Περιήγηση: ΕΡΓΑΣΙΑ

Θέματα Εργασίας & Εργαζομένων

Την εγκύκλιο που επισφραγίζει την επαναφορά της αρχής της επεκτασιμότητας των συλλογικών συμβάσεων εργασίας από τον Αύγουστο υπέγραψε σήμερα η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου. Η εγκύκλιος καθορίζει τον έλεγχο των προϋποθέσεων για την επέκταση και την κήρυξη ως γενικώς υποχρεωτικής, για το σύνολο των εργαζομένων ενός κλάδου, της συλλογικής σύμβασης εργασίας η οποία έχει υπογραφεί από εργοδοτική συνδικαλιστική οργάνωση και δεσμεύει εργοδότες που απασχολούν τουλάχιστον το 51% των εργαζομένων του κλάδου. Η επαναφορά από τον…

Πώς θα γίνεται και η αναγγελία της οικειοθελούς αποχώρησης εργαζομένου Με απόφαση που υπέγραψε η υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Έφη Αχτσιόγλου, ενεργοποιούνται οι προσφάτως ψηφισθείσες ρυθμίσεις του ν. 4488/17 για την αυστηρή τήρηση των κανόνων για τις υπερωρίες και την υπερεργασία. Ο νόμος 4488/17 ψηφίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2017 από τη Βουλή με ευρεία πλειοψηφία και περιελάμβανε διατάξεις για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και την καταπολέμηση της απλήρωτης, αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποδηλωμένη…

Η ΓΣΕΕ έχει προσφύγει σε διεθνές επίπεδο κατά των απαράδεκτων «μνημονιακών» μέτρων αναδιάρθρωσης της αγοράς εργασίας, με την Ελλάδα να έχει ενταχθεί -σύμφωνα με την Συνομοσπονδία- στην παγκόσμια λίστα των 25 χωρών που εγκαλούνται προς εξέταση για την παραβίαση θεμελιωδών Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας. Η προσφυγή της ΓΣΕΕ θα εξεταστεί στην φετινή 107η τριμερή Διάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) στη Γενεύητη Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018. Αιχμή της προσφυγής της ΓΣΕΕ, που έχει κατατεθεί ήδη από το 2010 και έχει επικαιροποιηθεί ετησίως έως και…

Σύμφωνα με την Απόφ.435/2007 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι από τον συσχετισμό του ημερήσιου με το εβδομαδιαίο ωράριο, η απασχόληση κατά την 9η ώρα επί πενθημέρου μπορεί: του Ευάγγελου Χατζηπέτκου-Λογιστή  α) να μην αποτελεί υπερεργασία, όταν το εβδομαδιαίο ωράριο δεν υπερβαίνει τις 40 ώρες (ανισομερής κατανομή των ωρών εργασίας την εβδομάδα), β) να αποτελεί υπερεργασία εάν το εβδομαδιαίο ωράριο υπερβαίνει τις 40 και φθάνει μέχρι τις 45 ώρες ή γ) να αποτελεί υπερωρία, αν το εβδομαδιαίο ωράριο υπερβαίνει τις 45 ώρες.…

Η άδεια φροντίδας παιδιού, συνιστάμενη σε μειωμένο ωράριο, χορηγείται στον πατέρα όχι μόνο στις περιπτώσεις που η μητέρα απασχολείται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή είναι αυτοαπασχολούμενη, αλλά και στην περίπτωση που η μητέρα δεν εργάζεται. Τούτο προκύπτει από το άρθρο 38 του Ν.4342/2015, σύμφωνα με το οποίο, δικαιούχοι της άδειας φροντίδας παιδιού είναι εναλλακτικά οι εργαζόμενοι γονείς και των δύο φύλων, ανεξάρτητα από το είδος της δραστηριότητας που ασκεί ο άλλος γονέας, ακόμη και αν ο άλλος γονέας δεν εργάζεται. του…

Η τηλεργασία είναι ένας ευέλικτος τρόπος της εργασίας, χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του εργαζομένου στον χώρο εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου του. Η εφαρμογή της τηλεργασίας προϋποθέτει τη χρήση τεχνικών ηλεκτρονικής επεξεργασίας πληροφοριών και την εκτεταμένη χρήση τηλεπεικοινωνιακού εξοπλισμού (π.χ. τηλεφώνου, αυτόματου τηλεφωνητή, φαξ, ηλεκτρονικών υπολογιστών με πρόσβαση σε δίκτυο), αλλά και άλλων προηγμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, όπως ISDN, φωνητικό mail, τηλεδιάσκεψη, εκτροπή κλήσεων, κινητή τηλεφωνία κ.λπ. (Gray M., Hodson N., Gordon G., 1993). της Ειρήνη Σταμπολίδου-Λογίστριας, Msc…

Το συμβατικό ωράριο εβδομαδιαίας εργασίας των μισθωτών ορίζεται σε 40 ώρες εβδομαδιαίως. Οι ώρες αυτές κατανέμονται σε 5 ημέρες επί εφαρμογής συστήματος πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας (40:5 = 8 ώρες ημερησίως) ή σε 6 ημέρες επί εφαρμογής συστήματος εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας (40:6 = 6 ώρες και 40 λεπτά ημερησίως). του λογιστή Ευάγγελου Χατζηπέτκου Ως νόμιμο ωράριο εβδομαδιαίας εργασίας ορίζονται, για τους απασχολούμενους επί πενθήμερο, οι 45 ώρες (5 ημέρες x 9 ώρες), ενώ για τους απασχολούμενους επί εξαήμερο ορίζονται οι 48…

Με οκτώ κριτήρια θα γίνει η επιλογή των 5.066 υπαλλήλων που θα προσληφθούν στην πυροπροστασία με το νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας. Ήδη δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την εκκίνηση της διαδικασίας. Στην απόφαση των υπουργών εμπεριέχονται όλα τα κρίσιμα στοιχεία της προκήρυξης.Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του ΟΑΕΔ. Κριτήρια – Μόρια (1) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες: 1 μόριο ανά πλήρη μήνα, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών…

Για την άδεια εργασίας σε καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά Α) Πιστοποιητικό Υγείας: Όσοι απασχολούνται ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος ή και έχουν άμεση ή έμμεση επαφή με τα τρόφιμα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό υγείας. Στο πιστοποιητικό θα βεβαιώνεται ότι ο κάτοχός του υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και δεν βρέθηκε να πάσχει από μεταδοτικό ή άλλο νόσημα μη συμβατό με την απασχόλησή του. Για την απόκτηση του πιστοποιητικού…

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.3 του Ν.2112/20 «περί υποχρεωτικής καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας ιδιωτικών υπαλλήλων» και του άρθρου 8 του ΒΔ της 16/13/7/20, αποχή υπαλλήλου ή εργατοτεχνίτη από την εργασία του, η οποία οφείλεται σε ασθένεια βραχείας σχετικώς διαρκείας προσηκόντως αποδεδειγμένη ή προκειμένου περί γυναικός σε λοχεία, δε θεωρείται ως λύση της σύμβασης εργασίας εκ μέρους αυτού. του Πέτρου Ραπανάκη (Σύμβουλος επ/σεων σε θέματα εργατικής νομοθεσίας & ανθρ. δυναμικού)* Η διάταξη αυτή θέτει ένα αμάχητο τεκμήριο, σύμφωνα με το οποίο,…

Με καλά οργανωμένο σχέδιο κατάλυσης κάθε σταθερής εργασιακής σχέσης μοιάζουν οι αποφάσεις της διοίκησης της Vodafone, η οποία φαίνεται να προσπαθεί με κάθε τρόπο να απαλλαγεί από τις δεσμεύσεις που ορίζει η Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας προκειμένου να συνεχίσει να πολλαπλασιάζει τα κέρδη της, ειδικά μετά και την εξαγορά της CYTA Hellas. της Διαλεκτής Αγγελή Εδώ και χρόνια, η εταιρεία έχει καθιερώσει σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της την «υπενοικιαζόμενη» εργασία, απολύοντας μαζικά όσους διατηρούσαν σταθερή σχέση εργασίας και…

1. Γενικά περί υπολογισμού προϋπηρεσίας της Ειρήνης Σταμπολίδου-Λογίστριας, Msc Σύμφωνα με την παρ.3 της υποπαραγράφου ΙΑ. 11 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12.11.2012, μέχρι τη λήξη της περιόδου οικονομικής προσαρμογής που προβλέπουν τα μνημόνια που προσαρτώνται στο Ν.4046/2012 και οι επακολουθούσες τροποποιήσεις αυτών καθορίζεται ο νόμιμος κατώτατος μισθός υπαλλήλων και το ημερομίσθιο εργατοτεχνιτών ως εξής: (α) Για τους υπάλληλους άνω των 25 ετών ο κατώτατος μισθός ορίζεται 586,08 ευρώ και για τους εργατοτεχνίτες άνω των 25 ετών το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται σε 26,18 ευρώ. (β) Για τους υπάλληλους κάτω…

Με (προ)εγγραφή στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, »κατοχυρώνουν» το δικαίωμα διεκδίκησης μίας από τις 25.000 θέσεις εργασίας οι ωφελούμενοι άνεργοι. Οι δικαιούχοι των προγραμμάτων θα προσληφθούν για οκτώ μήνες, με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα, σε ένα πλαίσιο που δεν αποκλείει την παράλληλη δημοσιοποίηση παραπάνω της μίας προκήρυξης. Συγκεκριμένα, οφείλουν να εμπίπτουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες: Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του…

Ολική ανατροπή στους μισθούς των περίπου 5.000 εργαζομένων στις οργανωμένες αλυσίδες γρήγορης εστίασης (ταχυφαγεία) ενδέχεται να επιφέρει διαιτητική απόφαση, η οποία έκρινε πως πρέπει να καλύπτονται από την κλαδική σύμβαση που εφαρμόζεται ήδη στον κλάδο του επισιτισμού. της Ρούλας Σαλούρου Η απόφαση εκδόθηκε από τον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ), έχει την ισχύ κλαδικής σύμβασης και οδηγεί σε  αυξήσεις καθώς οι νέοι μισθοί εκκινούν από τα 657,70 ευρώ για τους διανομείς με πλήρες ωράριο και φθάνουν τα 940,76 ευρώ για…

Η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου, ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος και ο Υφυπουργός Εργασίας, Νάσος Ηλιόπουλος, παρουσίασαν  ένα νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για την αντιπυρική προστασία των δασών, σύμφωνα με ανακοίνωση των Υπουργείων. H ανάρτηση της πρόσκλησης υπολογίζεται εντός 15 ημερών, αναφέρεται στην ανακοίνωση.Το πρόγραμμα, προϋπολογισμού 32 εκ. ευρώ, απευθύνεται σε 5.066 ωφελούμενους, οι οποίοι θα τοποθετηθούν στις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες της χώρας με βάση τις καταγεγραμμένες ανάγκες. Επίσης, έχουν εξασφαλιστεί πόροι ύψους 1 εκ.…