Θέματα που ενδιαφέρουν…

0
  • Δωρεάν παραχώρηση πρώτης κατοικίας

Είναι δυνατή η παραχώρηση κύριας κατοικίας χωρίς επιβολή φορολογίας μέχρι 200 τετρ. μέτρων σε ανιόντες και κατιόντες Α βαθμού (από γονείς προ τέκνα και από τέκνα προς γονείς). Ο δεχόμενος τη δωρεάν παραχώρηση της κατοικίας έχει τεκμήριο διαβίωσης για τη χρήση της δωρεάν παραχώρησης που δέχεται. Εφόσον το ακίνητο είναι άνω των 200 τετρ. μέτρων, τότε θα φορολογηθεί (τουλάχιστον τεκμαρτά) για την επιφάνεια άνω των 200 τετρ. μέτρων.

Ο φόρος επί του τεκμαρτού εισοδήματος υπολογίζεται ως εξής:

3% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου που ισχύει την 31/12 του έτους φορολόγησης. Ακόμη και στην περίπτωση μίσθωσης μεταξύ γονέων και τέκνων, το μίσθωμα αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 3% της αντικειμενικής κατά το έτος φορολόγησης.

Δωρεάν παραχώρηση κατοικίας προς συγγενείς που δεν είναι Α βαθμού δε νοείται και υπάγεται σε κανονική φορολόγηση. Ομοίως, δε νοείται δωρεάν παραχώρηση ακινήτου για επαγγελματική χρήση.  • Δώρα προς πελάτες (ΦΠΑ – Φορολ.εισοδήματος – Δημοτικά τέλη)

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 30 του Κώδικα ΦΠΑ παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που επιβάρυνε τα αγαθά και τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται για τη διάθεση δώρων μέχρι αξίας δέκα ευρώ και δειγμάτων. Για τα εν λόγω δώρα και δείγματα, παρέχεται στις επιχειρήσεις δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που επιβάρυνε τις εισροές του (ΦΠΑ αγοράς των δώρων, των πρώτων και βοηθητικών υλών κατασκευής των δειγμάτων κ.λ.π.) παρότι η διάθεση των δώρων αυτών και των δειγμάτων απαλλάσσεται από τον φόρο. Τα δώρα είναι κινητά αγαθά μέχρι αξίας 10 ευρώ, και προσφέρονται από τον υποκείμενο (επιχείρηση κ.λ.π.) στο φόρο, σε πελάτες του ή και στο κοινό χωρίς κανένα άμεσο αντάλλαγμα, με σκοπό την προαγωγή των επαγγελματικών σχέσεων αυτού και την προβολή της επιχείρησης. Το αγαθό ή τα αγαθά που δίνονται ως δώρα δεν μπορεί να αποτελούν μέρος μιας διαδοχικής σειράς προσφορών προς το ίδιο πρόσωπο, ούτε να υπερβαίνουν στη συνολική τους αξία σε ένα διαχειριστικό έτος του ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης για το έτος αυτό. Δεν μπορεί να προσφερθούν ως δώρα (με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου) οινοπνευματώδη ποτά, καπνοβιομηχανικά προϊόντα κ.λ.π. αγαθά που αναφέρονται στην παρ.4 του άρθρου 30 του Κώδικα ΦΠΑ. Δε θεωρούνται δώρα τα αγαθά που παράγει ή εμπορεύεται η επιχείρηση (ΦΠΑ Π.4336/3162/ Εγκ.10/10.7.1987).
Όσον αφορά τη φορολογία εισοδήματος, το αν το δώρο πραγματοποιείται προς το συμφέρον της επιχείρησης και εμπίπτει στην έννοια του άρθρου 22 του ν.4172/2013 είναι ζήτημα πραγματικό και θα κριθεί σε ενδεχόμενο φορολογικό έλεγχο.

Αν σε δώρα που αποστέλλονται προς πελάτες (π.χ. ποτά ή στυλό κλπ.) αναγραφεί η επωνυμία ή άλλα αναγνωριστικά χαρακτηριστικά ή χαρακτηριστικά διαφημιστικής φύσης, τότε τα δώρα αυτά μπορεί να θεωρηθούν διαφήμιση και να υπαχθούν σε δημοτικό τέλος 2%.

  • Συμμετοχή σε ΙΚΕ συνταξιούχου δημοσίου

Οι Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες απαρτίζονται από τους εταίρους και τους/τον διαχειριστή. Είναι συχνή ερώτηση από ενδιαφερόμενους συνταξιούχους και δη Δημοσίου το κατά πόσο μπορούν να συμμετέχουν σε μια επιχειρηματική προσπάθεια και κατά κύριο λόγο επιλέγουν τη νομική μορφή της Ι.Κ.Ε..

Σύμφωνα με τον νόμο 4387/2016, υποχρέωση ασφαλιστικών εισφορών έχουν:

«……α. Τα μέλη ή μέτοχοι Οργανισμών, Κοινοπραξιών ή κάθε μορφής Εταιρειών, πλην των Ανωνύμων και των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών, των οποίων ο σκοπός συνιστά δραστηριότητα, για την οποία τα ασκούντα αυτή πρόσωπα υπάγονταν στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. (επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα)…….

δ. Οι διαχειριστές Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας που ορίστηκαν με το καταστατικό ή με απόφαση των εταίρων

ε. Ο μοναδικός εταίρος Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας»
Βλέπουμε λοιπόν πως ασφαλιστέα ιδιότητα προσδίδει μόνο η ιδιότητα του διαχειριστή σε μία Ι.Κ.Ε. και όχι η συμμετοχή ως απλό μέλος-εταίρος. Η απόκτηση ασφαλιστέας ιδιότητας για έναν συνταξιούχο θα σήμαινε την αυτόματα μείωση της σύνταξής του κατά 60%.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον συνταξιούχος του Δημοσίου επιθυμεί να γίνει διαχειριστής σε Ι.Κ.Ε. (ή σε άλλη εταιρεία), υποχρεούται πριν αναλάβει να το δηλώσει στον φορέα από τον οποίο συνταξιοδοτείται. Εφόσον παραλείψει να το πράξει θα του καταλογισθεί προσαύξηση 4,56% επί του ποσού που έπρεπε να του παρακρατηθεί.

  • Στην Πρακτική Άσκηση TEI δεν απαιτείται να γίνει αναγγελία πρόσληψης και καταγγελία σύμβασης

Ο εργοδότης δεν είναι υποχρεωμένος να αναγγείλει την σύμβαση πρακτικής άσκησης στον ΟΑΕΔ και στην Επιθεώρηση Εργασίας μια και πρόκειται για ειδική σύμβαση εργασίας που αφορά μόνο τα εμπλεκόμενα μέρη και δεν προκύπτουν υποχρεώσεις προς τον ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση ελέγχου από δημόσια υπηρεσία (ΙΚΑ, ΣΕΠΕ, ΟΑΕΔ, ΕΥΠΕΑ) αρκεί μόνο η επίδειξη της σύμβασης.

Κατά συνέπεια, στην περίπτωση πρόσληψης πρακτικώς ασκούμενου ΤΕΙ δεν υποβάλλεται το έντυπο Ε3 – Αναγγελία πρόσληψης, με δεδομένο ότι η απασχόληση αυτή δεν έχει τα χαρακτηριστικά της εξαρτημένης εργασίας. Άρα δεν απαιτείται και καταγγελία σύμβασης και ανακοίνωση της καταγγελίας στην περίπτωση επιθυμίας λύσης της συνεργασίας. Επίσης, στον πίνακα προσωπικού δεν περιλαμβάνεται ο ασκούμενος Τ.Ε.Ι..

Μόνο τα ξενοδοχεία, τα τουριστικά γραφεία και τα εργαστήρια ζαχαροπλαστικής που συνάπτουν συμβάσεις για πρακτική άσκηση ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών με Σχολές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Τουριστικού Τομέα υποχρεούνται, να εγγράφουν τους εν λόγω σπουδαστές στον πίνακα προσωπικού τους (άρθρο 10 της Κ.Υ.Α. 16802/667/31.8.2010)  • Έως 5 συναπτά έτη μπορεί να ελέγχεται μια εταιρεία από τον ίδιο ελεγκτή.

Σύμφωνα με τον νόμο 4449/2017 και την από 30/03/2018 ανακοίνωση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, σε όσες περιπτώσεις είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή εταιρείες, οι ελεγκτές παύουν τη συμμετοχή τους στον υποχρεωτικό έλεγχο της ελεγχόμενης οντότητας το αργότερο πέντε (5) έτη από την ημερομηνία διορισμού τους και δε δύνανται να συμμετάσχουν εκ νέου στον υποχρεωτικό έλεγχο της ελεγχόμενης οντότητας πριν παρέλθουν δύο (2) έτη από την παύση αυτή.

Το ίδιο ισχύει και για τους ελεγκτές που αναλαμβάνουν την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού. Δεν μπορούν να αναλαμβάνουν το έργο αυτό για περισσότερα από 5 συναπτά έτη.

Τα θέματα αναδημοσιεύονται από τη στήλη «Φοροαπόψεις» του https://www.artion.gr/ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.