Αποκλειστική νοσοκόμα. Δικαιολογητικά για έκδοση άδειας εργασίας και κριτήρια επιλογής

0

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 425/Β/14-6- 93 ισχύουν τα παρακάτω:

1.Αρμόδιος  φορέας  για  τη  χορήγηση  της  άδειας  εργασίας   των αποκλειστικών  αδελφών νοσοκόμων (συνοδών ασθενών), σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 1976/91 ορίζεται το υποκαταστήματα ΙΚΑ του τόπου διαμονής των παραπάνω προσώπων.Η  παραπάνω  άδεια  πιστοποιείται από το βιβλιάριο εργασίας, το οποίο εκδίδεται από το αρμόδιο υποκατάστημα του ΙΚΑ και θεωρείται  από  ιατρό     των  κατά  τόπους  Δ/νσεων Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και     Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

2.  Ως  προϋποθέσεις  για την έκδοση της άδειας εργασίας ορίζονται τα     ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • α. Απολυτήριο τουλάχιστον γυμνασίου.
    β. Πιστοποιητικό υγείας από τις  κατά  τόπους  Δ/νσεις  Υγιεινής  του     Υπουργείου  Υγείας,  Πρόνοιας  και  Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν πάσχει από μεταδοτικό ή άλλο λοιμώδεις νόσημα.
    γ. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.
    δ. Πιστοποιητικό   μηνιαίας   τουλάχιστον   εκπαίδευσης  σε  πλήρη απασχόληση σε νοσοκομείο 200 κλινών και άνω.

Η  εκπαίδευση και το ευδόκιμο αυτής θα βεβαιώνεται από τη διευθύνουσα του νοσοκομείου και από το διοικητικό διευθυντή αυτού.

Της   εκπαίδευσης   απαλλάσσονται   όσοι  έχουν  τίτλο  παρακολούθησης Νοσηλευτικών  σπουδών   ετήσιας   τουλάχιστον   διάρκειας   σε   νόμιμα λειτουργούσα   Νοσηλευτικό   Σχολή   ή   σε  Κέντρο  Ελευθέρων  Σπουδών Νοσηλευτικής.

3.Κατά  την  πρώτη εφαρμογή της παρούσας απόφασης απαλλάσσονται της υποβολής των δικαιολογητικών α και δ της παραγράφου 2  τα  πρόσωπα  που  έχουν  υπαχθεί  στην  ασφάλιση  του ΙΚΑ μέσω ασφαλιστικού συνεταιρισμού καθώς και τα πρόσωπα που έχουν ασκήσει ευδόκιμα το επάγγελμα  αυτό  για χρονικό  διάστημα έξι (6) μηνών και άνω. Το ευδόκιμο θα βεβαιώνεται από τη διευθύνουσα του οικείου Ιδρύματος.

Το πιστοποιητικό υγείας, προβλέπεται από το εδάφιο β της παραγράφου 2 θα ανανεώνεται κάθε έτος και θα προσκομίζεται στο  αρμόδιο  όργανο  της παραγράφου  1  της  παρούσας.  

Σε  περίπτωση  που στα παραπάνω πρόσωπα διαπιστωθούν μεταδοτικό ή λοιμώδη νοσήματα, η άδεια εργασίας  δεν  ανανεώνεται,  μέχρις  ότου διαπιστωθεί από τις αρμόδιες Δ/νσεις Υγιεινής η αποκατάσταση της υγείας τους.

Επίσης ανάκληση ή αναστολή της ισχύος της άδειας εργασίας προβλέπεται μετά  από  αιτιολογημένη απόφαση του φορέα, που τη χορήγησε και κατόπιν εισηγήσεως του  ιδρύματος,  στο  οποίο  ο  κάτοχός  της  προσέφερε  τις υπηρεσίες του.

Συμμετέχετε στη κλήρωση του «forolineυζήν»

Πατήστε στην εικόνα και διαβάστε τους όρους συμμετοχής

4. Κάθε πρόσωπο για να  εκτελεί  εργασίας  αποκλειστικής  νοσοκόμου υποχρεούται  να  κατέχει  βιβλιάριο  εργασίας και υγείας 10 φύλλων. Σε κάθε φύλλο θα αναγράφονται  στην  μεν  πρώτη  σελίδα  τα  στοιχεία  του ενδιαφερόμενου προσώπου:

α: Ονοματεπώνυμο

β: Όνομα πατρός – μητρός

γ: Έτος γεννήσεως.

δ: Α.Δ. Ταυτότητας.

ε: Διεύθυνση κατοικίας
Επιλογή από τον ονομαστικό πίνακα

Επίσης, σε νέα εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας για τις προϋποθέσεις που απαιτούνται προκειμένου οι αποκλειστικές νοσοκόμες – νοσοκόμοι να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ασθενείς ενός νοσοκομείου ή μιας ιδιωτικής κλινικής,σημειώνονται τα εξής:

1. Οι αποκλειστικές νοσοκόμες – νοσοκόμοι προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ασθενείς ενός νοσοκομείου ή μιας ιδιωτικής κλινικής, οφείλουν:

α) να διαθέτουν άδεια εργασίας από το ΙΚΑ,

β) να έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας,

γ) να περιλαμβάνονται στον ονομαστικό πίνακα που καταρτίζεται από την οικεία Υγειονομική Περιφέρεια και τηρείται σε κάθε Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή Ιδιωτική Κλινική.

2. Η διάθεση τους πρέπει να γίνεται μόνο από τον οικείο ονομαστικό πίνακα σύμφωνα με την σειρά αναγραφής τους και μέχρι εξάντλησης αυτού. (Κυκλική διάθεση–rotation).

3. Η διάθεση των αποκλειστικών νοσοκόμων του ονομαστικού πίνακα γίνεται από την τριμελή επιτροπή που συγκροτείται προς τούτο σε κάθε Νοσοκομείο ή Ιδιωτική Κλινική και η οποία αποτελείται:

α) στα Νοσοκομεία από τον Προϊστάμενο/η της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, τον Προϊστάμενο/η της Διοικητικής Υπηρεσίας και έναν Νοσηλευτή / Νοσηλεύτρια με Β΄ βαθμό,

β) στις Ιδιωτικές Κλινικές από τον Προϊστάμενο/η του Νοσηλευτικού Προσωπικού, τον Διοικητικό Διευθυντή και έναν Νοσηλευτή.

Η Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου των αποκλειστικών νοσοκόμων για τυχόν παραπτώματα με τη δυνατότητα αντικατάστασής τους.

4. Η Προϊσταμένη της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κάθε Νοσοκομείου ή ο Προϊστάμενος του Νοσηλευτικού Προσωπικού κάθε Ιδιωτικής Κλινικής, οφείλει να τηρεί πιστά και να εφαρμόζει αδιαλείπτως τα προβλεπόμενα επί της διαδικασίας των παρ. 5, 6 και 7 της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης καθώς επίσης να διασφαλίζει την αμερόληπτη σειρά του ονομαστικού πίνακα, προκειμένου όλοι οι αναγραφόμενοι να πραγματοποιούν τον ίδιο αριθμό ημερομισθίων.

5. Η άδεια παραμονής σε συγγενικό πρόσωπο ή σε πρόσωπο που απασχολείται κατ’ οίκον για τη φροντίδα του ασθενούς, θα πρέπει να υπογράφεται από τον θεράποντα ιατρό ή την Προϊσταμένη του Νοσηλευτικού Τμήματος και να τηρούνται και να ελέγχονται με κάθε λεπτομέρεια οι προϋποθέσεις της παρ. 7, της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης.

Την ευθύνη για την παραμονή των συνοδών και των αποκλειστικών νοσοκόμων έχει η Προϊσταμένη της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και το προσωπικό ασφαλείας του νοσοκομείου ή της Ιδιωτικής Κλινικής.

6. Η όποια παραβίαση της σειράς, μετά από προσωπική επιλογή του ασθενούς, πρέπει να γίνεται δεκτή κατόπιν πλήρους αιτιολόγησης και τεκμηρίωσης αυτής.

Τέλος, οι Υγειονομικές Περιφέρειες στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα εγκύκλιος λόγω αρμοδιότητας, οφείλουν να μεριμνούν, για την εφαρμογή και τον έλεγχο των κείμενων διατάξεων της Υπουργικής Απόφασης, έτσι ώστε, να επιτυγχάνεται η βέλτιστη παροχή υπηρεσιών στους ασθενείς που επιθυμούν την επικουρική φροντίδα των αποκλειστικών νοσοκόμων.Comments are closed.