ΑΑΔΕ και η Προστασία δεδομένων μας προσωπικού χαρακτήρα- Αναλυτική ενημέρωση

0

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων  εφαρμόζει τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και ενημερώνει αφενός για τον τρόπο που επεξεργάζεται τα προσωπικά  δεδομένα αφετέρου δε για το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας δεδομένων και φορολογικού και τελωνειακού απορρήτου.

1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (εφεξής Α.Α.Δ.Ε.), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγιώργη Σερβίας 8, Τ.Κ. 10184 (ιστοσελίδα www.aade.gr, τηλ. επικοινωνίας +30 213 162 1000), σας ενημερώνει σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων, εφεξής ΓΚΠΔ) και τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, ότι επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της με σκοπό την εκπλήρωση της αποστολής της.

Η Α.Α.Δ.Ε. σε συμμόρφωση με το ισχύον νομικό πλαίσιο λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, ώστε να διασφαλίζεται με κάθε τρόπο η προστασία τους από απώλεια, διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση ή άλλη αθέμιτη επεξεργασία.

2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η Α.Α.Δ.Ε. επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας για την άσκηση των προβλεπόμενων στονόμο αρμοδιοτήτων της, τη συμμόρφωσή της με τις νόμιμες υποχρεώσεις της που απορρέουν από το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο, την εκπλήρωση καθηκόντων που εκτελούνται προς το δημόσιο συμφέρον και κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που της έχει ανατεθεί.
Η Α.Α.Δ.Ε. διέπεται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους πρώτου του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ασκεί, για την εκπλήρωση της αποστολής της, τις αρμοδιότητες που της ανατίθενται με τις διατάξεις αυτές, όλες τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, που προβλέπονται, κατά την 1/1/2017, ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Αρχής, στις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012 (Α΄222), σε οποιαδήποτε άλλη διάταξη της κείμενης νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων και των κανονιστικών πράξεων του Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών, καθώς και τις αρμοδιότητες που της ανατίθενται με οποιαδήποτε άλλη γενική ή ειδική διάταξη.

Η οργάνωση και διάρθρωση των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. και ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους ρυθμίζονται από την υπ’ αριθ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960/10.3.2017 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. περί «Οργανισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 968).
Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Α.Α.Δ.Ε. είναι η εκπλήρωση της αποστολής που της έχει ανατεθεί από τον έλληνα νομοθέτη και συγκεκριμένα:

α) ο προσδιορισμός, η βεβαίωση και η είσπραξη των φορολογικών και τελωνειακών εσόδων, καθώς και η είσπραξη των λοιπών δημοσίων εσόδων,
β) η λήψη και η εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου, της φορολογικής απάτης και της παραοικονομίας και η διασφάλιση της εφαρμογής των διατάξεων της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας,
γ) η λήψη και η εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και των συμφερόντων των καταναλωτών, καθώς και η συμβολή στην υγιή λειτουργία της αγοράς, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας της χημικής βιομηχανίας και την παροχή σχετικής επιστημονικής υποστήριξης σε δικαστικές, αστυνομικές και λοιπές κρατικές Αρχές και υπηρεσίες μέσω των υπηρεσιών του Γενικού Χημείου του Κράτους.
3. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ Η Α.Α.Δ.Ε.

Η Α.Α.Δ.Ε. συλλέγει και εν γένει επεξεργάζεται δεδομένα ταυτοποίησης (όπως ονοματεπώνυμο, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας κλπ), δεδομένα νομιμοποίησης (όπως εξουσιοδοτήσεις, πληρεξούσια κλπ), δεδομένα επικοινωνίας (όπως ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ), δεδομένα οικονομικής, περιουσιακής και οικογενειακής κατάστασης (όπως επάγγελμα, εισοδήματα, ακίνητη περιουσία, προστατευόμενα μέλη κλπ), δεδομένα από τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών (όπως cookies, διευθύνσεις πρωτοκόλλου Internet (IP) κλπ) και στοιχεία ηλεκτρονικής ταυτοποίησης.
Περαιτέρω, η Α.Α.Δ.Ε. συλλέγει δεδομένα εικόνας από συστήματα βιντεοεπιτήρησης των χώρων στους οποίους στεγάζονται οι υπηρεσίες της με σκοπό την προστασία των προσώπων και των αγαθών των υπηρεσιών της καθώς επίσης σε ειδικές περιπτώσεις δεδομένα υγείας (όπως για παράδειγμα πιστοποιητικά αναπηρίας με σκοπό τη χορήγηση φοροαπαλλαγών) και σε ειδικές και προβλεπόμενες από τη νομοθεσία περιπτώσεις δεδομένα που αφορούν σε ποινικές καταδίκες και αδικήματα (όπως για παράδειγμα συγκέντρωση στοιχείων για την πορεία μηνυτήριων αναφορών για εγκλήματα φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου που έχουν υποβληθεί από υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε.).

4.ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η Α.Α.Δ.Ε. συλλέγει δεδομένα από εσάς απευθείας κατά την υποβολή οποιασδήποτε δήλωσης ή αίτησης ηλεκτρονικά ή μη καθώς και κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
Η Α.Α.Δ.Ε. συλλέγει επίσης, στο πλαίσιο πάντα των επιδιωκόμενων από αυτή σκοπών, προσωπικά σας δεδομένα από τρίτες πηγές (ιδιώτες, δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, εθνικές και αλλοδαπές, καθώς και ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς).
Ενδεικτικά η Α.Α.Δ.Ε. αντλεί πληροφορίες από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, διωκτικές, δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης, ιδιωτικά θεραπευτήρια, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, εταιρίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εταιρίες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης κλπ.5. ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η Α.Α.Δ.Ε. διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών που επιδιώκει και σε κάθε περίπτωση για όλο το προβλεπόμενο από το  νόμο χρονικό διάστημα, εντός του οποίου δύναται το Δημόσιο να ασκήσει τα δικαιώματα και τις αρμοδιότητές του.

6. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ Η Α.Α.Δ.Ε.

Η Α.Α.Δ.Ε. δύναται να χορηγεί προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις περί φορολογικού και τελωνειακού απορρήτου (άρθρο 17 ν. 4174/2013 – Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας-ΚΦΔ και άρθρο 11 παρ.2 ν. 2960/2001 – Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας, αντίστοιχα) και τηρώντας τις προβλεπόμενες πολιτικές και διαδικασίες ασφαλείας (Βλ. ενδεικτικά ΠΟΛ 1154/2018 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων- Β’ 3253).

Η Α.Α.Δ.Ε. δύναται επίσης να αναθέτει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημόσιες αρχές ή υπηρεσίες και ιδιώτες την παροχή υπηρεσιών, στο πλαίσιο της οποίας λαμβάνει χώρα επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για λογαριασμό της. Στην περίπτωση αυτή, τα πρόσωπα αυτά είναι εκτελούντες την επεξεργασία, έχουν τη δυνατότητα διενέργειας μόνο της συγκεκριμένης επεξεργασίας που τους έχει ανατεθεί βάσει σύμβασης ή άλλης νομικής πράξης και δεσμεύονται για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μπορεί να γνωστοποιούνται επίσης σε τρίτους κατόπιν αιτήσεως και με τη συγκατάθεσή σας.

Ενδεικτικά η Α.Α.Δ.Ε. χορηγεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε φορείς Γενικής Κυβέρνησης,(όπως για παράδειγμα Δήμους, Υπουργεία, ΟΑΕΔ, ΕΦΚΑ κλπ) για τη συμμόρφωσή της με τις νόμιμες υποχρεώσεις της που απορρέουν από το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο και την εκπλήρωση καθηκόντων που εκτελούνται προς το δημόσιο συμφέρον, σε διωκτικές και δικαστικές αρχές στο πλαίσιο διερεύνησης ή δίωξης εγκλημάτων, σε δικαστικούς επιμελητές εφοδιασμένους με εκτελεστό τίτλο κατά οφειλετών, καθώς και σε τρίτους κατόπιν αιτιολογημένης εισαγγελικής παραγγελίας ότι δεν συντρέχει περίπτωση φορολογικού απορρήτου.

7. ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΦΙΛ

Η Α.Α.Δ.Ε. δεν προβαίνει σε λήψη αποφάσεων αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 22 ΓΚΠΔ.
Η Α.Α.Δ.Ε. προβαίνει σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σας βάσει
κριτηρίων (προφίλ) κυρίως:
α) για σκοπούς πρόληψης και καταπολέμησης της φοροδιαφυγής σύμφωνα με τις διατάξεις τουάρθρου 26 του ΚΦΔ,
β) για σκοπούς βελτιστοποίησης της είσπραξης ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 παρ. 5 του ΚΦΔ και εν γένει των δημοσίων εσόδων βάσει των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 9 του ν.δ. 356/1974 (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων-ΚΕΔΕ),
γ) για την αύξηση της εκούσιας συμμόρφωσης των φορολογουμένων προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις βάσει των προβλεπόμενων στο άρθρο 27 της υπ’ αριθ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960/10.3.2017 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β’ 968) και
δ) για την πρόληψη και καταστολή του λαθρεμπορίου, τη διασφάλιση των δημοσιονομικών συμφερόντων του Δημοσίου και της ΕΕ, τη διευκόλυνση της ροής του νόμιμου εμπορίου, την προστασία της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των πολιτών, την προστασία του πολιτισμού και του περιβάλλοντος, βάσει των διατάξεων του άρθρου 46 παρ.2 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, Καν.(EE) 952/2013 (UCC)) και του άρθρου 42 της υπ’ αριθ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960/10.3.2017 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β’ 968).

8. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Η Α.Α.Δ.Ε. διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε αλλοδαπές φορολογικές και τελωνειακές διοικήσεις στο πλαίσιο της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής σε φορολογικά και τελωνειακά θέματα, σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς και υπηρεσίες στο πλαίσιο της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου και σε διωκτικές και δικαστικές αρχές στο πλαίσιο αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των διεθνών συνθηκών, όπως αυτές κυρώνονται και ισχύουν.
Η Α.Α.Δ.Ε. διαβιβάζει επίσης δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές των κρατών – μελών με σκοπό τον έλεγχο των αλκοολούχων ποτών και την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) 2008/110 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών.

9. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Ως υποκείμενο των δεδομένων διατηρείτε βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων τα παρακάτω δικαιώματα:

1. Να γνωρίζετε ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν τηρεί και επεξεργάζεται η Α.Α.Δ.Ε., όπως και την προέλευσή τους, τους σκοπούς της επεξεργασίας καθώς και ποιοι είναι οι πιθανοί αποδέκτες αυτών (δικαίωμα ενημέρωσης, άρθρα 13 και 14 ΓΚΠΔ).
2. Να ζητήσετε δωρεάν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που διαθέτει η Α.Α.Δ.Ε. (δικαίωμα πρόσβασης, άρθρο 15 ΓΚΠΔ).
3. Να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων και συμπλήρωσης ελλιπών στοιχείων (δικαίωμα διόρθωσης, άρθρο 16 ΓΚΠΔ).
4. Να ζητήσετε τη διαγραφή προσωπικών σας δεδομένων, υπό τους περιορισμούς της παραγράφου 3 του άρθρου 17 ΓΚΠΔ (δικαίωμα διαγραφής, άρθρο 17 ΓΚΠΔ).
5. Να ζητήσετε υπό προϋποθέσεις τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων (δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, άρθρο 18 ΓΚΠΔ).
6. Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων (δικαίωμα εναντίωσης, άρθρο 21 ΓΚΠΔ).

Επισημαίνεται ότι η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων διέπεται και από τις ειδικότερες διατάξεις της φορολογικής, τελωνειακής και συναφούς νομοθεσίας.

10. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για ζητήματα σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας από την Α.Α.Δ.Ε. αλλά και την άσκηση των δικαιωμάτων σας που απορρέουν από το ΓΚΠΔ μπορείτε να επικοινωνείτε και με το Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε. ως εξής:

α) Ηλεκτρονικώς: Αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., μπορείτε να υποβάλετε το αίτημά σας μέσα από την επιλογή «Ο λογαριασμός μου/My TAXISnet» επιλέγοντας ως κατηγορία θέματος «Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα-GDPR». Αν δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης, μπορείτε να υποβάλετε το ερώτημα σας μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr). Επικοινωνία όπου θα βρείτε Φόρμα υποβολής αιτήματος, στην οποία πρέπει να επιλέξετε ως κατηγορία θέματος «Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα-GDPR».
β) Τηλεφωνικώς στους αριθμούς: 213-2113127-29, 213-2113130 και 213-2113132.
γ) Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Καραγιώργη Σερβίας 8, Τ.Κ. 10184, Αθήνα. Παρακαλούμε σημειώστε στον φάκελο «Για το Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων».11. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Α.Π.Δ.Π.Χ. και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr  Τα δικαιώματά μου  Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

12. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η Α.Α.Δ.Ε. δύναται να επικαιροποιήσει/συμπληρώσει την παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το εκάστοτε νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Σε αυτή την περίπτωση η επικαιροποιημένη/συμπληρωμένη έκδοση της δήλωσης προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα αναρτηθεί και θα είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr).

Πηγή: https://www.aade.gr/

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.