Πόθεν Έσχες : Ποιοι είναι υπόχρεοι δήλωσης Π.Κ (Συνεχής Ενημέρωση 2017)

40

Νέο

Διαβάστε για την υποβολή που αφορά στα εισοδήματα του 2016

Πόθεν έσχες 2017. Έφτασε!

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 21 Οκτωβρίου 2017

Νέο

21/10/2017
Εκδόθηκε η επίσημη απόφαση για το «πόθεν έσχες» του ΣτΕ Διαβάστε εδώ

Νέο

20/10/2017
Αναστολή «Πόθεν έσχες» δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών εν ενεργεία και συνταξιούχων, με Διαταγή του Προέδρου το ΣτΕ.Διαβάστε την απόφαση εδώ

Νέο

18/10/2017
Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας εξέδωσε απόφαση, σύμφωνα με την οποία διατάξεις που αφορούν την υποβολή δηλώσεων «πόθεν έσχες» ηλεκτρονικά, για όλους τους υπόχρεους, είναι αντισυνταγματικές. Όπως αναφέρεται, η υπουργική απόφαση για ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων δεν είναι νόμιμη, διότι δεν δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ οι παραμετρικές τιμές και οι οδηγίες συμπλήρωσης πεδίων των Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. που περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή, γεγονός που καθιστά ανέφικτος τον έλεγχο νομιμότητας των στοιχείων αυτών.
Επίσης μεταξύ άλλων, κρίθηκε αντισυνταγματική η διάταξη που προβλέπει υποχρέωση για όλους τους υπόχρεους (δικαστές, δημοσιογράφοι, εκδότες, λιμενικοί κτλ.) υποβολής δηλώσεων «πόθεν έσχες» να συμπεριληφθούν στη Δ.Π.Κ., ποσά σε μετρητά που υπερβαίνουν τα 15.000 ευρώ και φυλάσσονται εκτός πιστωτικών ιδρυμάτων ή εντός θυρίδων, καθώς και κινητά περιουσιακά στοιχεία, των οποίων η αξία υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ.


Η υποβολή αφορά το έτος 2015

Η ημερομηνία υποβολής καθορίστηκε  στις 30 Ιουνίου 2017 και δεν προβλέπεται η περαιτέρω παράταση της.


Με Ηλεκτρονικό τρόπο  θα υποβάλλεται  η  Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης -ΔΠΚ- , από τους υπόχρεους που ορίζει ο Ν.3213/2003 και μάλιστα μέσω taxisnet.

Διαβάστε το Άρθρο μας:  Πόθεν έσχες: πώς… πάει η σύζυγος από κλειδάριθμο;

Τέθηκε σε λειτουργία το Κέντρο Εξυπηρέτησης Υπόχρεων σε δήλωση πόθεν έσχες (ΚΕΥ-ΠΟΘΕΝ) στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών.
Με το ΚΕΥ-ΠΟΘΕΝ μπορείτε να επικοινωνείτε στο 210 48.02.100 (αστική χρέωση), από τις 07:00-17:00, τις εργάσιμες ημέρες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ τη πρόσφατη απόφαση 1846-13/10/2016 για την υποβολή 

Οι υπόχρεοι που δεν θα υποβάλουν δήλωση ή υποβάλουν ανακριβή δήλωση αντιμετωπίζουν διοικητικό πρόστιμο 150 έως 400 ευρώ, το οποίο εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

ΔΕΙΤΕ    Πόθεν Έσχες: 26+1 ερωτήσεις και οι απαντήσεις τους
(Ανανεωμένος οδηγός)

Από το έτος 2016 (χρήση 2015) και εφεξής η Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και η Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) σύμφωνα με το Ν. 4389/2016 καθώς και με την υπ’ αριθμ. ΑΥΤ. ΤΜ. ΣΤΡ. 0000910 ΕΞ 2015/24.11.2015 (ΦΕΚ Β’ 2579) Κ.Υ.Α. υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίστηκε ότι θα πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του νέου (προσθήκη νέων στοιχείων) συστήματος «ΠΟΘeΝ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pothen.gr
Η πρόσβαση στο νέο πληροφοριακό σύστημα “ΠΟΘeΝ” θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από τους υπόχρεους με τη χρήση προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Κατά τα επόμενα έτη η δήλωση υποβάλλεται το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υπόχρεων.Αλλαγές στον N.3213/2003 ;έγιναν με τους νόμους 4389/2016 και 4396/2016.

Ο Νόμος 3213/2003 ορίζει τον μακρύ κατάλογο των υπόχρεων στην ΔΠΚ (τον παραθέτουμε παρακάτω)

Ας δούμε τον κατάλογο των υπόχρεων που αφορά η συγκεκριμένη διαδικασία (Άρθρο 1 Ν.3213/2003) :

1. Δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης, των συζύγων τους και των ανήλικων τέκνων τους υποβάλλουν:
α. Ο Πρωθυπουργός.
β. Οι Αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Εθνικό ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και όσων λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση.
γ. Οι Υπουργοί, οι αναπληρωτές Υπουργοί και οι Υφυπουργοί.
δ. Οι βουλευτές και οι ευρωβουλευτές.
ε. Όσοι διαχειρίζονται τα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων της περίπτωσης β’.
στ. Οι γενικοί και ειδικοί γραμματείς της Βουλής και της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και οι υπάλληλοι ή σύμβουλοι ειδικών θέσεων και οι μετακλητοί υπάλληλοι, οι οποίοι τοποθετούνται από μονομελές ή συλλογικό κυβερνητικό όργανο.
ζ. Ο διοικητής και οι υποδιοικητές της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).
η. Οι Γενικοί Γραμματείς των αποκεντρωμένων διοικήσεων, οι Περιφερειάρχες, οι Αντιπεριφερειάρχες, οι Πρόεδροι και τα μ έλη των περιφερειακών συ μ βουλίων, καθώς και οι προϊστάμενοι των γενικών διευθύνσεων και διευθύνσεων των περιφερειών.
θ. Οι Δήμαρχοι, οι Αντιδήμαρχοι, οι Πρόεδροι και τα μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά, των επιτροπών των Δήμων, οι Πρόεδροι και τα μέλη, των δημοτικών συμβουλίων, οι Πρόεδροι, οι διευθύνοντες σύμβουλοι και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων και οι Γενικοί Διευθυντές των δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των αμιγών ή μεικτών δημοτικών επιχειρήσεων των ανωτέρω Ο.Τ.Α. και των συνδέσμων δήμων, καθώς και οι προϊστάμενοι των γενικών διευθύνσεων και διευθύνσεων των Δήμων.
ι. Οι Πρόεδροι, οι Αντιπρόεδροι, οι Διοικητές, οι Υποδιοικητές, τα εκτελεστικά μέλη, οι διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι και οι Γενικοί Διευθυντές νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δημοσίων επιχειρήσεων, δημοσίων οργανισμών, καθώς και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται, τακτικώς, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος.
ια. Οι Πρόεδροι, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη όλων των επιτροπών διαγωνισμών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών των κρατικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και των ενόπλων δυνάμεων, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται, τακτικώς, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, των δημόσιων επιχειρήσεων και των δημόσιων οργανισμών, εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ ανά διαγωνισμό, καθώς επίσης ο Γενικός Διευθυντής και Διευθυντές της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών και οι κατέχοντες θέσεις προϊσταμένων οποιουδήποτε οργανωτικού επιπέδου οργανικών μονάδων προμηθειών στο Δημόσιο και στα ανωτέρω νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, στις δημόσιες επιχειρήσεις και τους δημόσιους οργανισμούς. Την ίδια υποχρέωση υπέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη όλων των επιτροπών διαγωνισμού έργων των ανωτέρω φορέων, οι οποίοι διέπονται από τις διατάξεις του ν. 1418/1984 (Α’ 23) και του π.δ. 609/1985 (Α’ 223), εφόσον ο προϋπολογισμός του έργου υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ.ιβ. Οι Δικαστικοί και οι Εισαγγελικοί λειτουργοί και τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
ιγ. Ο Διοικητής, οι Υποδιοικητές, οι εντεταλμένοι σύμβουλοι και οι διευθυντές της Τράπεζας της Ελλάδος.
ιδ. Οι Πρόεδροι, οι Αντιπρόεδροι, οι Διευθύνοντες σύμβουλοι, οι Διοικητές, οι Υποδιοικητές, τα εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. και οι γενικοί διευθυντές πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών, καθώς και επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.
ιε. Ο Πρόεδρος και τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ (ΕΧΑΕ) και οι κατέχοντες διευθυντική θέση στην εταιρία αυτή σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα οργανισμό της ή σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.
ιστ. Ο Πρόεδρος και τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των ελεγχόμενων από της Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ (ΕΧΑΕ) ανωνύμων εταιριών και οι κατέχοντες διευθυντική θέση στις εταιρίες αυτές σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό της εταιρίας ή σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.
ιζ. Ο Πρόεδρος και τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε άλλου φορέα οργανωμένης χρηματιστηριακής αγοράς που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και οι κατέχοντες διευθυντική θέση σε αυτόν σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό του ή σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου.
ιη. Οι ιδιοκτήτες, οι μέτοχοι, οι εταίροι, οι πρόεδροι, οι διευθύνοντες σύμβουλοι και τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., οι διαχειριστές, καθώς και οι γενικοί διευθυντές και οι διευθυντές ειδήσεων και ενημέρωσης κάθε μορφής επιχειρήσεων ή εταιρειών, που κατέχουν άδεια λειτουργίας ή εν γένει έχουν την εκμετάλλευση τηλεοπτικών σταθμών, ελεύθερης λήψης ή παροχής κάθε μορφής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, καθώς και ραδιοφωνικών σταθμών, όπως και των βασικών μετόχων αυτών.
ιθ. Οι ιδιοκτήτες, οι μέτοχοι, οι εταίροι, οι πρόεδροι, οι διευθύνοντες σύμβουλοι και τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., οι διαχειριστές, καθώς και οι γενικοί διευθυντές και οι διευθυντές ειδήσεων και ενημέρωσης κάθε μορφής επιχειρήσεων ή εταιρειών, που εκμεταλλεύονται διαδικτυακά ενημερωτικά μέσα ή εκδίδουν ημερήσια ή περιοδικά έντυπα πανελλήνιας ή τοπικής κυκλοφορίας, όπως και των βασικών μετόχων αυτών.
κ. Οι δημοσιογράφοι μέλη των οικείων ενώσεων συντακτών, καθώς και όσοι παρέχουν δημοσιογραφικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις έκδοσης εντύπων και σε ραδιοτηλεοπτικά ή διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης με σύμβαση εργασίας ή έργου.
κα. Οι ιατροί Διευθυντές και Συντονιστές Διευθυντές που υπηρετούν στα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), στα στρατιωτικά νοσοκομεία, σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία, κλινικές και εργαστήρια, καθώς και στο Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ).
κβ. Οι πρόεδροι, τα μέλη και οι προϊστάμενοι υπηρεσιακών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης όλων των Ανεξάρτητων Αρχών, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων διοικητικών και ρυθμιστικών Αρχών, της Επιτροπής Ανταγωνισμού, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης και οι βοηθοί του.
κγ. Οι Αρχηγοί, Υπαρχηγοί, διευθυντές κλάδων του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας, των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, οι δικαστικοί λειτουργοί του δικαστικού σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και ο Γενικός Διευθυντής και ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας.
κδ. Οι αρχηγοί και οι υπαρχηγοί της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος.
κε. Το αστυνομικό προσωπικό, οι συνοριακοί φύλακες, οι ειδικοί φρουροί και το πολιτικό προσωπικό που υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία, καθώς και το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος.
κστ. Το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και το πολιτικό προσωπικό του τέως Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
κζ. Το προσωπικό της υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής.
κη. Οι Σωφρονιστικοί υπάλληλοι και οι εξωτερικοί φρουροί των καταστημάτων κράτησης.
κθ. Οι προϊστάμενοι των Δασαρχείων και των Δασονομείων.
λ. Τα μέλη όλων των Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου του Δημοσίου, οι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων οποιασδήποτε Υπηρεσίας Επιθεώρησης, Εσωτερικού Ελέγχου ή Εσωτερικών Υποθέσεων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και οι υπάλληλοι των φορέων αυτών που ασκούν οποιαδήποτε ελεγκτικά καθήκοντα.
λα. Οι Γενικοί Διευθυντές του Υπουργείου Οικονομικών, οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.),των Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Δ. Ε. Κ.) του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π.), του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.), οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων Ελέγχου και όλοι οι υπάλληλοι που υπηρετούν στα Τμήματα Έλεγχου των παραπάνω υπηρεσιών, καθώς και όλοι οι υπάλληλοι που ασκούν ελεγκτικά καθήκοντα και υπηρετούν στις υπηρεσίες αυτές, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων των Τελωνείων, οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων Γενικών Θεμάτων και Τελωνειακών Διαδικασιών των Τελωνείων, όλοι οι υπάλληλοι των Τελωνείων που ασκούν ελεγκτικά καθήκοντα, οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Τμημάτων, καθώς και οι υπάλληλοι των Ελεγκτικών Υπηρεσιών Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) και της Διεύθυνσης Παρακολούθησης και Ελέγχου Ανασταλτικών Καθεστώτων (ΔΙ.Π.Ε.Α.Κ). καθώς και οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων των Κτηματικών Υπηρεσιών του Δημοσίου.
λβ. Οι Προϊστάμενοι των Επιχειρησιακών Διευθύνσεων Ειδικών Υποθέσεων του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), οι Προϊστάμενοι των Περιφερειακών Διευθύνσεων και Τμημάτων ελέγχου-δράσης αυτών, καθώς και οι υπάλληλοι -ελεγκτές που υπηρετούν στις παραπάνω υπηρεσίες.
λγ. Οι προϊστάμενοι και οι υπάλληλοι των οργανικών μονάδων δόμησης οποιουδήποτε οργανωτικού επιπέδου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
λδ. Το προσωπικό της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, καθώς και οι Πρόεδροι, Διευθύνοντες Σύμβουλοι ή διαχειριστές των εταιριών του ιδιωτικού τομέα που μετέχουν σε τέτοιου είδους συμπράξεις.λε. Ο Πρόεδρος και τα μέλη ΔΣ Αθλητικών Ομοσπονδιών και τα πρόσωπα που είναι μέλη Διοίκησης Αθλητικών Ανωνύμων Εταιριών (Α.Α.Ε.) ή Τμημάτων Αμειβόμενων Αθλητών (Τ.Α.Α.) ή τους έχει ανατεθεί η διαχείριση Τ.Α.Α. ή είναι μέτοχοι Α.Α.Ε. με συνολικό ποσοστό μεγαλύτερο του 1% του μετοχικού της κεφαλαίου. Σε περίπτωση που το εν λόγω ποσοστό συμμετοχής ανήκει σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή εταιρία, η υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης βαρύνει τον πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτών.
λστ. Οι αξιολογημένοι διαιτητές, βοηθοί διαιτητές και παρατηρητές διαιτησίας πρωταθλημάτων επαγγελματικού αθλητισμού και όσοι μετέχουν στα αντίστοιχα όργανα ή τις επιτροπές διαιτησίας, καθώς και ο Πρόεδρος, τα μέλη της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και οι αναπληρωτές αυτών.
λζ. Οι Πρόεδροι, Διευθύνοντες Σύμβουλοι, οι εντεταλμένοι σύμβουλοι και Γενικοί Διευθυντές των αναφερόμενων στις περιπτώσεις ε’ και στ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 280 Α’) όπως αυτές ισχύουν, νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, εφόσον τα νομικά αυτά πρόσωπα είναι φορείς ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων έργων ή ανάθεσης και εκπόνησης μελετών δημόσιων έργων.
λη. Οι Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ως και οι σύμφωνα με τα άρθρα 28 του π.δ. 609/1985 (Α’ 223) και 15 του ν. 716/1977 (Α’ 205) ασκούντες καθήκοντα επιβλεπόντων μηχανικών δημόσιων έργων και μελετών δημοσίων έργων. Οι κατέχοντες αντίστοιχες θέσεις στο Δημόσιο, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, εφόσον κατά το νόμο ή τον οργανισμό του οικείου Υπουργείου ή του νομικού προσώπου έχουν αρμοδιότητες σχετικές με την ανάθεση δημόσιων έργων ή μελετών δημόσιων έργων ή ασκούν καθήκοντα επιβλεπόντων μηχανικών δημόσιων έργων ή μελετών.
λθ. Ο Ιδιοκτήτης, οι Εταίροι, οι Βασικοί Μέτοχοι, τα εκτελεστικά μέλη οργάνου διοίκησης και τα διευθυντικά στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν τη μόνιμη κατοικία τους στην Ελλάδα και φέρουν οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ιδιότητες σε αλλοδαπές επιχειρήσεις που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, εφόσον το αντικείμενό τους υπερβαίνει τα αναφερόμενα στην περίπτωση ια’ ποσά ανά περίπτωση.
λι. Τα μέλη και οι εισηγητές των γνωμοδοτικών επιτροπών, τα μέλη των οργάνων ελέγχου τα επιφορτισμένα με την εκταμίευση των ενισχύσεων όργανα, τα μέλη των οργάνων αξιολόγησης και εξέτασης των επενδυτικών σχεδίων, ελέγχου επενδύσεων και εκταμίευσης των παρεχόμενων ενισχύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
μ. Οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Αλλοδαπών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
μα. Τα μέλη των Επιτροπών Εξετάσεων Υποψηφίων Οδηγών.
μβ. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωνίας της Πληροφορίας, οι Διευθυντές και οι Αναπληρωτές Διευθυντές των Επιχειρησιακών Μονάδων. Τα μέλη του Μητρώου Αξιολογητών Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων και άλλοι εξωτερικοί συνεργάτες που έχουν συμμετάσχει σε αξιολογήσεις, Γνωμοδοτικές Επιτροπές και Επιτροπές Προσφυγών Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων, οι Πρόεδροι και τα Μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης Προσφορών κάθε βαθμού, καθώς και Επιτροπών Προσφυγών έργων Δημοσίου Τομέα, οι Πρόεδροι και τα Μέλη των επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργων Δημοσίου Τομέα, οι Υπεύθυνοι Έργων Δημοσίου Τομέα και Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων. Οι Προϊστάμενοι, οι αναπληρωτές Προϊστάμενοι και ο Προϊστάμενοι Μονάδων όλων των Ειδικών Υπηρεσιών και των λοιπών φορέων που ασκούν καθήκοντα ή και αρμοδιότητες διαχείρισης, εφαρμογής, συντονισμού και ελέγχου, στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων της Προγραμματικής Περιόδου 2007 – 2013 και 2014 – 2020.
μγ. Οι προϊστάμενοι των Υπηρεσιών Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.μδ. Οι προϊστάμενοι Διευθύνσεων των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ. Ε.) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
με. Ο πρόεδρος, τα μέλη και οι υπάλληλοι της Αρχής
Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.
μστ. Ο πρόεδρος και οι διαχειριστές Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) που επιχορηγούνται από το κράτος.
μζ. Το προσωπικό του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) και του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) που ασκεί καθήκοντα ελεγκτικής μορφής ή χορήγησης αδειών κάθε μορφής και οι προϊστάμενοι των παραπάνω υπηρεσιών.
μη. Κάθε άλλο πρόσωπο για το οποίο προβλέπεται υποχρέωση υποβολής δήλωσης από ειδική διάταξη νόμου.

Διαβάστε την σχετική απόφαση και τα παραρτήματα που αφορούν τη Δ.Π.Κ
40 Σχόλια

 1. Κυριάκος on

  Όσοι ιατροί, λόγω εξέλιξης μισθολογικής βαθμίδας, έχουν μεν τον βαθμό Διευθυντή ΕΣΥ αλλά δεν εκτελούν χρέη Διευθυντή, υποχρεούνται σε δήλωση ΠΚ;
  ευχαριστώ

 2. ΕΛΕΝΗ on

  τα μέλη μητρώων αξιολογητών επενδυτικών σχεδίων τα οποία όμως δεν έχουν αναλάβει καμία αξιολόγηση έως τώρα;
  Ευχαριστώ

 3. Μαριζα on

  Τα μέλη Μητρώων αξιολογητών που ανέλαβαν αξιολογήσεις από το 2013 ξανά το 2016;;; Είναι υποχρεωμένα σε υποβολή ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ;
  ευχαριστώ

 4. Θανάσης on

  Μέλη διοικητικών συμβουλίων ΝΠΔΔ δήμων οι οποίοι δεν είναι αιρετοί αλλά εκπροσωποι φορέων,εργαζομένων και απλοί δημότες, είναι υπόχρεοι σε δήλωση ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ;

 5. θ. Οι Δήμαρχοι, οι Αντιδήμαρχοι, οι Πρόεδροι και τα μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά, των επιτροπών των Δήμων, οι Πρόεδροι και τα μέλη, των δημοτικών συμβουλίων, οι Πρόεδροι, οι διευθύνοντες σύμβουλοι και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων και οι Γενικοί Διευθυντές των δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των αμιγών ή μεικτών δημοτικών επιχειρήσεων των ανωτέρω Ο.Τ.Α. και των συνδέσμων δήμων, καθώς και οι προϊστάμενοι των γενικών διευθύνσεων και διευθύνσεων των Δήμων.

  Κατά τη γνώμη μας η απάντηση στο ερώτημα σας, είναι θετική.

 6. ΣΤΑΥΡΟΣ on

  Παρακαλώ μπορείτε να μου απαντήσετε εάν ο πρόεδρος πολιτιστικού συλλόγου έχει υποχρέωση υποβολής?. Ευχαριστώ.

 7. ΔΑΝΑΗ on

  Καλησπέρα, τα μέλη των οργάνων αξιολόγησης και εξέτασης των επενδυτικών σχεδίων που έλαβαν μέρος σε αξιολόγηση μόνο το 2014, πρέπει να υποβάλουν και για το 2015 χωρίς να έχουν κάνει αξιολόγηση? Κι αν ναι, για πόσα χρόνια μετά από αυτή την αξιολόγηση υποχρεούνται; (εάν δεν αναλάβουν άλλες αξιολογήσεις). Ευχαριστώ

 8. flora letaki on

  15/03/2017ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΕ ΔΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 2016 ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΣΕ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2015 ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΩΡΑ΄ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.f

 9. Τα μέλη επιτροπών στη ΔΕΗ, είναι στους υπόχρεους;

 10. Καρούνη Μαρίνα on

  Καλησπέρα σας Τα μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) όλων των επιτροπών Δήμων που απαρτίζονται από υπαλλήλους ή τα μέλη (υπάλληλοι) των επιτροπών διαγωνισμών προμηθειών και έργων μόνο ;

 11. ΣΚΛΙΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ on

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ. ΤΑ ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΔΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΔΠΕ? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 12. Καλησπέρα, τα μέλη ΔΣ τεχνικής εταιρίας που αναλαμβάνει την εκτέλεση δημοσίων έργων έχουν υποχρέωση υποβολής φέτος; Παλιότερα είχαν.

 13. Κωστας on

  Χαιρετε. Ηθελα να ρωτησω,ισχυει τελικα η προθεσμια μεχρι τις 30-07-17? Διοτι συνεχεια ακουω διαφορετικες ημερομηνιες. Ευχαριστω πολυ.

 14. Κωστας on

  Σας ευχαριστω πολυ για τον χρονο σας.

 15. ΠΑΝΟΣ on

  ΠΑΝΟΣ 4/5/17 η κορη μου ειναι συμβασιουχος βρεφονηπιαγωγος σε βρεφικο δημοτικο σταθμο και περυσι την συμπεριελαβαν στην επιτροπη επιλογης προμηθειων τροφιμων κλπ -μικρο ποσα -.ειναι υποχρεη σε δηλωση ποθεν εσχε και αν ναι τι γινεται με τον συζυγο της EΥΧΑΡΙΣΤΩ

 16. ΛΑΖΑΡΟΣ on

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ , ΕΙΜΑΙ ΜΕΛΟΣ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΕΚΟ ( ΑΕΜΥ) ΠΟΥ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΙΣ 150,00 ΕΥΡΩ , ΕΙΜΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ?
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

 17. Τσικνας κωνσταντινος on

  Οι εργοληπτες δημοσιων εργων εχουν υποχρεωση για ποθεν εσχες και αν ναι εξαρταται απο το οικονομικο υψος της εκαστοτε συμβασης?

 18. Σταύρος on

  Οι ειδικοί σύμβουλοι δημάρχων σε ΟΤΑ είναι υποχρεωμένοι για δήλωση?

 19. ΜΑΡΙΑ on

  ΚΥΡΙΟΙ,
  ΕΙΜΑΙ ΜΕΤΟΧΟΣ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΕΧΩ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ;

 20. Καλησπέρα σας… Το άρθρο είναι απόλυτα κατατοπιστικό ως προς τους υπόχρεους. Προφανώς λοιπόν δεν συμπεριλαμβάνεστε(αν τα στοιχεία που αναφέρετε είναι ακριβή) …

 21. 1) 30/06/2017 ηταν η τελευταια παραταση ποθεν εσχες 2016(χρηση 2015)-Ποτε ηταν η αρχικη προθεσμια? 2) Ποτε ειναι η προθεσμια του 2017?

 22. ειρηνη on

  Υπολογος ταμιας σε νπδδ του δημου ειναι υποχρεως?

 23. Γιώργος on

  καλησπέρα σας, είμαστε υπόχρεοι και οι δύο σύζυγοι. Η δήλωση έγινε από τον ένα και για τους δύο, με τον δεύτερο να εγκρίνει (με τους προσωπικούς κλειδάριθμους) τη δήλωση. Μετά τη λήξη της προθεσμίας ο δεύτερος ειδοποιήθηκε για τη μη υποβολή της δήλωσης (με ειδοποίηση για σχετικά πρόστιμα). Σε τηλεφωνική επικοινωνία με το κέντρο μας ειπώθηκε ότι ο νόμος λέει ότι η ίδια δήλωση πρέπει να υποβληθεί και από τους δύο συζύγους (με αντίστοιχη διπλή έγκριση!). Υπάρχει κάποιος σχετικός νόμος; Η ΚΥΑ αναφέρεται ρητά σε κοινή δήλωση των δύο συζύγων.

 24. Ελπιδα Παπανικολαου on

  Καλησπερα σας
  Ημουν με υπουργικη αποφαση ορισμενη αναπληρωματικο μελος επιτροπης παραλαβης εργου υπηρεσιων τεχνικου συμβουλου στην οποια ομως δεν παρεβρεθηκα ουδεποτε κατα τη διαρκεια του οικονομικου ετους 2015-2016 ( η εν λογω επιτροπη συσταθηκε το 2013 και το εργο της περατω θηκε το 2015) λογω νομιμης αδειας κυησης λοχειας και ανατροφης για τα δυο τεκνα μου . Υπαρχει υποχρεωση και απο μερους μου για υποβολη δηλωσης ποθεν εσχες?
  Ευχαριστω θερμα

 25. ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΕΤΑΣ on

  Καλησπέρα,
  τα μέλη της δημοτικής επιτροπής παιδείας τα οποία δεν είναι αιρετά του δήμου έχουν υποχρέωση υποβολής;

 26. ΡΑΝΙΑ on

  αποσπασμενοι δημοσιοι υπαλληλοι στην αρχη της αποσπασης τους σε φορεα του δημοσιου που ειναι ελεγκτικος οφειλουν να κανουν αρχικη δηλωση ποθεν εσχες ? Στην περιπτωση που δεν τους ειδοποιησε ο φορεας ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ καθως επισης μη δινοντας τα ονοματα τους στην αρχη καταπολεμησης του μαυρου χρηματος- ως οφειλε ο φορεας-, ποιες θα ειναι οι συνεπειες εαν υπαρχουν – σημειωτεον οτι ΚΑΠΟΙΟΙ αποσπασμενοι υπαλληλοι ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ – των δυο προηγουμενων ετων δεν προεβησαν σε αναλογη δηλωση .Εκ των υστερων οι εν λογω αποσπασμενοι υπαλληλοι κανουν αιτημα εγγραφως προς τον φορεα οπου ανηκουν για να κανει αυτος με τη σειρα του διαβιβαση του αναλογου αιτηματος στην αρχη καταπολεμησης του μαυρου χρηματος. Υπαρχει περιπτωση επιβολης προστιμου ενω ανακινει το θεμα ο αποσπασμενος υπαλληλος και ζηταει διευκρινισεις γιατι δεν ειδοποιηθηκε απο τον φορεα του -ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΣ Η ΟΧΙ -δηλαδη ενω φερεται νομιμως να πληρωσει και απο πανω?

 27. ΡΑΝΙΑ on

  ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΝΟΜΙΖΩ ΜΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ Η 3Η ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ.ΕΝΩ ΣΤΕΙΛΕΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ Η ΤΗΝ ΕΝΣΤΑΣΗ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΟΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ Ο Δ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ.

 28. ειμαι Δημοτικη Συμβουλος απο τον Μαρτιο του 2017 υποχρεουμαι σε Ποθεν εσχες του 2016;;

 29. Καλησπέρα σας υποχρεούστε σε αρχική δήλωση εντός 90 ημερών από την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων σας. Εκεί θα συμπεριλάβετε εισοδήματα του 2016

 30. Ανδρέας on

  Καλησπέρα σας,
  Θέλω να κάνω τις κάτωθι ερωτήσεις εάν γνωρίζετε:
  1)Όταν μια Ιδιωτική εταιρεία έχει ξεχωριστή σύμβαση για την πώληση τροφίμων με κάθε ένα από τα κάτωθι πρατήρια τροφίμων, ΕΚΕΜΣ, ΣΕΠΑ, ΓΕΝ/ΠΟΝ, τότε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας πρέπει να υποβάλει δήλωση περί πόθεν έσχες; και αν ΝΑΙ, θα πρέπει να το κάνει εφόσον ο τζίρος ξεπερνάει τις 150.000€ ανά πρατήριο ή συνολικά επειδή και τα τρία Σώματα ανήκουν στο υπουργείο άμυνας;
  Σας ευχαριστώ εκ’ των προτέρων

 31. Καλησπέρα,

  Με ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων εντός του 2018 υποχρεούμαι σε υποβολή ΑΡΧΙΚΗΣ ΔΠΚ εντος 90 ημερων.

  1) Ποιού έτους τα έσοδα αποτυπώνονται στην ΑΡΧΙΚΗ? Του 2016 ή του 2017?
  2) Ποιού έτους υποβάλλω τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία στην ΑΡΧΙΚΗ? Της στιγμής οριστικοποίησης?
  3) πότε υποβάλλω την πρώτη ΕΤΗΣΙΑ ΔΠΚ? Τον Οκτωβριο του 2019 (φορολογικο ετός 2018)?
  4) Για το φορολογικό έτος 2017 κάνω ΔΠΚ ή δε χρειάζεται αφου στο ίδιο έτος (2018) δε χρειάζεται να υποβάλλεις ΑΡΧΙΚΗ και ΕΤΗΣΙΑ (συχνες ερωτησεις #15)

  Ευχαριστώ

 32. Καλημέρα σας..
  1. Η αρχική 90 ημέρες από ημερομηνία ανάληψης
  2. Η αρχική με εισοδήματα 2017
  3. Κατά την ημερομηνία της οριστικοποίησης
  4. Η 1η ετήσια υποβάλλεται 2019
  5. Για το 2017 δεν χρειάζεται ετήσια

 33. ΓΙΑΝΝΗΣ on

  Γενικος Γραμματέας Ο.Τ.Α ( = μετακλητός υπάλληλος) υποχρεούται σε δήλωση πόθεν εσχες? διότι στο νόμο δεν προβλέπεται ευθεως η υποχρέωση αυτή .Ευχαριστω

 34. Γιώργος on

  Από την 31/12/17 δεν έχω πια την ιδιότητα που απαιτεί ΔΠΚ. Πρέπει να υποβάλω ΔΠΚ το 2018? Αν ναι έχει ανοίξει η εφαρμογή? Αν έχει ανοίξει πως θα μπορέσω να την δώ?
  Ευχαριστώ πολύ

 35. Κώστας on

  Καλημέρα
  Μέλη (υπάλληλοι) τριμελούς επιτροπής παραλαβής προμηθειών και ελέγχου καλής εκτέλεσης εργασιών δημόσιας υπηρεσίας με ποσά που δεν υπερβαίνουν σε σύνολο του έτους 2018 τις 12.000 ευρώ είναι υπόχρεοι;
  Ευχαριστώ!

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.