Οδηγίες δημοσίευσης Οικονομικών καταστάσεων 2016 στο ΓΕΜΗ

0

Με το με Αρ. πρωτ. 36391/31-3-2015 έγγραφο του Γ.Ε.ΜΗ. διευκρινίστηκε ότι από 1-1-2015 καταργείται η υποχρέωση δημοσίευσης στο ΦΕΚ των πράξεων, στοιχείων και ανακοινώσεων καταχώρησης. Καθίσταται σαφές ότι από την 1-1-2015 η δημοσιότητα των πράξεων, στοιχείων και ανακοινώσεων καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ..

Παράλληλα με την απόφαση Γ.Ε.ΜΗ. αρ.πρωτ. 491/25.11.2015 ορίζεται ότι από 1-1-2016 καθίστανται απολύτως προαιρετικές, οι δημοσιεύσεις που πρέπει να γίνουν με επιμέλεια της εταιρείας α) σε λοιπά έντυπα ή μέσα και β) στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Εξακολουθεί να είναι υποχρεωτική η δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. μέσω του www.businessportal.gr

Επίσης, σύμφωνα με το με Αρ. πρωτ. 50622/11-5-2015 έγγραφο του Γ.Ε.ΜΗ όσον αφορά στην ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων καταχώρησης οικονομικών καταστάσεων, διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις:

  • Εάν η υποβολή πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΓΕΜΗ (www.businessportal.gr), οι οικονομικές καταστάσεις θα γίνονται αποδεκτές ανυπόγραφες δεδομένου ότι το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής δεν επιτρέπει την ολοκλήρωση της αίτησης εάν ο υπόχρεος δεν έχει αποδεχτεί τα εξής: «Βεβαιώνεται υπεύθυνα και με γνώση των συνεπειών του νόμου 1599/1986 περί υπευθύνου δηλώσεως αλλά και των ειδικότερων διατάξεων του Ν..2190/1920 ότι όλα τα έγγραφα τα οποία καταχωρίστηκαν στη βάση του ΓΕΜΗ με την παρούσα διαδικασία αποτελούν ακριβή αντίγραφα των νομίμως υπογεγραμμένων εγγράφων τα οποία διατηρούνται στο αρχείο της εταιρείας και είναι στη διάθεση των αρχών ανά πάσα στιγμή για τη διενέργεια τακτικών ή δειγματοληπτικών ελέγχων ή για την κατά το νόμο άσκηση εποπτείας».
  • Εάν η υποβολή πραγματοποιηθεί με έντυπο τρόπο στις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ(οπότε η αίτηση θα έχει έντυπη μορφή αλλά οι πράξεις ή/και τα στοιχεία που τη συνοδεύουν θα παραδίδονται με ψηφιακό τρόπο), ομοίως οι οικονομικές καταστάσεις θα γίνονται αποδεκτές ανυπόγραφες. Στην περίπτωση αυτή η έντυπη αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου με το εξής περιεχόμενο: «Βεβαιώνεται υπεύθυνα και με γνώση των συνεπειών του νόμου 1599/1986 περί υπευθύνου δηλώσεως αλλά και των ειδικότερων διατάξεων του Ν.2190/1920 ότι όλα τα έγγραφα τα οποία προσκομίστηκαν με την παρούσα αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή προκειμένου να καταχωριστούν στη βάση του ΓΕΜΗ αποτελούν ακριβή αντίγραφο των νομίμως υπογεγραμμένων εγγράφων τα οποία διατηρούνται στο αρχείο της εταιρείας και είναι στη διάθεση των αρχών ανά πάσα στιγμή για τη διενέργεια τακτικών ή δειγματοληπτικών ελέγχων ή για την κατά το νόμο άσκηση εποπτείας».

Στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ. παρατίθεται συνοπτική πληροφόρηση η οποία διευκολύνει την υπόχρεη εταιρεία να υποβάλει ορθά την αίτηση ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει συμπληρώνοντας σωστά τα απαιτούμενα λογιστικά αρχεία και εκθέσεις που η νομοθεσία απαιτεί.

Οδηγίες σχετικά με την λειτουργία του συστήματος και την υποβολή αιτήσεων παρατίθενται παρακάτω:

Μπαίνοντας στη σελίδα του Γ.Ε.ΜΗ. , επιλέγοντας Ηλεκτρονική Υποβολή,

Κάνουμε είσοδο στο σύστημα (login), όπου

ζητείται η συμπλήρωση των προσωπικών κωδικών – Username και Password, με τα οποία ολοκληρώνεται η είσοδος στην εφαρμογή.

Πριν υποβάλλουμε μία αίτηση πρέπει να ανεβάσουμε όλα τα απαραίτητα έγγραφα (βλ. και Υποχρεώσεις δημοσίευσης στο ΓΕΜΗ) στην αντίστοιχη επιλογή ώστε να είναι διαθέσιμα προς εισαγωγή ως δικαιολογητικά στην αίτηση

Σημείωση: τα έγγραφα πρέπει να έχουν μορφή PDF και να είναι μεγέθους κάτω των 5MB

Μόλις ανεβούν τα απαραίτητα έγγραφα, προχωράμε επιλέγοντας «Νέα Αίτηση» από το menu και πατάμε το κουμπί «Συνέχεια».

Στην επόμενη οθόνη εμφανίζονται οι λεπτομέρειες της αίτησης που πρόκειται να υποβάλλουμε. Επιλέγουμε «Συνέχεια» αν θέλουμε να συνεχίσουμε την διαδικασία ή «Επιστροφή» για επιλογή άλλου τύπου αίτησης.

Παρακάτω παρατίθενται δύο διαφορετικά υποδείγματα αίτησης για την Έγκριση και Δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων Ανωνύμων Εταιρειών (ΜΕ εκλογή και ΧΩΡΙΣ εκλογή ελεγκτών):

  • (ΑΕ) Αίτηση καταχώρησης απόφασης ΓΣ για την «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων» ΜΕ εκλογή ελεγκτών και Καταχώρισης Ισολογισμού κατά Ε.Λ.Π.- Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή Δ.Λ.Π. (Αφορά Χρήσεις που λήγουν από 07/07/2016 και ΜΕΤΑ)

Με την επιλογή του τύπου αίτησης εμφανίζεται το κόστος που πρέπει να καταβληθεί στην υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μετά την υποβολή της

Σημείωση 1: Η γενική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν.2190/1920 συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Σημείωση 2: Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 43β του Ν.2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. ζ της παρ.1 του άρθρου 7α του Ν.2190/1920 άρθρου, δημοσιεύονται πλέον στο ΓΕΜΗ μόνο οι εγκεκριμένες από την Γενική Συνέλευση των μετόχων/εταίρων οικονομικές καταστάσεις και όχι αυτές που δεν έχουν εγκριθεί από την εν λόγω Συνέλευση. Το ίδιο ισχύει και για τις προσωπικές εταιρείες της παρ. 2β του άρθρου 1 του Ν.4308/2014 που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της απόφασης με Αρ.Πρωτ. 62784/7-6-2017. Ως εκ τούτου οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ δεν θα κάνουν δεκτές οικονομικές καταστάσεις οι οποίες δεν έχουν εγκριθεί από Γενική Συνέλευσηκλείνοντας ανεπιτυχώς τη σχετική αίτηση και στην περίπτωση αυτή τα σχετικά τέλη καταχώρησης θα καταπίπτουν υπέρ της αρμόδιας υπηρεσίας ΓΕΜΗ και σε καμία περίπτωση δεν θα επιστρέφονται.

Ακολουθεί η συμπλήρωση των απαραίτητων πεδίων (Σημείωση: οι παρατηρήσεις μας με πορτοκαλί γραμματοσειρά)

Με την «Υποβολή στοιχείων», εμφανίζεται ένας πίνακας με το σύνολο των στοιχείων που συμπληρώσαμε στη φόρμα της αίτησης. Αν θέλουμε να διορθώσουμε κάποια από τα στοιχεία πατάμε το κουμπί «Επιστροφή για διόρθωση», που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης και θα μας οδηγήσει πίσω στη φόρμα της αίτησης, η οποία θα είναι συμπληρωμένη με τα στοιχεία που είχαμε εισάγει. Εκεί μπορούμε να διορθώσουμε το απαραίτητο πεδίο χωρίς να χρειάζεται η συμπλήρωση ξανά ολόκληρης της αίτησης και να πατήσουμε εκ νέου «Υποβολή στοιχείων». Για ακύρωση της αίτησης πατάμε το κουμπί «Ακύρωση της αίτησης» που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης. Τέλος, εάν τα στοιχεία που έχουν συμπληρωθεί είναι σωστά επιλέγουμε «Τα στοιχεία είναι σωστά, να γίνει οριστική υποβολή», ώστε να ολοκληρωθεί η αίτηση και να περάσουμε στη διαδικασία εκτύπωσης του παραβόλου πληρωμής. Η εξέλιξη κάθε αίτησης παρακολουθείται είτε επιλέγοντας από το menu «Αιτήσεις υπό διεκπεραίωση», είτε μέσω των email που θα αποσταλεί αυτόματα από το σύστημα κάθε φορά που υπάρχει μια εξέλιξη σε μία από τις αιτήσεις.

  • (ΑΕ) Αίτηση καταχώρησης απόφασης ΓΣ για την «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων» ΧΩΡΙΣ εκλογή ελεγκτών και Καταχώρισης Ισολογισμού κατά Ε.Λ.Π.- Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή Δ.Λ.Π. (Αφορά Χρήσεις που λήγουν από 07/07/2016 και ΜΕΤΑ)

Η διαδικασία υποβολής διαφοροποιείται σε σχέση με το υπόδειγμα της ανωτέρω αίτησης μόνο ως προς το «Κόστος»

Τα πεδία «Έκθεση Ελεγκτών με 4336/15», «Ελεγκτικές Εταιρείες» και «Ελεγκτές», δεν χρήζουν συμπλήρωσης. Ακολουθείται η ίδια διαδικασία, όπως περιγράφεται στην προηγούμενη αίτηση, μέχρι και το τελικό στάδιο της οριστικοποίησής της.

Σημείωση: Στην περίπτωση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, ακολουθείται η ίδια διαδικασία με την ανωτέρω περίπτωση, επιλέγοντας τον ίδιο τύπο αίτησης . Δεν υπάρχει πλέον διάκριση για Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.

πηγή: www.e-forologia.gr

 

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ