Περιήγηση: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Θέματα για Επαγγελματίες και Εταιρείες

Λίγα 24ωρα , πριν την λήξη των ημερομηνιών για την υποβολή των δηλώσεων του Φορολογικού έτους 2014 (Δηλώσεις 2015) , θα πρέπει να γνωρίζουμε τα πρόστιμα και τις επιβαρύνσεις που θα επιβληθούν σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των δηλώσεων και μετά τη «περίεργη” παράταση της 26ης Αυγούστου .

Τα γνωστά μας παράβολα που εξέδιδαν οι Δ.Ο.Υ , τώρα πια εκδίδονται μόνο  ηλεκτρονικά για τη κατάθεση τους στους αρμόδιους φορείς. Παρουσιάζουμε τη διαδικασία που αφορά στην έκδοση των παραβόλων μέσα από τη σχετική εφαρμογή e-Παράβολο.

Σημαντικές αλλαγές επιφέρει και στη Φορολογία εισοδήματος ο Ν.4334/2015 , που δημοσιεύθηκε στις 16/07/2015 , οι οποίες αφορούν τόσο τα Νομικά , όσο και τα Φυσικά πρόσωπα. Οι αλλαγές αφορούν αναδρομικά το τρέχον φορολογικό έτος 2015 , αλλά κάποιες και το προηγούμενο 2014.

Δημοσιεύθηκε η επείγουσα εγκύκλιος που αφορά , στην ένταξη Αγαθών και υπηρεσιών στους συντελεστές ΦΠΑ με βάση τον Νόμο 4334/2015. Παραθέτουμε ενδεικτικά  Αγαθά κατά συντελεστή.

Η δημοσίευση σε ΦΕΚ του νόμου 4334 που αφορά κυρίως στις αλλαγές που καθιερώνονται με τις μετατάξεις αγαθών και υπηρεσιών στους συντελεστές ΦΠΑ , δημιούργησε -μαζί με τη 1η εγκύκλιο που κυκλοφόρησε ΠΟΛ 1154- έναν «πανικό” διότι όριζαν ως ημερομηνία εφαρμογής τη 16η Ιουλίου 2015.

ΔΕΙΤΕ τις Οδηγίες για τις φετινές δηλώσεις 2016 που αφορούν το Φορολογικό έτος 2015 Η ΓΓΔΕ εξέδωσε οδηγό για τη συμπλήρωση των δηλώσεων Νομικών Προσώπων & οντοτήτων , που αφορά στο νέο έντυπο Ν το οποίο είναι ενιαίο για όλα τα ΝΠ και αντικαθιστά όλα τα έντυπα που συμπληρώναμε τα προηγούμενα χρόνια. Το έντυπο Ν φυσικά συνοδεύεται κατά περίπτωση με τα έντυπα Ε3 και Ε2 Σημειώνουμε επιπροσθέτως ότι αρχικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα έντυπα (Ε3) και (Ε2) (εφόσον συντρέχει περίπτωση) και ακολουθεί…

Με τη δημοσίευση της ΠΟΛ 1113 στις 02-06-2015 μάθαμε επιτέλους μετά από 17 μήνες ποιες δαπάνες και πως  επακριβώς , εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα επαγγελματιών και εταιρειών… Από την 01-01-2014 !!!

Μέσα στο κυκεώνα της ασάφειας και της προχειρότητας και «συνεπεικουρούμενοι” από τις ασφυκτικές ημερομηνίες που το Υπουργείο Οικονομικών θέτει για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων , βρισκόμαστε μπροστά σε απαράδεκτα και απάνθρωπα περιστατικά φορολογικού παραλογισμού εφαρμογής του Νόμου 4172/2013.

Στις 11 Μαΐου 2015 δημοσιεύσαμε μια Πρόταση-Μελέτη που αφορούσε συγκεκριμένα , στη δυνατότητα των εταιρειών με τη νομική Ο.Ε & Ε.Ε να εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα τους τις αμοιβές των διαχειριστών και των εταίρων τους , οι οποίες θεωρούνται Αμοιβές από Μισθωτή Εργασία.

Με τις διατάξεις των άρθρων 17, 18 και 19 του ν.4172/2013 αναγνωρίζεται η δυνατότητα μείωσης του προκύπτοντος φόρου για δαπάνες ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, για δωρεές προς συγκεκριμένους φορείς και λόγω αναπηρίας. Στο πεδίο εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων δεν εμπίπτουν μόνο οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, αλλά όλοι οι φορολογούμενοι, ανεξαρτήτως της κατηγορίας εισοδήματος που αποκτούν (Εγκύκλιος 1052 της ΓΓΔΕ)

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης για τα τρέχοντα φορολογικά ζητήματα που συνεχώς προκύπτουν στο φορολογικό «τοπίο» , θα θέλαμε επισημάνουμε μια σημαντική δυνατότητα που μας δίνει πια ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος του Ν.4172/2013 και αφορά στις Αμοιβές διαχειριστών- εταίρων των Νομικών οντοτήτων (εταιρειών) .Η συγκεκριμένη διάταξη ίσχυε από 01-01-2014 , αλλά δυστυχώς η ερμηνευτική εγκύκλιος 1072  εκδόθηκε στις 31-03-2015 και ως εκ τούτου τα περιθώρια αλλαγών για το 2014 εκμηδενίστηκαν.

Ακολουθώντας το  εποχιακό «ρεύμα” της καθυστέρησης τόσο στην ενημέρωση , όσο και στη πρακτική εφαρμογή παρουσιάζουμε τον συνοπτικό ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΟΔΗΓΟ 2015 (1η Έκδοση) που αφορά στο Φορολογικό έτος 2014 και στην επερχόμενη υποβολή των φορολογικών μας δηλώσεων. Ο «Φορολογικός Οδηγός 2015” , δεν αποτελεί ένα πλήρες Εγχειρίδιο για τα Θέματα της Φορολογίας , αλλά επικεντρώνει στα βασικά ζητήματα που κατά την εκτίμηση μας αφορούν τη πλειοψηφία φορολογούμενων και επιχειρήσεων. Αποτελεί μια ετήσια παράδοση για το Γραφείο και τους Συνεργάτες μας η έκδοση…

Ένας μεγάλος αριθμός οφειλετών προς τα ασφαλιστικά ταμεία έχει ενταχθεί στη Ρύθμιση του Νόμου 4321/2015 . Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας 62.370  οφειλέτες είχαν ενταχθεί στη ρύθμιση μέχρι 23/04 , ρυθμίζοντας οφειλές ποσού 1,84 δισ. περίπου. Σημειώνουμε ότι  στο ψηφισθέν νομοσχέδιο για την ΕΡΤ κατατέθηκε τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας , που παρατείνει την ημερομηνία ένταξης , στη ρύθμιση των οφειλών ασφαλιστικών εισφορών μέχρι τη 2α Ιουνίου 2015.