ΑΑΔΕ: Ποιοι μπορούν να μεταφράζουν έγγραφα, που ζητούνται από τις Δ.Ο.Υ

0

Με εγκύκλιο της η ΑΑΔΕ, ορίζει με βάση την νομοθεσία, τους φορείς, τις υπηρεσίες και τα πρόσωπα που διενεργούν μεταφράσεις αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, τα οποία οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν στις υπηρεσίες της, για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους.
Οι μεταφράσεις αλλοδαπών εγγράφων ζητούνται από τις Δ.Ο.Υ, ιδιαίτερα στην κατάθεση των δικαιολογητικών για την αλλαγή της φορολογικής κατοικίας Ελλήνων πολιτών, στο εξωτερικό.

Οι φορείς, τα πρόσωπα και οι υπηρεσίες αυτές είναι:
α) Η Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, κατά τα οριζόμενα στιςδιατάξεις των παρ. 2, 3 , 4 και 5 του άρθρου 22 του ν. 3566/2007 (Α’ 117), όπως ισχύει.Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του προαναφερθέντος άρθρου «Επίσημη μετάφραση είναι η ακριβής και πιστοποιημένη και ως προς το περιεχόμενό της, μετάφραση επικυρωμένου ή θεωρημένου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εγγράφου. Η επίσημη
μετάφραση από και προς την ελληνική γλώσσα του ανωτέρω εγγράφου που διενεργείται από τη Μεταφραστική Υπηρεσία αποτελεί διοικητικό έγγραφο».

β) Οι Έμμισθες και Άμισθες προξενικές αρχές της Ελλάδος ασκούν στην περιφέρειά τους και καθήκοντα διοικητικής φύσεως, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η διενέργεια μεταφράσεων, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της υποπαραγράφου ε’ της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 3566/2007 και του άρθρου 60 του ίδιου νόμου, αντίστοιχα. Ειδικότερα, στην περίπτωση των Έμμισθων προξενικών αρχών, οι μεταφράσεις διενεργούνται από έμμισθο προξενικό υπάλληλο (δηλαδή μόνιμο υπάλληλο ή συμβασιούχο αορίστου ή ορισμένου χρόνου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2949/2001 (Α’ 243).

γ) Οι δικηγόροι, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της υποπαραγράφου γ’ της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν.4194/2013 (Α’208), σύμφωνα με τις οποίες, στο έργο του δικηγόρου περιλαμβάνεται, μεταξύ των άλλων «Η μετάφραση εγγράφων που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, καθώς και η μετάφραση ελληνικών εγγράφων
σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα. Η μετάφραση έχει πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε Δικαστικής ή άλλης Αρχής, εφόσον συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου που μεταφράστηκε και ο
δικηγόρος βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε».

δ) Οι πτυχιούχοι μεταφραστές του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Διαβάστε και κατεβάστε την σχετική εγκύκλιο 

Comments are closed.