν ενηλικιωθούν;

 8. O πατέρας των αντιδίκων άφησε κληρονομιά. Στα 5 παιδιά του. Και λέει πως πρέπει να αφήσετε. 2.50 μέτρα εφαπτόμενα δρομίσκου. Η κόρη δέχτηκε. Και άφησε τα 2.5 μέτρα τα υπόλοιπα 4 έκαναν αποποίηση κληρονομιάς γιατί δεν θέλουν να αφήσουν τα 2.50 μέτρα. Έχουν δικαιώματα πλέον στο οικόπεδο; αν ναι. Έχουν δικαίωμα περίφραξης χωρίς να αφήσουν τα 2.50 μέτρα ; γιατί έρχονται τώρα και λένε δεν υπάρχει δρομίσκος Υπάρχει όμως πράξη. Αγοραπωλησίας που λέει πως ο πατέρας τους αγόρασε το οικόπεδο. Το οποίο εφάπτεται δρομίσκου!!! Ευχαριστώ.

 9. ΠΑΝΟΣ ΜΑΚΡΥΣ on

  Οι γονείς μου απεβίωσαν σε διάστημα 63 ημερών . Εντός του τετραμήνου από τον πρώτο θάνατο έκανα αποποίηση κληρονομιάς για την περιουσία και των δύο γονέων ( δύο αποποιήσεις ) . Μετά από αυτές δημοσιεύθηκαν διαθήκες και των δύο γονέων μου , με τις οποίες μου άφηνε ο καθένας τους μέρος της περιουσίας του . Ισχύουν οι αποποιήσεις που έχω κάνει ή έπρεπε να προβώ σε νέες αποποιήσεις ;;
  Ευχαριστώ

 10. Μ. Πολίτη on

  Εάν μετά την αποποίηση κληρονομιάς δημοσιευθεί διαθήκη, χρειάζεται νέα αποποίηση κληρονομιάς, καθότι πρόκειται για άλλο λόγο της (νέας) επαγωγής της κληρονομιάς.

 11. Νατάσσα on

  Η μητέρα μου (90 ετών και υπό την φροντίδα μου) χρωστά στην εφορία περί τις 10,000 ευρώ. Έχει κάνει με συμβολαιογραφικές πράξεις γονική παροχή ακίνητα σε μένα (1 διαμέρισμα) και στην αδερφή μου (2 διαμερίσματα) . Ταυτόχρονα η μητέρα μου συμμετέχει σε δάνειο μου ως τριτεγγυήτρια. Η αδελφή μου προτίθεται θα κάνει αποποίηση κληρονομιάς και ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τα διαμερίσματα (δεν τα χάνουμε)!!!
  Εγώ, πως μπορώ να το χειριστώ χωρίς να χάσω το ακίνητο, του οποίου το ενοίκιο «εξυπηρετεί» το δάνειό μου;
  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

 12. καλο απογευμα εχω κανει αποποιηση σε ακινητο που βρισκεται στον Πειραια {Στην ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ} ΕΓΩ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ 12 κληρονομοι ολοι πρωτα ξαδελφια διοτι η θανούσα δέν ειχε οικογένεια και τωρα ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ μας ζητα απ ολους τους κληρονομους τα αντιγραφα της αποποιησης και μας απειλει με δικαστηρια διατι δεν πιστευουν οτι πλεον δεν ειμαστε κληρονομοιτους εστειλα αντιγραφο αλλα δυστυχως τα ιδια τι πρεπει να κανουμε ευχαριστουμε

 13. Χρηστος on

  Η θεια μου απεβίωσε και μου αφησε ενα ακινητο. Γνωριζω για ενα χρεος της ταξης των 10.000 ευρω απο δανειο σε τραπεζα και οτι δεν εχει καποια αλλα χρεη σε εφοριες κλπ. Λιγα χρονια πριν τον θανατο της ειχε μπλεξιματα με τοκογλυφους τους οποιους και ξεχρεωσαμε πως μπορω να σιγουρευτω οτι δεν χρωσταει καπου αλλου? ωστε να ειμαι ησυχος αν κανω αποδοχη?

 14. Τρακόσας Δημήτριοσ on

  Γεια σας
  Ποια είναι η προθεσμία για αποδοχή κληρονομιάς με το ευεργέτημα της απογραφής Ναυτικού, ο οποίος ταξιδεύει σε ποντοπόρα πλοία και σε λιμάνια που δεν έχουν πρεσβεία ή προξενείο.
  Ευχαριστώ

 15. ΒΕΡΕΝΙΚΗ on

  Το ερώτημά σας είναι εξειδικευμένο. Έγκυρη απάντηση θα πάρετε μόνο από νομικό. Ωστόσο, τα χρονικά όρια που έχετε έτςι κι αλλιώς διαμορφώνονται ως εξής:
  •αν δεν γίνει αποποίηση από τον κληρονόμο,εντός 4 μηνών από την στιγμή που έμαθε ότι κληρονομει, θεωρείται πως έχει γίνει σιωπηρή αποδοχή της κληρονομιάς.
  •Κατόπιν, και χωρίς χρονικούς περιορισμούς, θα πρέπει να γίνει ρητή αποδοχή της κληρονομιάς, με συμβολαιογραφική πράξη, ειδικά στην περίπτωση που το κληροδότημα είναι ακίνητο. Ειδάλλως ο κληρονόμος δεν έχει την κυριότητά του.
  •Όμως φορολογικά, τίθεται εξάμηνη προθεσμία για την αποδοχή της κληρονομιάς, με δήλωση στην αρμόδια ΔΟΥ. Διαφορετικά, για κάθε μήνα που δεν γίνεται αποδοχή, επιβάλλεται ένα μικρό πρόστιμο, που θα πληρωθεί όταν γίνει η αποδοχή επισήμως.

 16. Τρακόσας Δημήτριοσ on

  Σας ευχαριστώ πολύ, θα ακολουθήσω την συμβουλή σας για έγκυρη ενημέρωση νομικού.

 17. μΑΡΙΑ on

  Η πεθερά μου πέθανε 01.112017 μεχρι πότε μπόρωνα κανη αποποίηση

 18. ΒΕΡΕΝΙΚΗ on

  Η δήλωση αποποίησης γίνεται στη γραμματεία του αρμόδιου Ειρηνοδικείου, ( στην περιφέρεια του οποίου δηλαδή είχε την κατοικία του ή τη διαμονή του ο κληρονομούμενος κατά το χρόνο του θανάτου του ) ενός τεσσάρων μηνών από τότε που ο κληρονόμος έλαβε γνώση της επαγωγής (ότι δηλαδή κατέστη προσωρινός κληρονόμος) και του λόγου της κληρονομιάς. Σε περίπτωση που ο κληρονομούμενος είχε την τελευταία του κατοικία στην αλλοδαπή ή που ο κληρονόμος έμαθε την επαγωγή όταν έμενε στην αλλοδαπή, η προθεσμία αυτή ανέρχεται στο ένα έτος και όχι στους τέσσερις μήνες. Στην επαγωγή από διαθήκη η προθεσμία δεν αρχίζει πριν από τη δημοσίευση της διαθήκης.

 19. Τασος on

  Πεθανε η γιαγια μου αφησε εμενα τον αδερφο μου , τον γιο της κ τον γιο του – ξαδερφο ως κληρονομους .. εγω κ ο αδερφος μου καναμε αποποιηση …. ο πατερας μου που δεν ηταν κληρονομος οπως κ τα ανηλικα τεκνα μου ,θα πρεπει να κανουν ολοι αποποιηση κληρονομιας ;;;;

 20. ΒΕΡΕΝΙΚΗ on

  Θεωρητικά, μετά από σας θα κληθούν ως επόμενοι κληρονόμοι τα παιδιά σας, άρα θα πρέπει να γίνει αποποίηση. Αλλά επειδή το site μας είναι δημοσιογραφικό, έγκυρη απάντηση θα πάρετε μόνο από νομικο

 21. γιωργος on

  ποιο ειναι το κοστος της αποποιησης κληρονομιας απο ανηλικο τεκνο? μια μεση τιμη θελω. προφανως εξαρταται και απο τον δικηγορο αλλα θα υπαρχει μια μεση τιμη.

 22. Καλή σας ημέρα… Είναι προφανές ότι δεν μπορούμε εμείς να σας δώσουμε «τιμή», για οποιαδήποτε υπηρεσία οποιουδήποτε επαγγελματία. Η αγορά είναι ελεύθερη και μπορεί να λάβετε προσφορές για την υπηρεσία που αναζητάτε.
  Καλό μήνα!

 23. Δεν έχω ανοίξει διαθήκη ούτε έχω κάνει αποποίηση κληρονομιάς ,χρωστάω σε τράπεζες που πούλησαν τα δάνεια σε fund .Υπάρχει οικία όπου στο υποθηκοφυλακείο σε άλλο όνομα υποθηκευμένη ενώ έχει πληρωθεί μπορεί άλλη τράπεζα να κάνει αποδοχή για δικά μου χρέη και να διεκδικήσει το ακίνητο.

 24. ΒΕΡΕΝΙΚΗ on

  Όχι εφόσον δεν είναι στο όνομά σας

 25. Δημήτρης on

  Δηλαδή εάν κατάλαβα σωστά, μπορεί κανείς ΧΩΡΙΣ να το ξέρει, να κληρονομήσει χρέη συγγενή του; Γιατί είναι πχ ξάδερφος ή ανιψιός;
  Πως μαθαίνει κανείς ότι υπάρχει θέμα κληρονομιάς ώστε να μπορεί να την αποδεχθεί ή όχι;
  Αυτά είναι ανήκουστα και δεν γίνονται ούτε σε υποανάπτυκτα κράτη.
  Που είναι το Δίκαιο σε αυτό;

 26. ΒΕΡΕΝΙΚΗ on

  Κανονικα ο κληρονόμος θα ειδοποιηθει από τον συμβολαιογράφο, οπότε θα μάθει και τι θα κληρονομήσει, και για τα χρέη

 27. Είμαι στο νόμο Κατσελη και μου έπεσε κληρονομιά ενα ακίνητο απο διαθήκη της θειασμου η συγγενής πιέζουν να ανοιχτή η διαθήκη .τη να κάνω ετσι έστω να γλιτώσω την κληρονομιά. Γιατί απο οτι ξερω για μια 5ετια απο στη στιγμή απο θα γίνει το δικαστήριο δεν πρέπει να αλλαξουν τα περουσιακα σου στοιχεια

 28. ΒΕΡΕΝΙΚΗ on

  Το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι αποποίηση κληρονομιάς

 29. Κοσμάς Μεγαλομμάτης on

  ο αδελφός μου απεβίωσε προ διετίας,χωρίς να αφήσει καμμιά κληρονομιά και χωρίς κανένα άλλο συγγενή.Αργότερα έμαθα γιά κάποια χρέη που είχε σε τράπεζες.Εγώ δεν έχω κάνει καμμία ενέργεια.Θα έπρεπε να κάνω κάτι,κι άν ναί μπορώ να το κάνω τώρα?

 30. ΒΕΡΕΝΙΚΗ on

  Εξ όσων γνωρίζουμε,θα έπρεπε να κάνετε αποποίηση κληρονομιάς. Καλύτερα να ρωτήσετε δικηγόρο

 31. Μαργαρίτα Ζουμή on

  Καλημέρα σας. Θέλω να ρωτήσω κάτι Έχω ένα διαμέρισμα στην Αθήνα κληρονομιά από την μητέρα μου είναι μαζί με την αδελφή μου.Δεν έχουμε κάνει αποδοχή κληρονομιάς ακόμη.Είναι πέντε χρόνια που έχει πεθάνει ή μητέρα μας.Είμαστε Τρεις αδελφές.Το διαμέρισμα όμως το έκανε διαθήκη σε μένα και τη μικρή αδελφή μου.Αν θελήσουμε να το πουλήσουμε τι θα πληρώσουμε σε εφορία και ότι άλλο προκύπτει από αυτά.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.