O θεσμός της μαθητείας στα ΙΕΚ: Υποχρεώσεις εργοδοτών-Ώρες εργασίας και μισθοί

0

Το πλαίσιο της μαθητείας των σπουδαστών στα Δημόσια και Ιδιωτικά ΙΕΚ καθορίστηκε με την έκδοση της υπ΄ αρίθμ. Κ1/118932 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ρύθμιση θεμάτων επιδότησης και ασφάλισης της Μαθητείας των σπουδαστών των δημοσίων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)».

Ως Μαθητεία ορίζεται το εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ χώρου εργασίας και εκπαιδευτικής δομής. Ο μαθητευόμενος συνδέεται με Σύμβαση Μαθητείας με τον εργοδότη, λαμβάνει αμοιβή ή επίδομα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και έχει ασφαλιστική κάλυψη. Η Μαθητεία υλοποιείται με βάση πρόγραμμα μάθησης το οποίο επιμερίζεται στον χώρο εργασίας και στην εκπαιδευτική δομή.

Η Μαθητεία στα ΙΕΚ, η οποία ορίζεται στο εξής ως «Πρόγραμμα Μαθητείας ΙΕΚ» αποτελείται από δύο τμήματα: «Πρόγραμμα Μαθητείας στο ΙΕΚ» και «Πρόγραμμα Μαθητείας στον χώρο εργασίας». Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος Μαθητείας, έχει το ΙΕΚ στο οποίο και εγγράφονται οι μαθητευόμενοι.Στο Πρόγραμμα Μαθητείας ΙΕΚ εγγράφονται οι απόφοιτοι του 4ου εξαμήνου φοίτησης, εφόσον δεν έχουν πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση ή δεν έχουν απαλλαγεί από αυτή σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας ΙΕΚ. Η συνολική διάρκεια της μαθητείας ανέρχεται σε 960 ώρες και επιμερίζεται σε 192 ώρες κατάρτισης στο ΙΕΚ και 768 ώρες στο χώρο εργασίας. Η χρονική κατανομή των ωρών μεταξύ ΙΕΚ και χώρου εργασίας ανά εβδομάδα , ορίζεται σε μια μέρα στο ΙΕΚ και τέσσερις μέρες στο χώρο εργασίας.

Αναλυτικότερα κατά την διάρκεια του «Πρόγραμμα μαθητείας στο ΙΕΚ» θα πραγματοποιηθούν:

  • «Πρόγραμμα μαθητείας στο ΙΕΚ» συνολικής διάρκειας εκατόν ενενήντα δύο (192) ωρών οι οποίες πρέπει να πραγματοποιηθούν απαραίτητα . Το πρόγραμμα αυτό διδάσκεται μία (1) ημέρα την εβδομάδα για οκτώ (8) διδακτικές ώρες από εκπαιδευτή του ΙΕΚ. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιείται η διδασκαλία κάποιων ωρών για οποιοδήποτε λόγο, οι διδακτικές ώρες αναπληρώνονται μέχρι την ολοκλήρωση της συνολικής διάρκειας του «Προγράμματος Μαθητείας στο ΙΕΚ».
  • «Πρόγραμμα μαθητείας στον χώρο εργασίας», συνολικής διάρκειας επτακοσίων εξήντα οκτώ (768) ωρών επιμερισμένο σε τριάντα δύο (32) ώρες εβδομαδιαίως και σε τέσσερις (4) ημέρες την εβδομάδα, εξαιρουμένων των επίσημων αργιών και του χρονικού διαστήματος που ο εργοδότης παραμένει κλειστός. Το «Πρόγραμμαμαθητείας στον χώρο εργασίας» πραγματοποιείται σε φορείς του κατά το άρθρο 51 του Ν.1892/1990 (Α΄ 101) δημόσιου τομέα, σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή επιχείρηση, που καλείται εφεξής «εργοδότης», σε αντικείμενα αντίστοιχα των ειδικοτήτων που προκηρύσσονται. Ο αριθμός των ωρών μαθητείας στο χώρο εργασίας ορίζεται σε 8 ώρες ανά ημέρα.

Ο κάθε μαθητευόμενος οφείλει να συνυπογράψει σύμβαση μαθητείας (την οποία του χορηγεί το ΙΕΚ) με τον εργοδότη που θα τον υποδεχθεί. Η Σύμβαση Μαθητείας συντάσσεται σε τρία (3) πρωτότυπα και λαμβάνουν από ένα ο εργοδότης, ένα μαθητευόμενοςκαι ένα ο Διευθυντής του ΙΕΚ, ο οποίος θεωρεί τη Σύμβαση.

Η Σύμβαση Μαθητείας είναι δυνατόν: α) να καταγγελθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία από τους συμβαλλόμενους, β) να ακυρωθεί με απόφαση του Διευθυντή του ΙΕΚ κατόπιν εισήγησης του υπεύθυνου εκπαιδευτή του ΙΕΚ, ο οποίος είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο του προγράμματος Μαθητείας στο χώρο εργασίας.

Ο ανώτατος αριθμός μαθητευομένων ανά εργοδότη εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων, όπως αυτός παρουσιάζεται στην ετήσια κατάσταση προσωπικού προς την Επιθεώρηση Εργασίας.
Υποχρεώσεις των εργοδοτών που συμμετέχουν στην υλοποίηση του Προγράμματος Μαθητείας ΙΕΚ

Ο εργοδότης οφείλει να τηρεί όλα τα μέσα (ηλεκτρονικά και έντυπα) για την παρακολούθηση της υλοποίησης της μαθητείας στον χώρο εργασίας, ήτοι:

α) Μηνιαίο Δελτίο Απασχόλησης Μαθητευόμενου, το οποίο συμπληρώνεται σε ημερήσια βάση από τον μαθητευόμενο και στο τέλος κάθε μήνα σφραγίζεται και υπογράφεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης και αποστέλλεται στο ΙΕΚ.

β) Ημερολόγιο Μάθησης που συμπληρώνεται σε καθημερινή βάση από τον μαθητευόμενο, σε συνεργασία με τον εκπαιδευτή του χώρου εργασίας που τον επιβλέπει, και υποβάλλεται σε μηνιαία βάση στο ΙΕΚ, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που προβλέπεται από τις σχετικές εγκυκλίους.

Ο εργοδότης οφείλει να καταχωρεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το έντυπο Ε3.4 Αναγγελία Έναρξης/Μεταβολών Σύμβασης Μαθητείας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, την έναρξη την Μαθητείας ή τη διακοπή αυτής για κάθε μαθητευόμενο που απασχολεί.

Αποζημίωση μαθητευόμενων/Ασφαλιστική κάλυψη της Μαθητείας

Όσο αφορά το ασφαλιστικό πλαίσιο που διέπει την μαθητεία στα δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ, ισχύουν οι προαναφερόμενες διατάξεις στη μεταλυκειακή μαθητεία ΕΠΑΛ.

Οι μαθητευόμενοι κατά το διάστημα του «Προγράμματος μαθητείας στον χώρο εργασίας», υπάγονται στην ασφάλιση τόσο του κλάδου παροχών ασθένειας σε είδος, όσο και του κλάδου παροχών ασθένειας σε χρήμα, ο δε χρόνος ασφάλισής τους είναι συντάξιμος, διότι καταβάλλονται εισφορές για τους αντίστοιχους κλάδους κύριας και επικουρικής σύνταξης.

Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευομένων ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (22,83€ για τους κάτω των 25 ετών και 26,18€ για τους άνω των 25 ετών), δηλαδή 17,12€ για τους κάτω των 25 ετών και 19,64€ για τους άνω των 25 ετών. Η επιδότηση για τους κάτω των 25 ετών είναι 11€ ανά ημέρα εργασίας και για τους άνω των 25 ετών 14€ ανά ημέρα εργασίας (αναλυτικά μπορείτε να δείτε τις ενότητες 3.1 & 3.2).Τα ποσά των επιδοτήσεων προέρχονται από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού-Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το ελληνικό δημόσιο και καταβάλλονται από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας / Ειδικός Λογαριασμός του ΥΠΠΕΘ στους μαθητευόμενους.

Το υπολειπόμενο ποσό της αποζημίωσης, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων ασφαλιστικών εισφορών, καταβάλλεται μηνιαίως από τον εργοδότη, στον οποίο πραγματοποιείται το πρόγραμμα «Πρόγραμμα Μαθητείας στον χώρο εργασίας» του «Προγράμματος Μαθητείας ΙΕΚ» και ανέρχεται σε κάθε περίπτωση στο ποσό των 9,35€ ανά ημέρα εργασίας.

3.1 Επιβαρύνσεις εργοδοτών και μαθητευόμενων για μαθητευόμενους κάτω των 25 ετών:

3.2 Επιβαρύνσεις εργοδοτών και μαθητευόμενων για μαθητευόμενους άνω των 25 ετών:

Απουσίες μαθητευόμενου

Το όριο απουσιών του «Προγράμματος Μαθητείας στο ΙΕΚ» δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού αριθμού ωρών. Σε περιπτώσεις ασθένειας με κατάθεση δικαιολογητικού από Δημόσιο φορέα μπορεί το παραπάνω ποσοστό να αυξάνεται κατά 5%.

Ο μαθητευόμενος δικαιούται, κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, τις κανονικές άδειες των μισθωτών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.1346/1983, όπως ισχύει και σε περίπτωση απουσίας λόγω ασθένειας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657 – 658 του Αστικού Κώδικα. Το όριο απουσιών του «Προγράμματος Μαθητείας στον χώρο εργασίας» δεν μπορεί να υπερβαίνει το σύνολο των κανονικών αδειών και αδειών ασθενείας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι μαθητευόμενοι δικαιούνται κανονική άδεια με αποδοχές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις κατά τον παρακάτω πίνακα:

Η επιδότηση δεν καταβάλλεται από το ΥΠΠΕΘ για τις ημέρες της κανονικής άδειας, ασθένειας, δώρων και λοιπών επιδομάτων, (όπου αυτά εξακολουθούν να ισχύουν). Στις περιπτώσεις κανονικής άδειας οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλουν ολόκληρο το προβλεπόμενο ημερομίσθιο στους μαθητευόμενους. Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθένειας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657-658 του ΑΚ.
Με ευθύνη του Διευθυντή του IEK και σε συνεργασία με τους εκπαιδευτές που εποπτεύουν το Πρόγραμμα Μαθητείας στο χώρο εργασίας καταχωρίζονται οι παρουσίες των μαθητευόμενων σε πληροφοριακό σύστημα. Με ευθύνη του Διευθυντή του Δημοσίου ΙΕΚ καταχωρίζονται οι παρουσίες στην εκπαιδευτική δομή και το χώρο εργασίας των μαθητευόμενων σε πληροφοριακό σύστημα. Η πίστωση των λογαριασμών των μαθητευόμενων πραγματοποιείται από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας/Ειδικό Λογαριασμό του ΥΠΠΕΘ.

Το κείμενο αποτελεί απόσπασμα από άρθρο της κας Σταμπολίδου Ειρήνης, με τίτλο «Συμβάσεις μαθητείας» που δημοσιεύθηκε στο τεύχος Ιανουαρίου 2018 του περιοδικού Epsilon7.

πηγή: www.e-forologia.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Επαγγελματικές Σχολές ΟΑΕΔ: Οι συμβάσεις μαθητείας.Μισθοί-ασφάλιση-ωράριο
ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.